ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΟΡΟΥ ΙΣΙΔΩΡΑΣ ΚΑΙ ΡΑΫΜΟΝΔΟΥ ΝΤΑΝΚΑΝ»

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΟΡΟΥ ΙΣΙΔΩΡΑΣ ΚΑΙ ΡΑΫΜΟΝΔΟΥ ΝΤΑΝΚΑΝ»

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 6506

ΒΥΡΩΝΑΣ 1 Αυγούστου 2019

Σήμερα, 31/7/2019  και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία του Κέντρου Μελέτης Χορού Ι. και Ρ. Ντάνκαν συνεδρίασε η επιτροπή για την επιλογή προσωπικού ορισμένου χρόνου. Η επιτροπή συστάθηκε με την υπ΄ αριθμ. 26/2019 (ΑΔΑ 9Κ0ΛΟΡΣΥ-Γ08) απόφαση του Δ.Σ. και με την υπ’ αριθμ. 52092/14605 απόφαση έγκρισης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής «περί συγκρότησης επιτροπής επιλογής καλλιτεχνικού προσωπικού ΙΔΟΧ  έναντι αντιτίμου»,  για να καταγράψει, αξιολογήσει, μοριοδοτήσει τις υποβληθείσες αιτήσεις, και τελικώς να προτείνει τα προς επιλογή άτομα για την πλήρωση των είκοσι μία θέσεων που προκηρύχθηκαν. Η μοριοδότηση έγινε σύμφωνα με την με ΑΔΑ :  Ψ8Κ6ΟΡΣΥ-4Ο9 της προκήρυξης. 

Η κ. Πηνελόπη Ηλιάσκου, κ. Μελίνα Μαρνέρου  και κ. Άννα Χατζηκωνσταντίνου, διενήργησαν την αξιολόγηση των δικαιολογητικών και μοριοδότηση των υποψηφίων, ενώ το μέλος της επιτροπής, η υπάλληλος Κατερίνα Κατσαρού, άσκησε καθήκοντα γραμματειακής υποστήριξης.

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Χατζηκωνσταντίνου Άννα, παρουσιάζει στα μέλη τις σχετικές αιτήσεις με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά. Τα μέλη της Επιτροπής, αφού άκουσαν την πρόεδρο και έλαβαν υπόψη τους

  • την υπ΄ αριθ. 9/8-2-2019 απόφαση του Δ.Σ. του Κέντρου Ντάνκαν
  • την εγκριτική απόφαση με αρ. πρωτ. 27356/11-4-2019 του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
  • την προκήρυξη του Νομικού Προσώπου για την μοριοδότηση των υποψηφίων και την πλήρωση των θέσεων
  • τις αιτήσεις των υποψηφίων με τα επισυναπτόμενα σε αυτές δικαιολογητικά
  • τις διατάξεις του ν.2190/1994 του ν. 3812/2009 καθώς και του ΠΔ. 524/1980 καθώς και τις τροποποιήσεις όπως ισχύουν μέχρι σήμερα

καταρτίζει τους πίνακες στο pdf

Το πρακτικό αυτό, αφού αναγνώσθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως

  1. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΝΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
  2. ΗΛΙΑΣΚΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
  3. ΜΑΡΝΕΡΟΥ ΜΕΛΙΝΑ