ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (Για απευθείας ανάθεση υπηρεσιών διανομής ενημερωτικών φυλλαδίων).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (Για απευθείας ανάθεση υπηρεσιών διανομής ενημερωτικών φυλλαδίων).

Βύρωνας 9/9/2019

Αρ. Πρωτ.: 6552

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Μελέτης Χορού Ισιδώρας & Ραϋμόνδου Ντάνκαν», προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του για τη διανομή 15.000 ενημερωτικών φυλλαδίων θα πρέπει να προβεί σε απευθείας ανάθεση σε εταιρία διανομής. Το φυλλάδιο θα διανεμηθεί σε όλα τα σχολεία και τους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Βύρωνα,  σε 3 πλατείες σε ώρες με μεγάλη αιχμή, σε ημερομηνίες οι οποίες θα συμφωνηθούν με την εν λόγω εταιρία, καθώς και στις δυο παραστάσεις του Θεάτρου Βράχων στις 16 και 17 Σεπτεμβρίου 2019. Η παροχή της υπηρεσίας αυτής θα γίνει με τη διαδικασία απ’ ευθείας ανάθεσης και κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά.

Η δαπάνη για την εν λόγω υπηρεσία θα πρέπει να είναι έως του ποσού των 1.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Ο προμηθευτής ευθύνεται για την πληρότητα και την ποιότητα των

προμηθευόμενων υπηρεσιών.

Ο προμηθευτής υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την περίοδο της διενέργειας της προμήθειας.

Κατόπιν αυτών, παρακαλούμε να μας καταθέσετε οικονομικές προσφορές στη γραμματεία του Κέντρου Μελέτης Χορού Ι. & Ρ. Ντάνκαν

(Χρυσάφης 34 & Δικαιάρχου Βύρωνας) για τα ανωτέρω έως και την Πέμπτη 12 Σεπτεμβρίου 2019.

Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Κέντρου Μελέτης Χορού Ι. & Ρ. Ντάνκαν και στην ιστοσελίδα του Κέντρου Μελέτης Χορού Ντάνκαν.

 

 

Ο Πρόεδρος

 

 

 

Γρηγόρης Κατωπόδης

Δήμαρχος Βύρωνα