ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (Προμήθεια υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης εφαρμογών λογισμικού μέσω ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (Προμήθεια υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης εφαρμογών λογισμικού μέσω ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος).

Βύρωνας 12/5/2020

Αρ. Πρωτ.: 6828

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Μελέτης Χορού Ισιδώρας & Ραϋμόνδου Ντάνκαν», προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του για υπηρεσίες συντήρησης και υποστήριξης εφαρμογών λογισμικού μέσω ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος.. Η παροχή της υπηρεσίας αυτής θα γίνει με τη διαδικασία απ’ ευθείας ανάθεσης και κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των παρεχόμενων υπηρεσιών είναι τα εξής:

Διαχείριση Προϋπολογισμού, τη διαχείριση προμηθειών – δαπανών, το λογιστήριο, το ταμείο

Διαχείριση χρεογράφων, το υποσύστημα παραγωγής εγγράφων και το υποσύστημα αναφορών & εκτυπώσεων

Γενική Λογιστική

Μητρώο Παγίων

Για τη διαχείριση της μισθοδοσίας θα πρέπει να

Υπάρχει παροχή νέων εκδόσεων των εφαρμογών ώστε να ανταποκρίνονται πάντα στην κείμενη νομοθεσία, στην αφαίρεση/αναίρεση αστοχιών/ελαττωμάτων ή αποκλίσεων από τις προδιαγραφές καθώς και στην παροχή της αντίστοιχης έκδοσης του εγχειριδίου χρήσεως.

Να γίνεται επεξεργασία δεδομένων της βάσης όποτε απαιτείται κατά την εγκατάσταση κάποιας νέας έκδοσης.

Σε περίπτωση ανάγκης  να υπάρχει τηλεφωνική υποστήριξη του προσωπικού για την επανεγκατάσταση των εφαρμογών και των αρχείων δεδομένων που δημιουργήθηκαν από αυτές, σε περίπτωση βλάβης του ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Η τηλεφωνική υποστήριξη να περιλαμβάνει επίσης:

Υπηρεσίες υποστήριξης χρηστών σχετικές με την επίλυση αποριών που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των προγραμμάτων.

Οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο θα εκτελούνται διάφορες εργασίες.

Οδηγίες για την ορθή χρήση των προγραμμάτων σε μη έμπειρους χρήστες.

Να δίδεται υποστήριξη με χρήση απομακρυσμένης πρόσβασης (remote access).

Σε περίπτωση βλαβών ή δυσλειτουργιών:

      Να μπορούν να ανακατασκευαστούν και αποκατασταθούν τα αρχεία δεδομένων της εφαρμογή (Restore) από βλάβες που προκλήθηκαν από οιοδήποτε λόγο (μη συμπεριλαμβα­νομένης της κακής χρήσεως της εφαρμογής), υπό την προϋπόθεση ότι η ανακατασκευή και αποκατάστασή τους είναι δυνατή με την παράδοση της βάσης δεδομένων και δεδομένου ότι τα εφεδρικά αντίγραφα των αρχείων δεδομένων λειτουργούν κανονικά, εφόσον αυτό είναι εφικτό από την τήρηση των αντιγράφων ασφαλείας και να παραδίδονται σε εύλογο χρονικό διάστημα, που δεν θα ξεπερνά τις τρεις  (3) εργάσιμες ημέρες.

Για την παραμετροποίηση των εφαρμογών και άλλες τεχνικές λεπτομέρειες:

Να παρέχονται υπηρεσίες τεχνικής και συμβουλευτικής υποστήριξης (40 ώρες), είτε στην έδρα του Ν.Π.Δ.Δ. είτε remote με team viewer, οι οποίες να αφορούν την παραμετροποίηση των εφαρμογών, εκτέλεση και έλεγχος διάφορων λειτουργιών τεχνικά στα προγράμματα όπως ανατροπές ΑΑΥ, κλείσιμο έτους και μεταφορά υπολοίπων, εκτέλεση διαφόρων queries και scripts για αναζητήσεις στοιχείων αλλά και μαζικές διορθώσεις λαθών εγγραφών, Υποστήριξη μέσω τακτικών επισκέψεων στον χώρο της Αναθέτουσας Αρχής, για την επίλυση προβλημάτων / ερωτήσεων που δεν θα είναι εφικτή η επίλυσή τους με τους ανωτέρω (υπό α’ και β’) τρόπους, καθώς και για την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης του προσωπικού.

Η δαπάνη για την εν λόγω υπηρεσία θα πρέπει να είναι έως του ποσού των 4.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Ο προμηθευτής ευθύνεται για την πληρότητα και την ποιότητα των

προμηθευόμενων υπηρεσιών.

Ο προμηθευτής υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την περίοδο της διενέργειας της προμήθειας.

Κατόπιν αυτών, παρακαλούμε να μας καταθέσετε οικονομικές προσφορές στη γραμματεία του Κέντρου Μελέτης Χορού Ι. & Ρ. Ντάνκαν

(Χρυσάφης 34 & Δικαιάρχου Βύρωνας) για τα ανωτέρω έως και την Παρασκευή 15 Μαΐου 2020.

Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Κέντρου Μελέτης Χορού Ι. & Ρ. Ντάνκαν και στην ιστοσελίδα του Κέντρου Μελέτης Χορού Ντάνκαν.

 

Ο Πρόεδρος

Γρηγόρης Κατωπόδης

Δήμαρχος Βύρωνα