ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (Προμήθεια υπηρεσιών σύνταξης οικ. καταστάσεων 2019 και παρακολούθηση διπλογραφικής μεθόδου για το 2020).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (Προμήθεια υπηρεσιών σύνταξης οικ. καταστάσεων 2019 και παρακολούθηση διπλογραφικής μεθόδου για το 2020).

Βύρωνας 12/5/2020

Αρ. Πρωτ.: 6826

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Μελέτης Χορού Ισιδώρας & Ραϋμόνδου Ντάνκαν», προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του για την υπηρεσία σύνταξης οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2019 & παρακολούθηση της διπλογραφικής μεθόδου για το έτος 2020 βάσει κλαδικού λογιστικού σχεδίου (Π.Δ. 315/99). Η παροχή της υπηρεσίας αυτής θα γίνει με τη διαδικασία απ’ ευθείας ανάθεσης και κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά είναι τα εξής:

Σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2019.

Συνεργασία με τους ορκωτούς λογιστές – ελεγκτές που θα ορίσει το ΝΠΔΔ για τον έλεγχο των Οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2020.

Παραμετροποίηση του μηχανογραφικού συστήματος οικονομικής διαχείρισης και μεταφορά των οικονομικών πράξεων του δημοσίου λογιστικού στην γενική λογιστική για το οικονομικό έτος 2020.

Έλεγχος της μετάπτωσης των οικονομικών δεδομένων του Δημόσιου λογιστικού στην γενική λογιστική ανά μήνα για το έτος 2020.

Πραγματοποίηση όλων των απαραίτητων εγγραφών που αδυνατεί να δημιουργήσει το μηχ/κο σύστημα  κατά την μεταφορά των δεδομένων από το Δημόσιο λογιστικό στην γενική λογιστική (προβλέψεις, αποσβέσεις κ.α.) για το έτος 2019.

Έλεγχος των εγγραφών που θα προέλθουν από τη μετάπτωση των οικονομικών πράξεων για το έτος 2020.

Υποστήριξη του ΝΠΔΔ σε θέματα φορολογικών υποχρεώσεων.

 

Οι υπηρεσίες θα πρέπει να παρέχονται με τους παρακάτω τρόπους:

Υποστήριξη μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) για την επίλυση προβλημάτων / ερωτήσεων που είναι δυνατό να αποκατασταθούν με τους συγκεκριμένους τρόπους επικοινωνίας και κατόπιν αντίστοιχου αιτήματος της Αναθέτουσας Αρχής.

Υποστήριξη μέσω τηλεφωνικής σύνδεσης και χρήσης ειδικού προγράμματος παροχής βοήθειας (τηλεϋποστήριξη) για την επίλυση προβλημάτων / ερωτήσεων που είναι δυνατόν να αποκατασταθούν με το συγκεκριμένο τρόπο επικοινωνίας. Η υπηρεσία παρέχεται για το συγκεκριμένο μηχανογραφικό εξοπλισμό που υπάρχει κατά την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης.

Υποστήριξη μέσω τακτικών επισκέψεων στον χώρο της Αναθέτουσας Αρχής, για την επίλυση προβλημάτων / ερωτήσεων που δεν θα είναι εφικτή η επίλυσή τους με τους ανωτέρω (υπό α’ και β’) τρόπους, καθώς και για την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης του προσωπικού.

Η δαπάνη για την εν λόγω υπηρεσία θα πρέπει να είναι έως του ποσού των 5.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Ο προμηθευτής ευθύνεται για την πληρότητα και την ποιότητα των

προμηθευόμενων ειδών.

Ο προμηθευτής υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την περίοδο της διενέργειας της προμήθειας.

Κατόπιν αυτών, παρακαλούμε να μας καταθέσετε οικονομικές προσφορές στη γραμματεία του Κέντρου Μελέτης Χορού Ι. & Ρ. Ντάνκαν

(Χρυσάφης 34 & Δικαιάρχου Βύρωνας) για τα ανωτέρω έως και την Παρασκευή 15 Μαΐου 2020.

Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Κέντρου Μελέτης Χορού Ι. & Ρ. Ντάνκαν  στην ιστοσελίδα του Κέντρου Μελέτης Χορού Ντάνκαν και στην ιστοσελίδα του Δήμου Βύρωνα.

 

Ο Πρόεδρος

Γρηγόρης Κατωπόδης

Δήμαρχος Βύρωνα