ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (Υπηρεσία συντήρησης/επισκευής μηχανημάτων ήχου)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (Υπηρεσία συντήρησης/επισκευής μηχανημάτων ήχου)

Βύρωνας 10 Δεκεμβρίου 2018

Αρ. Πρωτ.: 6148

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Μελέτης Χορού Ισιδώρας & Ραϋμόνδου Ντάνκαν», προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του για την υπηρεσία του ελέγχου και της επισκευής/συντήρησης των μηχανημάτων ήχου, με διαδικασία απ’ ευθείας ανάθεσης και κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά, απευθύνει πρόσκληση υποβολής προσφορών σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται παρακάτω:

Έλεγχος συντήρηση ή και επισκευή 2 cd player και 2 ενισχυτών εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Η δαπάνη για την εν λόγω υπηρεσία θα πρέπει να είναι μέχρι του ποσού των 150,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Ο προμηθευτής ευθύνεται για την πληρότητα και την ποιότητα των

προμηθευόμενων ειδών.

Ο προμηθευτής υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας της προμήθειας.

Κατόπιν αυτών, παρακαλούμε να μας καταθέσετε οικονομική προσφορά στη γραμματεία του Κέντρου Μελέτης Χορού Ι. & Ρ. Ντάνκαν

(Χρυσάφης 34 & Δικαιάρχου Βύρωνας) για τα ανωτέρω έως και την Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2018.

Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Κέντρου Μελέτης Χορού Ι. & Ρ. Ντάνκαν και στην ιστοσελίδα του Κέντρου Μελέτης Χορού Ντάνκαν.

 

Ο Πρόεδρος

Γρηγόρης Κατωπόδης

Δήμαρχος Βύρωνα