ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (Υπηρεσία προωθητικών ενεργειών του πολιτιστικού/ερευνητικού προγράμματος Zoom In !)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (Υπηρεσία προωθητικών ενεργειών του πολιτιστικού/ερευνητικού προγράμματος Zoom In !)

Βύρωνας 27/4/2019

Αρ. Πρωτ.: 6280

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Μελέτης Χορού Ισιδώρας & Ραϋμόνδου Ντάνκαν», προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του για την υπηρεσία προωθητικών ενεργειών του πολιτιστικού προγράμματος Zoom In ! για την πραγματοποίηση του καταστατικού σκοπού, του Ν.Π. που είναι η μελέτη και έρευνα του χορού.

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ/ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Από το 2009 το Κέντρο Μελέτης Χορού Ι. & Ρ. Ντάνκαν έγινε μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Κέντρων Χορού (European Dance Houses Network EDN). Ως το μοναδικό μέλος από την Ελλάδα έχει υποχρέωση ανά τακτά χρονικά διαστήματα να οργανώνει μια δράση ευρωπαϊκής εμβέλειας. Ένα τέτοιο πρόγραμμα πολιτιστικής δράσης αποτελεί το Zoom In !  Το πρόγραμμα στηρίζεται στις ιδέες και τη φιλοσοφία του Ραϋμόνδου Ντάνκαν, κύριου εμπνευστή του αρχιτεκτονικού σχεδίου και του οράματος του κτιρίου που στεγάζει το σημερινό Ν.Π.Δ.Δ. Σύμφωνα με αυτή, τη φιλοσοφία η καθημερινή εργασία και η τεχνική που αυτή απαιτεί χρησιμοποιεί το σώμα και το ρυθμό της εργασία για την αυτενέργεια και την προσωπική ανάπτυξη του ατόμου. Το πρόγραμμα έχει σα στόχο την μελέτης της σχέσης ανάμεσα στην πνευματική και χειρωνακτική εργασία, ανάμεσα στην τέχνη και την τεχνική καθώς και τις κοινωνικές και πολιτικές προεκτάσεις που η σχέση αυτή μπορεί να έχει σήμερα. Το πρόγραμμα περικλείει ένα ευρύ φάσμα προσεγγίσεων που εστιάζουν μεταξύ άλλων στη θεώρηση του χορευτή, χορογράφου και του καλλιτέχνη γενικότερα ως τεχνίτη.

Βασικοί άξονες έρευνας είναι χέρια, χειρονομίες και πολιτική σκέψη, οι μικρές πράξεις ως δυνατότητα παρέμβασης σε κοινωνικό επίπεδο και πως αυτές οι ελάσσονες πράξεις μπορούν να συνδιαλλαχθούν με το μείζον.

Το Zoom In θα περιλαμβάνει τρεις κατηγορίες δράσεων:

α) καλλιτεχνικές δράσεις για καλλιτέχνες του χορού, του θεάτρου της performance και των εικαστικών και για χειρώνακτες τεχνίτες,

β) κοινωνικές δράσεις για το ευρύ κοινό, τους κατοίκους του Βύρωνα και άλλων περιοχών της Αττικής.

 

Η υπηρεσία θα ανατεθεί με τη διαδικασία απ’ ευθείας ανάθεσης και κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά, απευθύνει πρόσκληση υποβολής προσφορών σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται παρακάτω:

 

Ενέργειες προβολής marketing, δημόσιες σχέσεις, υποστήριξη επικοινωνίας και υπηρεσίες γραφείου τύπου

Ανάθεση και επιμέλεια γραφιστικών εργασιών, τελική επιλογή δημιουργικού (αφίσα, banner, πρόγραμμα, ψηφιακές εφαρμογές, κ.ο.κ). Εκτύπωση δύο Banners Display (ένα στα Ελληνικά και ένα στα Αγγλικά). Συμπεριλαμβάνεται η εκτύπωση-αφίσα (η αφίσα θα αφορά το έργο και θα καθοριστεί σε συνεργασία με την αναθέτουσα αρχή ) και η ειδική θήκη μαζί με το poster. Επίσης στο πάνελ ομιλητών θα τοποθετηθεί ειδική σχεδιασμένη αφίσα/πόστερ μεγάλων διαστάσεων κατάλληλη για διημερίδες (τίτλος ημερίδας, logo του έργου, της αναθέτουσας αρχής κα.)

Ενέργειες προώθησης στα social media. Σχεδιασμός και υλοποίηση προωθητικών ενεργειών  στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης  (facebook, instagram). Α). Προβολή του έργου στα social media ως μέσο ενεργοποίησης της τοπικής δικτύωσης. Β). Προώθηση των video trailer του έργου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (τα βίντεο θα δημιουργηθούν από άλλους εταίρους του έργου). Μarketing, δημόσιες σχέσεις, υποστήριξη επικοινωνίας και υπηρεσίες γραφείου τύπου. Ο ανάδοχος έχει ευθύνη για την εφαρμογή του επικοινωνιακού σχεδιασμού. Σε όλες τις επικοινωνιακές πρακτικές που ακολουθούνται θα πρέπει να τηρείται πιστά ο κανονισμός δημοσιότητας του Προγράμματος EDN Culture 2017-21. Σε αυτό το πλαίσιο, αναλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τις ακόλουθες ενδεικτικές εργασίες:

οργάνωση και υποστήριξη της διαδικτυακής προβολής της διημερίδας στην ιστοσελίδα του έργου, στους λογαριασμούς των μέσων κοινωνικής δικτύωσης του έργου και σε ιστοσελίδες προβολής δράσεων πολιτισμού.

Επιμέλεια και παραγωγή επικοινωνιακού υλικού

Φωτογράφιση και βιντεοσκόπηση Πολιτιστικού γεγονότος: Ο ανάδοχος καλύπτει φωτογραφικά το πολιτιστικό γεγονός και αναλαμβάνει την βιντεοσκόπηση του. Το υλικό θα τύχει μετέπειτα επεξεργασίας από τον ανάδοχο προκειμένου να παραχθεί ένα σύντομο ενημερωτικό «trailer» για την πραγματοποίηση της διημερίδας.

Επικοινωνιακή εικόνα/ αφίσες προβολής (τουλάχιστον στην ελληνική και αγγλική γλώσσα), ενημερωτικό υλικό με την περιγραφή της θεματολογίας και το πρόγραμμα και λοιπές πληροφορίες για τους επισκέπτες (τουλάχιστον στην ελληνική και αγγλική γλώσσα).

Επικοινωνία και καταγραφή

Οργάνωση και πραγματοποίηση μίας ενημερωτικής συνέντευξη Τύπου (Press Conference) στο τέλος της διάρκειας του έργου, ή εναλλακτικά πρόσκληση συμμετοχής στη διημερίδα έγκριτων δημοσιογράφων, με σκοπό να παρουσιαστεί το εύρος του έργου, να παρουσιαστούν και να διαδοθούν τα αποτελέσματα των δράσεων. Ο χώρος  θα πρέπει να είναι κατάλληλος για την πραγματοποίηση της ενημερωτικής διάσκεψης εντός της Αθήνας και επαρκώς εξοπλισμένος για την προσφορά στους καλεσμένους σύντομου γεύματος (lunch break, κ.λπ.).

Επιμέρους ενέργειες

  1. Προετοιμασία δύο (2) δελτίων τύπου (ένα πριν τη δράση και ένα μετά το πέρας της δράσης).
  2. Πρακτικά / Δημιουργική καταγραφή μέσα από το προσωπικό ύφος συγγραφέα
  3. Οπτικοακουστική υποστήριξη
  4. Πρόσκληση συμμετοχής- Αποστολή αρχικού δελτίου τύπου σε Μ.Μ.Ε και αρμόδιους φορείς.
  5. Φωτογραφίες & βιντεοσκόπηση.
  6. Αποστολή τελικού δελτίου τύπου στα ΜΜΕ

 

Η παρούσα παροχή υπηρεσίας θα ανατεθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16 και ιδίως του άρθρου 118. Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 12.258,06€  πλέον Φ.Π.Α. 24% ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 15.200,00 €.

Ο προμηθευτής υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας της προμήθειας.

Κατόπιν αυτών, παρακαλούμε να μας καταθέσετε οικονομική προσφορά στη γραμματεία του Κέντρου Μελέτης Χορού Ι. & Ρ. Ντάνκαν

(Χρυσάφης 34 & Δικαιάρχου Βύρωνας) για τα ανωτέρω έως και την Τρίτη 2 Απριλίου 2019

Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Κέντρου Μελέτης Χορού Ι. & Ρ. Ντάνκαν και στην ιστοσελίδα του Κέντρου Μελέτης Χορού Ντάνκαν.

 

Ο Πρόεδρος

Γρηγόρης Κατωπόδης

Δήμαρχος Βύρωνα