ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (Υπηρεσία εκτέλεσης πολιτιστικού/ερευνητικού προγράμματος Zoom In !)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (Υπηρεσία εκτέλεσης πολιτιστικού/ερευνητικού προγράμματος Zoom In !)

Βύρωνας 27/3/2019

Αρ. Πρωτ.: 6279

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Μελέτης Χορού Ισιδώρας & Ραϋμόνδου Ντάνκαν», προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του για την υπηρεσία εκτέλεσης πολιτιστικού/ερευνητικού προγράμματος Zoom In ! για την πραγματοποίηση του καταστατικού σκοπού, του Ν.Π. που είναι η μελέτη και έρευνα του χορού.

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ/ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Από το 2009 το Κέντρο Μελέτης Χορού Ι. & Ρ. Ντάνκαν έγινε μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Κέντρων Χορού (European Dance Houses Network EDN). Ως το μοναδικό μέλος από την Ελλάδα έχει υποχρέωση ανά τακτά χρονικά διαστήματα να οργανώνει μια δράση ευρωπαϊκής εμβέλειας. Ένα τέτοιο πρόγραμμα πολιτιστικής δράσης αποτελεί το Zoom In !  Το πρόγραμμα στηρίζεται στις ιδέες και τη φιλοσοφία του Ραϋμόνδου Ντάνκαν, κύριου εμπνευστή του αρχιτεκτονικού σχεδίου και του οράματος του κτιρίου που στεγάζει το σημερινό Ν.Π.Δ.Δ. Σύμφωνα με αυτή, τη φιλοσοφία η καθημερινή εργασία και η τεχνική που αυτή απαιτεί χρησιμοποιεί το σώμα και το ρυθμό της εργασία για την αυτενέργεια και την προσωπική ανάπτυξη του ατόμου. Το πρόγραμμα έχει σα στόχο την μελέτης της σχέσης ανάμεσα στην πνευματική και χειρωνακτική εργασία, ανάμεσα στην τέχνη και την τεχνική καθώς και τις κοινωνικές και πολιτικές προεκτάσεις που η σχέση αυτή μπορεί να έχει σήμερα. Το πρόγραμμα περικλείει ένα ευρύ φάσμα προσεγγίσεων που εστιάζουν μεταξύ άλλων στη θεώρηση του χορευτή, χορογράφου και του καλλιτέχνη γενικότερα ως τεχνίτη.

Βασικοί άξονες έρευνας είναι χέρια, χειρονομίες και πολιτική σκέψη, οι μικρές πράξεις ως δυνατότητα παρέμβασης σε κοινωνικό επίπεδο και πως αυτές οι ελάσσονες πράξεις μπορούν να συνδιαλλαχθούν με το μείζον.

Το Zoom In θα περιλαμβάνει τρεις κατηγορίες δράσεων:

α) καλλιτεχνικές δράσεις για καλλιτέχνες του χορού, του θεάτρου της performance και των εικαστικών και για χειρώνακτες τεχνίτες,

β) κοινωνικές δράσεις για το ευρύ κοινό, τους κατοίκους του Βύρωνα και άλλων περιοχών της Αττικής.

 

Η παρούσα παροχή υπηρεσίας θα ανατεθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16 και ιδίως του άρθρου 118. Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, απευθύνει πρόσκληση υποβολής προσφορών σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται παρακάτω:

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Ευθύνη του «Αναδόχου» θα είναι η αμοιβή, συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων, των συμμετεχόντων στο ερευνητικό πρόγραμμα. Οι συμμετέχοντες θα επιλεχθούν από την Αναθέτουσα αρχή και θα είναι συνολικά δώδεκα (12) άτομα καλλιτέχνες τεχνίτες και ερευνητές ακαδημαϊκοί. Τα άτομα αυτά (ερευνητές) θα απασχοληθούν για μέγιστο χρονικό διάστημα 10 ημερών.

Ο «Ανάδοχος» θα αναλάβει την προμήθεια των υλικών (πηλός, μαλλί, δέρμα, ψάθα, ξύλο, μέταλλο και χαρτόνι) στις ποσότητες που θα ζητηθούν από τους ερευνητές και θα είναι υπεύθυνος για την μεταφορά τους με τον αρμόζοντα, ανάλογα με το υλικό, τρόπο, από και προς τα εργαστήρια και τους χώρους εργασίας και παρουσίασης και, μετά το πέρας της τελικής εκδήλωσης,  στο χώρο αποθήκευσής τους. Επίσης θα αναλάβει την εξασφάλιση της φύλαξης των υλικών στους χώρους εργασίας και παρουσίασης.

Ο «Ανάδοχος» είναι υπεύθυνος για την αντιμετώπιση και κάλυψη τυχόν απρόβλεπτων δαπανών οι οποίες θα προκύψουν από την παραγωγή του εν λόγω ερευνητικού προγράμματος.

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ 

Οργάνωση  διημερίδας για την παρουσίαση του ερευνητικού προγράμματος στο ευρύ κοινό. Η διημερίδα γίνεται στο πλαίσιο του προγραμματισμού  του Ευρωπαϊκού Δικτύου EDN (Δίκτυο Ευρωπαϊκών Κέντρων Χορού) και θα συμμετέχουν σε αυτή, εκτός άλλων, διεθνείς εταίροι του εν λόγω Ευρωπαϊκού Δικτύου ή εκπρόσωποί τους. Ο χώρος διεξαγωγής της Διημερίδας , σύμφωνα με πρόταση της Αναθέτουσας Αρχής είναι το Κέντρο Ντάνκαν, το οποίο θα πρέπει να διαμορφωθεί σύμφωνα με τις ανάγκες των επί μέρους δράσεων με χώρους παρουσίασης των εργαστηρίων και διαλέξεων, με τρόπο που θα διευκολύνει τους συμμετέχοντες στην παρακολούθηση της διημερίδας. 

Η ακριβής ημερομηνία διεξαγωγής της διημερίδας έχει οριστεί και είναι η 12η και 13η Απριλίου 2019. Η ακριβής ώρα θα καθοριστεί από την Αναθέτουσα Αρχή κατά την περίοδο υλοποίησης του έργου. 

Πιο συγκεκριμένα, μέσα από την διοργάνωση της διημερίδας θα αναδειχθεί η σχέση τέχνης – τεχνικής, η σημασία της συνεργασίας των καλλιτεχνών και τεχνιτών  των εμπλεκόμενων φορέων στον πολιτισμό (δημόσιοι φορείς, μορφωτικά ιδρύματα εκπαιδευτικοί οργανισμοί, οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης κ.α). Θα υπάρξουν επίσης προβολές  video που φωτίζουν και προβάλλουν το θέμα της  άυλης κληρονομιάς της Ελλάδας και της Ευρώπης γενικότερα. Επίσης, μέσω της ανταλλαγής εμπειρίας και καλών πρακτικών μεταξύ των εταίρων με σημαντική εμπειρία σε χειρωνακτικές πρακτικές και στις παραστατικές τέχνες, θα δοθεί το κίνητρο και η γνώση σε νέους επαγγελματίες του χώρου, για να εμπλακούν πιο ενεργά, σε αντίστοιχα καινοτόμα εγχειρήματα ή στην εκμάθηση ή και ενσωμάτωση παραδοσιακών τεχνικών στην πρακτική τους.
Ειδικότερα, υποχρεώσεις του αναδόχου θα είναι :

Επιστημονική επιμέλεια θεματολογίας της ημερίδας.

Ο ανάδοχος καλείται να συμμετέχει στον σχεδιασμό του αναλυτικού προγράμματος της διημερίδας και στην ανάλυση απαιτήσεων ομιλητών και συμμετεχόντων

Το πάνελ θα αποτελείται από έγκριτους επιστήμονες/ καλλιτέχνες /τεχνίτες και στελέχη φορέων του πολιτισμού.

Ο ανάδοχος συμμετέχει στην αναζήτηση χώρων φιλοξενίας των συμμετεχόντων και των προσκεκλημένων ομιλητών. 

 Οικονομική διαχείριση

Ο ανάδοχος έχει την ευθύνη για τον προγραμματισμό,  την οικονομική διαχείριση και τη διενέργεια όλων των απαιτούμενων γενικών και ειδικών δαπανών.

Ο ανάδοχος θα συμμετέχει σε κάθε αναγκαία παρέμβαση ως προς τη διαμόρφωση της ενιαίας εικόνας και διαρρύθμισης των χώρων πραγματοποίησης του πολιτιστικού γεγονότος.

Για την διοργάνωση και τον εξοπλισμό και στολισμό του πάνελ η Αναθέτουσα Αρχή θα προτείνει ότι κρίνεται απαραίτητο (ποτήρια, εμφιαλωμένα νερά κτλ).

Γραμματειακή υποστήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια των συναντήσεων/εκδηλώσεων (υποδοχή συμμετεχόντων, εγγραφές, ταμπέλες ονομάτων, παρουσιολόγιο κλπ.).

Coffee brake: Παροχή τεσσάρων (4) coffee breaks. Το πρώτο πριν την έναρξη της εκδήλωσης. Το coffee break να διαθέτει κατ’ ελάχιστο τα εξής είδη: νερά εμφιαλωμένα, καφέ φίλτρου, στιγμιαίο καφέ, espresso, τσάι, χυμούς φρούτων, κουλουράκια, κέικ και ελαφρά σνακ για 50-60 άτομα (στο 2ο διάλλειμα).

Σημειώνεται ότι, όπου προβλέπεται η παραχώρηση εξοπλισμού από το Δήμο ή άλλο φορέα για τις ανάγκες της διοργάνωσης, ο ανάδοχος θα αναλάβει επίσης τον συντονισμό και την ευθύνη αυτού. Επίσης, ο ανάδοχος μεριμνά για την έγκαιρη απομάκρυνση του αναγκαίου εξοπλισμού από τους χώρους της διημερίδας, μετά την ολοκλήρωσή του και την παράδοσή τους στην αρχική τους κατάσταση. 

 

Παραδοτέο : Φάκελος διεξαγωγής διημερίδας καθώς και λεπτομερής οικονομικός απολογισμός.

 

Τονίζεται ότι κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για το λόγο αυτό ο Ανάδοχος απαιτείται να διαθέτει την κατάλληλα τεκμηριωμένη και αποδεδειγμένη εμπειρία, ικανότητα, επαγγελματική ενασχόληση και τεχνογνωσία με τουλάχιστον δέκα (10) συμβάσεις, που να αντιστοιχούν σε έργα σχετικά με το αντικείμενο του χορού και της ορχηστικής τέχνης.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 20.000,00 €  πλέον Φ.Π.Α. 24% ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 24.800,00 €.

Ο προμηθευτής υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας της προμήθειας.

Κατόπιν αυτών, παρακαλούμε να μας καταθέσετε οικονομική προσφορά στη γραμματεία του Κέντρου Μελέτης Χορού Ι. & Ρ. Ντάνκαν

(Χρυσάφης 34 & Δικαιάρχου Βύρωνας) για τα ανωτέρω έως και την Τρίτη 2 Απριλίου 2019.

Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Κέντρου Μελέτης Χορού Ι. & Ρ. Ντάνκαν και στην ιστοσελίδα του Κέντρου Μελέτης Χορού Ντάνκαν.

Ο Πρόεδρος

Γρηγόρης Κατωπόδης

Δήμαρχος Βύρωνα