ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (Υπηρεσία οργάνωσης και εκτέλεσης ημερίδας βασισμένη στο πολιτιστικό/ερευνητικό πρόγραμμα Zoom In !)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (Υπηρεσία οργάνωσης και εκτέλεσης ημερίδας βασισμένη στο πολιτιστικό/ερευνητικό πρόγραμμα Zoom In !)

Βύρωνας 10/6/2020 Αρ. Πρωτ.: 6875

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Μελέτης Χορού Ισιδώρας & Ραϋμόνδου Ντάνκαν», δημοσιεύει πρόσκληση υποβολής προσφορών, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του για την υπηρεσία οργάνωσης και εκτέλεσης ημερίδας βασισμένη στο ερευνητικό πρόγραμμα Zoom In ! και στα αποτελέσματα αυτού, προκειμένου να παρουσιαστούν στο ευρύ κοινό, για την πραγματοποίηση του καταστατικού σκοπού, του Ν.Π. που είναι η μελέτη και έρευνα του χορού. Η ημερίδα θα παρουσιαστεί στο Κέντρο Μελέτης Χορού Ι. & Ρ. Ντάνκαν στις 27/6/2020.

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ/ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Από το 2009 το Κέντρο Μελέτης Χορού Ι. & Ρ. Ντάνκαν έγινε μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Κέντρων Χορού (European Dance Houses Network EDN). Ως το μοναδικό μέλος από την Ελλάδα έχει υποχρέωση ανά τακτά χρονικά διαστήματα να οργανώνει μια δράση ευρωπαϊκής εμβέλειας. Ένα τέτοιο πρόγραμμα πολιτιστικής δράσης αποτέλεσε το Zoom In !  Το πρόγραμμα στηρίζεται στις ιδέες και τη φιλοσοφία του Ραϋμόνδου Ντάνκαν, κύριου εμπνευστή του αρχιτεκτονικού σχεδίου και του οράματος του κτιρίου που στεγάζει το σημερινό Ν.Π.Δ.Δ. Σύμφωνα με αυτή, τη φιλοσοφία η καθημερινή εργασία και η τεχνική που αυτή απαιτεί χρησιμοποιεί το σώμα και το ρυθμό της εργασίας για την αυτενέργεια και την προσωπική ανάπτυξη του ατόμου. Το πρόγραμμα είχε σα στόχο την μελέτη της σχέσης ανάμεσα στην πνευματική και χειρωνακτική εργασία, ανάμεσα στην τέχνη και την τεχνική καθώς και τις κοινωνικές και πολιτικές προεκτάσεις που η σχέση αυτή μπορεί να έχει σήμερα. Η ημερίδα αποτελεί προέκταση, παρουσίαση και απολογισμό του προγράμματος Zoom In! και θα αποτελέσει την κορύφωση μιας σειράς συναντήσεων, αρχικά φυσικών και στη συνέχεια μέσω τηλεδιάσκεψης, μεταξύ καλλιτεχνών του χορού, της performance, τεχνιτών και ακαδημαϊκών / ερευνητών που θα αναπτύξουν δράσεις που θα διερευνούν και θα εμβαθύνουν στις έννοιες της εγγύτητας και της φροντίδας. Πιο συγκεκριμένα, μέσα από την διοργάνωση της ημερίδας θα αναδειχθεί η σχέση τέχνης – τεχνικής,  η σημασία της συνεργασίας των καλλιτεχνών και τεχνιτών και η επίδρασή τους στις επαγγελματικές, καλλιτεχνικές και παιδαγωγικές μας πρακτικές . Θα υπάρξει επίσης προβολή video με υλικό από το πρόγραμμα Zoom In !   

Η παρούσα παροχή υπηρεσίας θα ανατεθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται παρακάτω:

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

Ευθύνη της εταιρίας που θα είναι

  • Ο σχεδιασμός της εκδήλωσης.
  • Η  σύναψη συμβάσεων και η αμοιβή των συμμετεχόντων, συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων. Οι συμμετέχοντες θα επιλεχθούν από την Αναθέτουσα αρχή και θα είναι συνολικά δέκα (10) άτομα καλλιτέχνες τεχνίτες και ερευνητές ακαδημαϊκοί.
  • Η οργάνωση catering με την προσφορά κρασιού, χυμών και ελαφρών σνακ για 40 άτομα.
  • Η κατάρτιση οικονομικού προϋπολογισμού, και η λογιστική και νομική κάλυψη.
  • Η οπτικο-ακουστική καταγραφή της ημερίδας.
  • Η διαδικτυακή προβολή της ημερίδας στην ιστοσελίδα του έργου, στους λογαριασμούς των μέσων κοινωνικής δικτύωσης του έργου και σε ιστοσελίδες προβολής δράσεων πολιτισμού.
  • Η προμήθεια υλικών (στις ποσότητες που θα ζητηθούν από τους εισηγητές. Επίσης ο «Ανάδοχος» θα είναι υπεύθυνος για την μεταφορά τους με τον αρμόζοντα, ανάλογα με το υλικό, τρόπο, από και προς τον χώρο παρουσίασης, και μετά το πέρας της τελικής εκδήλωσης,  στον χώρο αποθήκευσής τους.
  • Η κάλυψη τεχνικών αναγκών και ο συντονισμός των τεχνικών εργασιών που απαιτούνται για την υλοποίηση της ημερίδας, η αντιμετώπιση και κάλυψη τυχόν απρόβλεπτων δαπανών οι οποίες θα προκύψουν από την παραγωγή της εν λόγω ημερίδας.

 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ 

Η ημερίδα αποτελεί την κορύφωση μιας σειράς συναντήσεων, αρχικά φυσικών και στη συνέχεια μέσω τηλεδιάσκεψης, μεταξύ καλλιτεχνών του χορού, της performance, τεχνιτών και ακαδημαϊκών / ερευνητών που θα αναπτύξουν δράσεις που θα διερευνούν και θα αναπτύσσουν τις έννοιες της εγγύτητας και της φροντίδας. Πιο συγκεκριμένα, μέσα από την διοργάνωση της ημερίδας θα αναδειχθεί η σχέση τέχνης – τεχνικής, η σημασία της συνεργασίας των καλλιτεχνών και τεχνιτών . Θα υπάρξει επίσης προβολή video με υλικό από το πρόγραμμα zoom in.

Η οργάνωση  ημερίδας αποσκοπεί στην παρουσίαση του ερευνητικού προγράμματος στο ευρύ κοινό. Ο χώρος διεξαγωγής της ημερίδας , σύμφωνα με πρόταση της Αναθέτουσας Αρχής είναι το Κέντρο Ντάνκαν, το οποίο θα πρέπει να διαμορφωθεί σύμφωνα με τις ανάγκες της παρουσίασης της ημερίδας, με τρόπο που θα διευκολύνει τους συμμετέχοντες στην παρακολούθηση της. 

Η ακριβής ημερομηνία διεξαγωγής της ημερίδας έχει οριστεί και είναι η 20η Ιουνίου 2020. Η ακριβής ώρα θα καθοριστεί από την Αναθέτουσα Αρχή κατά την περίοδο υλοποίησης του έργου.

 

Οικονομική διαχείριση

Η εταιρία θα έχει την ευθύνη για τον προγραμματισμό,  την οικονομική διαχείριση και τη διενέργεια όλων των απαιτούμενων γενικών και ειδικών δαπανών.

Η εταιρία θα συμμετέχει σε κάθε αναγκαία παρέμβαση ως προς τη διαμόρφωση της ενιαίας εικόνας και διαρρύθμισης των χώρων πραγματοποίησης της ημερίδας

Γραμματειακή υποστήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια της ημερίδας (υποδοχή συμμετεχόντων, εγγραφές, κλπ.).

Σημειώνεται ότι, όπου προβλέπεται η παραχώρηση εξοπλισμού από το Δήμο ή άλλο φορέα για τις ανάγκες της διοργάνωσης, η εταιρία θα αναλάβει επίσης τον συντονισμό και την ευθύνη αυτού.

Παραδοτέο : οπτικοακουστικό υλικό από την ημερίδα  και οικονομικό απολογισμό.

 

Τονίζεται ότι κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 5.400,00 €  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Ο προμηθευτής υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας της προμήθειας.

Κατόπιν αυτών, παρακαλούμε να μας καταθέσετε οικονομική προσφορά στη γραμματεία του Κέντρου Μελέτης Χορού Ι. & Ρ. Ντάνκαν

(Χρυσάφης 34 & Δικαιάρχου Βύρωνας) για τα ανωτέρω έως και την Δευτέρα 15 Ιουνίου 2020.

Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Κέντρου Μελέτης Χορού Ι. & Ρ. Ντάνκαν και στην ιστοσελίδα του Κέντρου Μελέτης Χορού Ντάνκαν.

Ο Πρόεδρος

Γρηγόρης Κατωπόδης

Δήμαρχος Βύρωνα