Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για τη προμήθεια υπηρεσίας διαχείρισης ιστοσελίδας και σελίδας facebook που διατηρεί το Ν.Π., συγγραφή άρθρων και συμβουλευτική στον τομέα επικοινωνίας, (Αρ. Πρωτ.: 5735)

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για τη προμήθεια υπηρεσίας διαχείρισης ιστοσελίδας και σελίδας facebook που διατηρεί το Ν.Π., συγγραφή άρθρων και συμβουλευτική στον τομέα επικοινωνίας, (Αρ. Πρωτ.: 5735)

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Μελέτης Χορού Ισιδώρας & Ραϋμόνδου Ντάνκαν», προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες για υπηρεσία διαχείρισης ιστοσελίδας και σελίδας facebook, συγγραφή άρθρων και συμβουλευτική στο τομέα της επικοινωνίας.

Η παροχή της υπηρεσίας αυτής θα γίνει με τη διαδικασία απ’ ευθείας ανάθεσης και κριτήρια κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά, καθώς και την εμπειρία στα πολιτιστικά. 

Ο Πρόεδρος του Ν.Π. απευθύνει πρόσκληση υποβολής προσφορών σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται παρακάτω: 

  • Διαχείριση της ιστοσελίδας και της σελίδας facebook που διατηρεί το Ν.Π. Πιο συγκεκριμένα εκτός από τις αναρτήσεις του υλικού στην υπηρεσία θα περιλαμβάνεται και συγγραφή άρθρων για τις αναρτήσεις.
  • Οι αναρτήσεις να γίνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα και σύμφωνα με τις ανάγκες που παρουσιάζονται, χωρίς δέσμευση στον αριθμό αναρτήσεων ανά μήνα.

Η δαπάνη για την εν λόγω υπηρεσία θα πρέπει να είναι έως του ποσού των 2.480,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Ο προμηθευτής υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την περίοδο της διενέργειας της προμήθειας. 

Κατόπιν αυτών, παρακαλούμε να μας καταθέσετε οικονομική προσφορά στη γραμματεία του Κέντρου Μελέτης Χορού Ι. & Ρ. Ντάνκαν (Χρυσάφης 34 & Δικαιάρχου Βύρωνας) για τα ανωτέρω έως και την Τετάρτη 11 Απριλίου 2018. 

Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Κέντρου Μελέτης Χορού Ι. & Ρ. Ντάνκαν στην ιστοσελίδα του Κέντρου Μελέτης Χορού Ντάνκαν και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο Πρόεδρος

Γρηγόρης Κατωπόδης
Δήμαρχος Βύρωνα