Προκήρυξη για την πρόσληψη ωρομίσθιου καλλιτεχνικού προσωπικού ΙΔΟΧ για το διδακτικό έτος 2022-2023.

Αρ. Πρωτ.: 7756 Βύρωνας 11-7-2022

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Για την πρόσληψη ωρομίσθιου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Το Κέντρο Μελέτης Χορού Ισιδώρας και Ραϋμόνδου Ντάνκαν, ΝΠΔΔ του Δήμου Βύρωνα ύστερα από την υπ’ αριθ.πρωτ. 34270/26-5-2022 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών και λαμβάνοντας υπόψη:

 1. την υπ’ αριθμ. 12/14-3-2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ
 2. τις διατάξεις του Π.Δ. 524/1980 καθώς και τις τροποποιήσεις όπως ισχύουν μέχρι σήμερα
 3. τις διατάξεις του ν. 2190/94 όπως ισχύει και τις όμοιες του ν. 3812/2009
 4. τον κανονισμό του Ν.Π

ανακοινώνει ότι θα προσλάβει ωρομίσθιο καλλιτεχνικό – διδακτικό προσωπικό για τη λειτουργία της Σχολής Χορού του Ν.Π.Δ.Δ του Κέντρου Μελέτης Χορού Ισιδώρας και Ραϋμόνδου Ντάνκαν κατά τη διδακτική περίοδο 2022–2023, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και για το χρονικό διάστημα εννέα (9) μηνών, δεκαεννιά (19) ατόμων δασκάλων χορού/κίνησης και (1) ενός μουσικού συνοδού- συνολικά 20 άτομα, για τις εξής κατά αριθμό ατόμων ειδικότητες, με τα αντίστοιχα τυπικά και ειδικά προσόντα καθώς και χρονική διάρκεια σύμβασης:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

01

ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΧΟΡΟΥ (ΜΠΑΛΕΤΟΥ)

2

9 μήνες

02

ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΧΟΡΟΥ

4

9 μήνες

03

ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΧΟΡΟ (ΜΠΑΛΕΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ) ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΑΠΟ 4 ΕΤΩΝ

4

9 μήνες

04

ΔΑΣΚΑΛΑ ΜΕ ΓΝΩΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΧΟΡΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΙΣΙΔΩΡΑΣ ΝΤΑΝΚΑΝ

1

9 μήνες

05

ΔΑΣΚΑΛΟΙ HIPHOP

1

9 μήνες

06

ΔΑΣΚΑΛΟ ΧΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ

1

9 μήνες

07

ΔΑΣΚΑΛΟΙ YOGA

2

9 μήνες

08

ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΤΑΪ ΤΣΙ

1

9 μήνες

09

ΠΕ/ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ

2

9 μήνες

10

ΔΑΣΚΑΛΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ

1

9 μήνες

11

ΠΕ/ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΙΑΝΙΣΤΑΣ (συνοδεία μαθημάτων χορού)

1

9 μήνες

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό)

Κωδικός θέσης

Τίτλος Σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & ειδικά) Προσόντα

01

Τίτλοι σπουδών: Δίπλωμα ή πτυχίο αναγνωρισμένης Ανώτερης Επαγγελματικής Σχολής Χορού (Vaganova – Ρώσικο σύστημα) της Ημεδαπής ή αναγνωρισμένης Ανώτερης ή Ανώτατης Σχολής Χορού της Αλλοδαπής

Σχετική Επιμόρφωση: Σεμινάρια, Ξένες γλώσσες.

Προϋπηρεσία: Αναγνωρισμένη τουλάχιστον 5ετής προϋπηρεσία διδασκαλίας Κλασικού Χορού (Μπαλέτου) σε Εκπαιδευτήρια ή αναγνωρισμένες σχολές χορού του Δημοσίου ή του Ιδιωτικού Τομέα ή Ο.Τ.Α. ή Δημοτικές Επιχειρήσεις.

Καλλιτεχνική δραστηριότητα: Καλλιτεχνική δραστηριότητα αποδεδειγμένη: Συμμετοχή σε καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, φεστιβάλ και διαγωνισμούς χορού.

Παιδαγωγικά και ειδικά προσόντα: Συνέντευξη (παιδαγωγική προσέγγιση, προσωπικότητα, μέθοδος διδασκαλίας, ικανότητες)

Παιδαγωγικές σπουδές: Από Ανώτερα ή Ανώτατα Εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, σεμινάρια.

Κοινωνικά, οικογενειακά και οικονομικά κριτήρια

02

Τίτλοι σπουδών: Βεβαίωση σπουδών αναγνωρισμένης Ανώτερης ή Ανώτατης σχολής χορού (Graham, Limon, Release Technique, Contact Improvisation και Αυτοσχεδιασμός) της Ημεδαπής ή Ανώτερης ή Ανώτατης  Σχολής της Αλλοδαπής με εξειδίκευση στο χορό.

Σχετική Επιμόρφωση: Σεμινάρια, Ξένες γλώσσες.

Προϋπηρεσία: Αναγνωρισμένη τουλάχιστον 5ετής προϋπηρεσία διδασκαλίας Σύγχρονου Χορού – Αυτοσχεδιασμού σε Εκπαιδευτήρια ή Σχολές χορού του Δημοσίου ή του Ιδιωτικού Τομέα ή Ο.Τ.Α. ή Δημοτικές Επιχειρήσεις.

Καλλιτεχνική δραστηριότητα: Καλλιτεχνική δραστηριότητα αποδεδειγμένη: Συμμετοχή σε καλλιτεχνικές εκδηλώσεις και διαγωνισμούς.

Παιδαγωγικά και ειδικά προσόντα: Συνέντευξη (παιδαγωγική προσέγγιση, προσωπικότητα, μέθοδος διδασκαλίας, ικανότητες)

Παιδαγωγικές σπουδές: Από Ανώτερα ή Ανώτατα Εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, σεμινάρια.

Κοινωνικά, οικογενειακά και οικονομικά κριτήρια

03

Τίτλοι σπουδών: Βεβαίωση σπουδών αναγνωρισμένης Ανώτερης ή Ανώτατης σχολής χορού της Ημεδαπής ή Ανώτερης ή Ανώτατης  Σχολής της Αλλοδαπής με εξειδίκευση στο χορό.

Σχετική Επιμόρφωση: Σεμινάρια, Ξένες γλώσσες.

Προϋπηρεσία: Αναγνωρισμένη τουλάχιστον 5ετής προϋπηρεσία διδασκαλίας Χορού σε μικρά παιδιά σε Εκπαιδευτήρια ή Σχολές χορού του Δημοσίου ή του Ιδιωτικού Τομέα ή Ο.Τ.Α. ή Δημοτικές Επιχειρήσεις.

Καλλιτεχνική δραστηριότητα: Καλλιτεχνική δραστηριότητα αποδεδειγμένη: Συμμετοχή σε καλλιτεχνικές εκδηλώσεις και διαγωνισμούς ή και εμπειρία /μαθητεία κοντά σε αναγνωρισμένο δάσκαλο Ντάνκαν καθώς και συμμετοχή σε παραστάσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με βάση τη φιλοσοφία /τεχνική Ντάνκαν.

Παιδαγωγικά και ειδικά προσόντα: Συνέντευξη (παιδαγωγική προσέγγιση, προσωπικότητα, μέθοδος διδασκαλίας, ικανότητες)

Παιδαγωγικές σπουδές: Από Ανώτερα ή Ανώτατα Εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, σεμινάρια.

Κοινωνικά, οικογενειακά και οικονομικά κριτήρια

04

Τίτλοι σπουδών: Βεβαίωση σπουδών αναγνωρισμένης Ανώτερης ή Ανώτατης σχολής χορού της Ημεδαπής ή Ανώτερης ή Ανώτατης  Σχολής της Αλλοδαπής με εξειδίκευση στο χορό. Έγκυρη βεβαίωση από αναγνωρισμένο φορέα του εξωτερικού για καταλληλόλητα στη διδασκαλία της τεχνικής και του ρεπερτορίου της Ντάνκαν.

Σχετική Επιμόρφωση: Σεμινάρια, Ξένες γλώσσες.

Προϋπηρεσία: Αναγνωρισμένη τουλάχιστον 2ετής προϋπηρεσία διδασκαλίας Χορού σε μικρά παιδιά σε Εκπαιδευτήρια ή Σχολές χορού του Δημοσίου ή του Ιδιωτικού Τομέα (της ημεδαπής ή της αλλοδαπής) ή Ο.Τ.Α. ή Δημοτικές Επιχειρήσεις.

Καλλιτεχνική δραστηριότητα: Καλλιτεχνική δραστηριότητα αποδεδειγμένη: Συμμετοχή σε καλλιτεχνικές εκδηλώσεις και διαγωνισμούς ή και εμπειρία /μαθητεία κοντά σε αναγνωρισμένο δάσκαλο Ντάνκαν καθώς και συμμετοχή σε παραστάσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με βάση τη φιλοσοφία /τεχνική Ντάνκαν.

Παιδαγωγικά και ειδικά προσόντα: Συνέντευξη (παιδαγωγική προσέγγιση, προσωπικότητα, μέθοδος διδασκαλίας, ικανότητες)

Παιδαγωγικές σπουδές: Από Ανώτερα ή Ανώτατα Εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, σεμινάρια.

Κοινωνικά, οικογενειακά και οικονομικά κριτήρια

05

Τίτλοι σπουδών: Πιστοποιημένη εξειδίκευση στο Hiphop και συμμετοχή σε Διαγωνισμούς Hiphop Χορού.

Σχετική Επιμόρφωση: Σεμινάρια, Ξένες γλώσσες, Γνώση Η/Υ

Προϋπηρεσία: Αναγνωρισμένη 2ετής προϋπηρεσία διδασκαλίας χορού σε Εκπαιδευτήρια ή Σχολές χορού του Δημοσίου ή του Ιδιωτικού Τομέα ή Ο.Τ.Α. ή Δημοτικές Επιχειρήσεις.

Καλλιτεχνική δραστηριότητα: Καλλιτεχνική δραστηριότητα αποδεδειγμένη: Συμμετοχή σε καλλιτεχνικές εκδηλώσεις και διαγωνισμούς χορού.

Παιδαγωγικά και ειδικά προσόντα: Συνέντευξη (παιδαγωγική προσέγγιση, προσωπικότητα, μέθοδος διδασκαλίας, ικανότητες)

Παιδαγωγικές σπουδές: Από Ανώτερα ή Ανώτατα Εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, σεμινάρια.

Κοινωνικά, οικογενειακά και οικονομικά κριτήρια

06

Τίτλοι σπουδών: Βεβαίωση σπουδών αναγνωρισμένης Ανώτερης ή Ανώτατης σχολής χορού της Ημεδαπής ή Ανώτερης ή Ανώτατης  Σχολής της Αλλοδαπής. εξειδίκευση στο χορό.

Σεμινάρια εξειδίκευσης σε διάφορα είδη χορού. Σεμινάρια εξειδίκευση σε θεραπευτικές τεχνικές κίνησης.

Σχετική Επιμόρφωση: Άλλα Σεμινάρια, Ξένες γλώσσες

Προϋπηρεσία: Αναγνωρισμένη 3ετής προϋπηρεσία διδασκαλίας χορού σε Εκπαιδευτήρια ή Σχολές χορού του Δημοσίου ή του Ιδιωτικού Τομέα ή Ο.Τ.Α. ή Δημοτικές Επιχειρήσεις.

Καλλιτεχνική δραστηριότητα: Καλλιτεχνική δραστηριότητα αποδεδειγμένη: Συμμετοχή σε καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, και διαγωνισμούς.

Παιδαγωγικά και ειδικά προσόντα: Συνέντευξη (παιδαγωγική προσέγγιση, προσωπικότητα, μέθοδος διδασκαλίας, ικανότητες)

Παιδαγωγικές σπουδές: Από Ανώτερα ή Ανώτατα Εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, σεμινάρια.

Κοινωνικά, οικογενειακά και οικονομικά κριτήρια

07

Τίτλοι σπουδών: Πιστοποιημένη εξειδίκευση στη διδασκαλία Yoga.

Σχετική Επιμόρφωση: Σεμινάρια, Ξένες γλώσσες, Γνώση Η/Υ

Προϋπηρεσία: Αναγνωρισμένη τουλάχιστον 5ετής προϋπηρεσία διδασκαλίας Yoga σε Εκπαιδευτήρια ή Σχολές χορού του Δημοσίου ή του Ιδιωτικού Τομέα ή Ο.Τ.Α. ή Δημοτικές Επιχειρήσεις.

Παιδαγωγικά και ειδικά προσόντα: Συνέντευξη (παιδαγωγική προσέγγιση, προσωπικότητα, μέθοδος διδασκαλίας, ικανότητες)

Παιδαγωγικές σπουδές: Από Ανώτερα ή Ανώτατα Εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, σεμινάρια.

Κοινωνικά, οικογενειακά και οικονομικά κριτήρια

08

Τίτλοι σπουδών: Πιστοποιημένη αναγνώριση διδασκαλίας από επίσημο φορέα.

Σχετική Επιμόρφωση – πιστοποίηση ενασχόλησης με συναφείς παραδοσιακές κινεζικές θεραπευτικές τεχνικές : Σεμινάρια, Ξένες γλώσσες, Γνώση Η/Υ

Προϋπηρεσία: Αναγνωρισμένη τουλάχιστον 4ετής προϋπηρεσία σε Εκπαιδευτήρια ή αναγνωρισμένες σχολές χορού του Δημοσίου ή του Ιδιωτικού Τομέα ή Ο.Τ.Α. ή Δημοτικές Επιχειρήσεις.

Καλλιτεχνική δραστηριότητα: Καλλιτεχνική δραστηριότητα αποδεδειγμένη: Συμμετοχή σε πολιτιστικές εκδηλώσεις.

Παιδαγωγικά και ειδικά προσόντα: Συνέντευξη (παιδαγωγική προσέγγιση, προσωπικότητα, μέθοδος διδασκαλίας, ικανότητες)

Παιδαγωγικές σπουδές: Από Ανώτερα ή Ανώτατα Εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, σεμινάρια.

Κοινωνικά, οικογενειακά και οικονομικά κριτήρια

09

Τίτλοι σπουδών: Πτυχίο Ανώτατης Σχολής του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού με ειδικότητα στους παραδοσιακούς χορούς της Ημεδαπής ή της Αλλοδαπής.

Σχετική Επιμόρφωση: Σεμινάρια, Ξένες γλώσσες, Γνώση Η/Υ

Προϋπηρεσία: Αναγνωρισμένη τουλάχιστον 5ετής προϋπηρεσία διδασκαλίας παραδοσιακών χορών σε Εκπαιδευτήρια ή αναγνωρισμένες σχολές χορού του Δημοσίου ή του Ιδιωτικού Τομέα ή Ο.Τ.Α. ή Δημοτικές Επιχειρήσεις.

Καλλιτεχνική δραστηριότητα: Καλλιτεχνική δραστηριότητα αποδεδειγμένη: Συμμετοχή σε καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, φεστιβάλ και διαγωνισμούς χορού.

Παιδαγωγικά και ειδικά προσόντα: Συνέντευξη (παιδαγωγική προσέγγιση, προσωπικότητα, μέθοδος διδασκαλίας, ικανότητες)

Παιδαγωγικές σπουδές: Από Ανώτερα ή Ανώτατα Εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, σεμινάρια.

Κοινωνικά, οικογενειακά και οικονομικά κριτήρια

10

Τίτλοι σπουδών: Βεβαίωση σπουδών Ρυθμικής (Μουσικοκινητικής Αγωγής) της Ημεδαπής ή της Αλλοδαπής και Πτυχίο Μουσικής.

Σχετική Επιμόρφωση: Σεμινάρια γύρω απ’ το χορό ή τη χοροθεραπεία ή τη μουσικοθεραπεία,

Ξένες γλώσσες.

Προϋπηρεσία: Αναγνωρισμένη τουλάχιστον 2ετής προϋπηρεσία διδασκαλίας κίνησης σε ανθρώπους της τρίτης ηλικίας σε δομές του Δημοσίου ή του Ιδιωτικού Τομέα (της ημεδαπής ή της αλλοδαπής) ή Ο.Τ.Α. ή Δημοτικές Επιχειρήσεις.

Καλλιτεχνική δραστηριότητα: Καλλιτεχνική δραστηριότητα αποδεδειγμένη: Συμμετοχή σε καλλιτεχνικές δράσεις και συμμετοχή σε παραστάσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Παιδαγωγικά και ειδικά προσόντα: Συνέντευξη (παιδαγωγική προσέγγιση, προσωπικότητα, μέθοδος διδασκαλίας, ικανότητες)

Παιδαγωγικές σπουδές: Από Ανώτερα ή Ανώτατα Εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, σεμινάρια.

Κοινωνικά, οικογενειακά και οικονομικά κριτήρια

11

Τίτλοι σπουδών: Δίπλωμα πιάνου, Πτυχίο Ανώτερων Θεωρητικών (Αρμονία, αντίστιξη), Αναγνωρισμένου Μουσικού Ιδρύματος του Εσωτερικού ή του Εξωτερικού.

Σχετική Επιμόρφωση: Σεμινάρια, Ξένες γλώσσες, Γνώση Η/Υ

Προϋπηρεσία: Αποδεδειγμένη τουλάχιστον 5ετής προϋπηρεσία στο αντικείμενο της ειδικότητας.

Καλλιτεχνική δραστηριότητα: Καλλιτεχνική δραστηριότητα αποδεδειγμένη: Συναυλίες (συμμετοχή σε ορχήστρα, συμμετοχή ως σολίστ, σε παραστάσεις χορού, διεθνής καλλιτεχνική σταδιοδρομία, ρεσιτάλ, φεστιβάλ, συνέδρια, διαλέξεις, δημοσιεύσεις, σεμινάρια, ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα).

Παιδαγωγικά και ειδικά προσόντα: Συνέντευξη (παιδαγωγική προσέγγιση, προσωπικότητα, μέθοδος διδασκαλίας, ικανότητες).

Παιδαγωγικές σπουδές: Από Ανώτερα ή Ανώτατα Εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, σεμινάρια.

Κοινωνικά, οικογενειακά και οικονομικά κριτήρια


ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει με βάση τον παρακάτω πίνακα. Στην τελευταία στήλη παρουσιάζεται η βαρύτητα του κάθε άξονα κριτηρίων στην τελική βαθμολογία όλων των υποψηφίων.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ

Σπουδές Βασικές και παρεμφερείς καλλιτεχνικές σπουδές

Σχετική Επιμόρφωση

30%

Εμπειρία – Προϋπηρεσία Διδακτική Προϋπηρεσία-

Προϋπηρεσία στον φορέα

30%

Καλλιτεχνικό έργο Καλλιτεχνική δραστηριότητα

10%

Παιδαγωγικά και ειδικά προσόντα. Παιδαγωγικά και εκπαιδευτικά προσόντα και δεξιότητες, παιδαγωγική προσέγγιση, μέθοδος διδασκαλίας. Παιδαγωγικές σπουδές & επιμόρφωση Σεμινάρια.

20%

Κοινωνικά, οικογενειακά και οικονομικά κριτήρια Οικογενειακή κατάσταση (πολύτεκνος – μονογονέας – γονέας – μέλος οικογένειας ΑΜΕΑ)

Χρόνος Ανεργίας

10%

Σε περίπτωση που σε οποιονδήποτε κωδικό θέσης κανένας υποψήφιος δεν διαθέτει την απαιτούμενη προϋπηρεσία, θα επιλεγεί αυτός που συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό μορίων.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

Οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν συμμετοχή συμπληρώνοντας αίτηση στην οποία αναφέρουν ρητά τον κωδικό της θέσης που διεκδικούν. Έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση σε έναν (1) μόνο κωδικό θέσης. Μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.

2. Φωτοαντίγραφο των τίτλων των σπουδών τους συμπεριλαμβανομένης και της επιμόρφωσης. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, επίσημη μετάφραση αυτού στην ελληνική γλώσσα, όπως ορίζουν οι κείμενες διατάξεις ( άρθρο 29 ΠΔ 50/2001).

3 . Βεβαίωση προϋπηρεσίας στο αντικείμενο. Γίνεται δεκτή η προϋπηρεσία με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου σε αναγνωρισμένες σχολές ή εκπαιδευτήρια του Δημόσιου ή Ιδιωτικού Τομέα ή Δημοτικές Επιχειρήσεις σε καθήκοντα συναφή προς το αντικείμενο των προς πλήρωση θέσεων.

4. Αποδεικτικά καλλιτεχνικής εμπειρίας στο αντικείμενο της ειδικότητας. Πλήρης φάκελος επαγγελματικών καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων. Καλλιτεχνικές δραστηριότητες για τις οποίες

δεν κατατίθενται αποδεικτικά στοιχεία όπως φωτοαντίγραφα από προγράμματα παραστάσεων (με σημειωμένες τις αναφορές στον υποψήφιο), κ.λπ., δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πρόσφατης έκδοσης.

6. Αποδεικτικό προστατευόμενου μέλους ΑΜΕΑ. Βεβαίωση σπουδών τέκνου.

7. Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ πρόσφατης έκδοσης. Αποκλείεται η απόδειξη με υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης και κάρτας ανεργίας.

8. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, όπου δηλώνεται τυχόν απασχόληση σε Δημόσιο ή ιδιωτικό εκπαιδευτικό ίδρυμα (παράλληλη απασχόληση).

9. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται:

 • Η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων (μόνο για άνδρες) ή η νόμιμη απαλλαγή και η αιτία απαλλαγής. Κάθε πράξη του βίου του η οποία θα ασκούσε επιρροή στην κρίση της καταλληλότητάς του για την υπηρεσία που προορίζεται, ιδιαίτερα δε εάν τυχόν έχει καταδικαστεί λόγω ποινικού αδικήματος.

 • Ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη και

 • Ότι δεν παραπέμφθηκε με τελεσίδικο Βούλευμα για κάποιο από τα αναφερόμενα στο άρθρο 22 του Π. Δ/τος 611/77 εγκλήματα έστω και εάν δεν επακολούθησε ποινική δίκη λόγω παραγραφής, καθώς και εάν εκκρεμεί εναντίον του κατηγορία για οποιοδήποτε πλημμέλημα ή κακούργημα.

Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται με τη σειρά που εμφανίζονται στην ανακοίνωση και γίνονται δεκτά, εφόσον κατατίθενται εμπρόθεσμα.

ΕΠΙΛΟΓΗ – ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

 • Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από την επιτροπή επιλογής προσωπικού που συστάθηκε με την υπ’ αριθ. 28/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Μελέτης Χορού Ισιδώρας και Ραϋμόνδου Ντάνκαν. Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων του Νομικού Προσώπου. Η πρόσληψη των επιλεγέντων θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των προσερχόμενων ατόμων στα τμήματα που θα λειτουργήσει η Σχολή Χορού του Κέντρου Μελέτης Χορού Ισιδώρας και Ραϋμόνδου Ντάνκαν. Κατά των ανωτέρω πινάκων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ενστάσεις, ενώπιον του Δ.Σ. του Κέντρου Μελέτης Χορού Ισιδώρας και Ραϋμόνδου Ντάνκαν μέσα σε αποκλειστική προθεσμία, η οποία λήγει μετά την πάροδο δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Oι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν τη σχετική προκήρυξη στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.duncandancecenter.org του Κέντρου Ντάνκαν ή στη Γραμματεία του Νομικού Προσώπου (Διεύθυνση: Χρυσάφης 34 και Δικαιάρχου, τηλ. 210.7621234). Η υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του Νομικού Προσώπου καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες Δευτέρα-Παρασκευή και ώρες από 9.00 π.μ έως 13.00 μ.μ και για δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας σε δύο ημερήσιες εφημερίδες του Νομού Αττικής.
Γίνεται δεκτή και η ταχυδρομική αποστολή της αίτησης με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά. Το εμπρόθεσμο της ταχυδρομικής αποστολής κρίνεται με βάση τη σφραγίδα ταχυδρομείου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΥΡΩΝΑ

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΔΑΣΚΑΛΩΝ

(ΜΠΑΛΕΤΟΥ – ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ- ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΧΟΡΟ ΓΙΑ ΜΙΚΡΑ ΠΑΙΔΙΑ – ΧΟΡΕΥΤΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ, HIPHOP, YOGA, ΧΟΡΟ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΙΔΩΡΑΣ ΝΤΑΝΚΑΝ,ΤΑΪ ΤΣΙ, ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ, ΧΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ & ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΥΝΟΔΟΥ)

ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΧΟΡΟΥ-ΜΠΑΛΕΤΟΥ (01), ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΧΟΡΟΥ (02) & ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΧΟΡΟ (ΜΠΑΛΕΤΟ & ΣΥΓΧΡΟΝΟ) ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΑΠΟ 4 ΕΤΩΝ (03)

1. ΣΠΟΥΔΕΣ : ΣΥΝΟΛΟ 30 μόρια

1.1.α. Ανώτερη ή Ανώτατη Επαγγελματική Σχολή Χορού της Ημεδαπής ή Αλλοδαπής: 20 μόρια

1.1.β. Μεταπτυχιακό : 2 μόρια

Επιμόρφωση

1.1.γ. Σεμινάρια

1-5 συμμετοχές : 2 μόριο

6-9 συμμετοχές : 3 μόρια

10 και άνω : 6 μόρια

1.1.δ Ξένες γλώσσες: 2 μόρια

2. ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ : ΣΥΝΟΛΟ 30 μόρια

2.1. προϋπηρεσία διδακτική (σε ακαδημαϊκά έτη)

2.1.α. 5 έτη: 5 μόρια

2.1.β. 6 έτη: 7 μόρια

2.1.γ. 7 έτη: 9 μόρια

2.1.δ. 8 έτη και άνω: 15 μόρια

2.2. προϋπηρεσία διδακτική στον φορέα (σε ακαδημαϊκά έτη)

2.2.α. 4 έτη: 4 μόρια

2.2.β. 5 έτη: 6 μόρια

2.2.γ. 6 έτη: 10 μόρια

2.2.δ. 7 έτη και άνω: 15 μόρια

3. ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ : ΣΥΝΟΛΟ 10 μόρια

Καλλιτεχνική δραστηριότητα αποδεδειγμένη :

3.1. Συμμετοχή σε καλλιτεχνικές εκδηλώσεις του ιδίου

3.1.α. Συμμετοχή σε παραστάσεις ομάδων Χορού οι οποίες να έχουν εγγραφεί στο Σωματείο Ελλήνων χορογράφων ή και στο Σωματείο Ελλήνων Χορευτών: 2 μόρια

3.1.β. Συμμετοχή σε παραστάσεις αναγνωρισμένων σχολών χορού: 1 μόριο

3.1.γ. Συμμετοχή σε Φεστιβάλ και Πολιτιστικές εκδηλώσεις: 1 μόρια

3.2. Συμμετοχή σε καλλιτεχνικές εκδηλώσεις των μαθητών

3.2.α. Συμμετοχή σε παραστάσεις αναγνωρισμένων σχολών χορού: 2 μόρια

3.2.β. Συμμετοχή σε Φεστιβάλ – Πολιτιστικές εκδηλώσεις-Διαγωνισμούς: 1 μόριο

3.2.γ. Προγράμματα ανταλλαγών με μαθητές άλλων χωρών- Διαγωνισμούς 1 μόριο

3.3. Διεθνές έργο (Συμμετοχή σε παραστάσεις χορού του εξωτερικού, Διδασκαλία- Εισηγήσεις σε σεμινάρια που διοργάνωσαν Σχολές Χορού του εξωτερικού) 2 μόρια

4. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ : ΣΥΝΟΛΟ 20

4.1. Συνέντευξη μέγιστο: 15 μόρια

4.1.α. Συγκροτημένη παιδαγωγική προσέγγιση, προσωπικότητα, μέθοδος διδασκαλίας: 15 μόρια

4.2 Παιδαγωγικές σπουδές (μέγιστο 5 μόρια)

4.2.α ΑΕΙ : 3 μόρια

4.2.β. ΤΕΙ – πιστοποιημένη σχολή: 2 μόρια

4.2.γ. ΙΕΚ – Σχολές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης : 1 μόριο

4.2.δ. Σεμινάρια:

 1. 4 συμμετοχές : 1 μόριο

5 και άνω συμμετοχές : 2 μόρια

5. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ : ΣΥΝΟΛΟ 10

5.1. Γονέας (αριθμός προστατευόμενων τέκνων και φοιτητών-σπουδαστών) : 2 μόρια για κάθε παιδί

5.2. Μονογονέας : 3 επιπλέον μόρια

5.3. Γονέας με προστατευόμενο μέλος ΑΜΕΑ : 2 επιπλέον μόρια

5.4 Πιστοποιημένη ανεργία πάνω από 6 μήνες : 1 μόριο

5.5. Πιστοποιημένη ανεργία πάνω από 12 μήνες : 2 μόρια

(προσοχή: στον συγκεκριμένο άξονα η βαθμολογία των υποψηφίων είναι το μέγιστο 10, ακόμα και αν προκύπτουν από τα προσωπικά τους στοιχεία περισσότερα μόρια)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΧΟΡΟ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ & ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΙΔΩΡΑΣ ΝΤΑΝΚΑΝ (04)

1. ΣΠΟΥΔΕΣ : ΣΥΝΟΛΟ 30 μόρια

1.1.α. Ανώτερη ή Ανώτατη Επαγγελματική Σχολή Χορού της Ημεδαπής ή Αλλοδαπής: 20 μόρια

1.1.β. Μεταπτυχιακό : 2 μόρια

Επιμόρφωση

1.1.γ. Σεμινάρια

1-5 συμμετοχές : 2 μόριο

6-9 συμμετοχές : 3 μόρια

10 και άνω : 6 μόρια

1.1.δ Ξένες γλώσσες: 2 μόρια

2. ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ : ΣΥΝΟΛΟ 30 μόρια

2.1. προϋπηρεσία διδακτική (σε ακαδημαϊκά έτη)

2.1.α. 2 έτη: 4 μόρια

2.1.β. 3 έτη: 6 μόρια

2.1.γ. 5 έτη: 10 μόρια

2.1.δ. 6 έτη και άνω: 15 μόρια

2.2. προϋπηρεσία διδακτική στον φορέα (σε ακαδημαϊκά έτη)

2.2.α. 4 έτη: 4 μόρια

2.2.β. 5 έτη: 6 μόρια

2.2.γ. 6 έτη: 10 μόρια

3. ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ : ΣΥΝΟΛΟ 10 μόρια

Καλλιτεχνική δραστηριότητα αποδεδειγμένη :

3.1. Συμμετοχή σε καλλιτεχνικές εκδηλώσεις του ιδίου

3.1.α. Συμμετοχή σε παραστάσεις ομάδων Χορού οι οποίες να έχουν εγγραφεί στο Σωματείο Ελλήνων χορογράφων ή και στο Σωματείο Ελλήνων Χορευτών: 2 μόρια

3.1.β. Συμμετοχή σε παραστάσεις αναγνωρισμένων σχολών χορού: 1 μόριο

3.1.γ. Συμμετοχή σε Φεστιβάλ και Πολιτιστικές εκδηλώσεις: 1 μόρια

3.1.δ. Εμπειρία / μαθητεία σε αναγνωρισμένο δάσκαλο Ντάνκαν: 5 μόρια

3.2. Συμμετοχή σε καλλιτεχνικές εκδηλώσεις των μαθητών.

3.2.α. Συμμετοχή σε παραστάσεις αναγνωρισμένων σχολών χορού: 2 μόρια

3.2.β. Συμμετοχή σε Φεστιβάλ – Πολιτιστικές εκδηλώσεις-Διαγωνισμούς: 1 μόριο

3.2.γ. Προγράμματα ανταλλαγών με μαθητές άλλων χωρών- Διαγωνισμούς 1 μόριο

3.2.δ Αποδεδειγμένη συμμετοχή σε παραστάσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό μαζί με αναγνωρισμένο δάσκαλο Ντάνκαν 5 μόρια

3.3. Διεθνές έργο (Συμμετοχή σε παραστάσεις χορού του εξωτερικού, Διδασκαλία- Εισηγήσεις σε σεμινάρια που διοργάνωσαν Σχολές Χορού του εξωτερικού) 1 μόριο

3.4. Βραβεύσεις σε διαγωνισμούς χορού: 1 μόριο

4. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ : ΣΥΝΟΛΟ 20

4.1. Συνέντευξη μέγιστο: 15 μόρια

4.1.α. Συγκροτημένη παιδαγωγική προσέγγιση, προσωπικότητα, μέθοδος διδασκαλίας: 15 μόρια

4.2 Παιδαγωγικές σπουδές: (μέγιστο 5 μόρια)

4.2.α ΑΕΙ : 3 μόρια

4.2.β. ΤΕΙ – πιστοποιημένη σχολή: 2 μόρια

4.2.γ. ΙΕΚ – Σχολές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή πιστοποιημένη εξειδίκευση στην τεχνική Ντάνκαν: 1 μόριο

4.2.δ. Σεμινάρια:

 1. 4 συμμετοχές : 1 μόριο

5 και άνω συμμετοχές : 2 μόρια

5. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ : ΣΥΝΟΛΟ 10

5.1. Γονέας (αριθμός προστατευόμενων τέκνων και φοιτητών-σπουδαστών) : 2 μόριο για κάθε παιδί

5.2. Μονογονέας : 3 επιπλέον μόρια

5.3. Γονέας με προστατευόμενο μέλος ΑΜΕΑ : 2 επιπλέον μόρια

5.4 Πιστοποιημένη ανεργία πάνω από 6 μήνες : 1 μόριο

5.5. Πιστοποιημένη ανεργία πάνω από 12 μήνες : 2 μόρια

(προσοχή στον συγκεκριμένο άξονα η βαθμολογία των υποψηφίων είναι το μέγιστο 10, ακόμα και αν από τα προσωπικά τους στοιχεία προκύπτουν περισσότερα μόρια)

ΔΑΣΚΑΛΟΙ HIP-HOP (05)

Βασικές Σπουδές:

1.2.α. Πτυχίο χορού ή και Δίπλωμα για διδασκαλία Hip Hop: 10 μόρια

1.2.β. Σεμινάρια εξειδίκευσης στα συγκεκριμένα είδη (Hip-hop):10 μόρια

1.2.γ. Συμμετοχή σε Διαγωνισμούς Χορού (Hip-hop): 10 μόρια

!Δεν μοριοδοτούνται αθροιστικά οι παραπάνω 3 κατηγορίες βασικών σπουδών και το μέγιστο ανέρχεται σε 20 μόρια

Επιμόρφωση

1.2.δ. Σεμινάρια

1-5 συμμετοχές: 1 μόριο

6-9 συμμετοχές: 2 μόρια

10 και άνω: 4 μόρια

1.2.ε. Ξένες γλώσσες 2 μόρια

1.2.στ. Γνώση Η/Υ 1 μόρια

2. ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ : ΣΥΝΟΛΟ 30 μόρια

2.1. προϋπηρεσία διδακτική (σε ακαδημαϊκά έτη)

2.1.α. 2 έτη: 4 μόρια

2.1.β. 3 έτη: 6 μόρια

2.1.γ. 5 έτη: 10 μόρια

2.1.δ. 6 έτη και άνω: 15 μόρια

2.2. προϋπηρεσία διδακτική στον φορέα (σε ακαδημαϊκά έτη)

2.2.α. 4 έτη: 4 μόρια

2.2.β. 5 έτη: 6 μόρια

2.2.γ. 6 έτη: 10 μόρια

2.2.δ. 7 έτη και άνω: 15 μόρια

3. ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ : ΣΥΝΟΛΟ 10 μόρια

Καλλιτεχνική δραστηριότητα αποδεδειγμένη :

3.1. Συμμετοχή σε καλλιτεχνικές εκδηλώσεις του ιδίου

3.1.α. Συμμετοχή σε παραστάσεις ομάδων Χορού οι οποίες να έχουν εγγραφεί στο Σωματείο Ελλήνων χορογράφων ή και στο Σωματείο Ελλήνων Χορευτών: 2 μόρια

3.1.β. Συμμετοχή σε παραστάσεις αναγνωρισμένων σχολών χορού: 1 μόριο

3.1.γ. Συμμετοχή σε Φεστιβάλ και Πολιτιστικές εκδηλώσεις: 1 μόριο

3.2. Συμμετοχή σε καλλιτεχνικές εκδηλώσεις των μαθητών

3.2.α. Συμμετοχή σε παραστάσεις αναγνωρισμένων σχολών χορού: 2 μόρια

3.2.β. Συμμετοχή σε Φεστιβάλ – Πολιτιστικές εκδηλώσεις-Διαγωνισμούς: 1 μόριο

3.2.γ. Προγράμματα ανταλλαγών με μαθητές άλλων χωρών- Διαγωνισμούς: 1 μόριο

3.3. Διεθνές έργο (Συμμετοχή σε παραστάσεις χορού του εξωτερικού, Διδασκαλία- Εισηγήσεις σε σεμινάρια που διοργάνωσαν Σχολές Χορού του εξωτερικού) 1 μόριο

3.4. Βραβεύσεις σε διαγωνισμούς χορού 1 μόριο

4. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ : ΣΥΝΟΛΟ 20

4.1. Συνέντευξη μέγιστο: 15 μόρια

4.1.α. Συγκροτημένη παιδαγωγική προσέγγιση, προσωπικότητα, μέθοδος διδασκαλίας: 15 μόρια

4.2 Παιδαγωγικές σπουδές (μέγιστο 5 μόρια)

4.2.α ΑΕΙ : 3 μόρια

4.2.β. ΤΕΙ – πιστοποιημένη σχολή: 2 μόρια

4.2.γ. ΙΕΚ – Σχολές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης : 1 μόριο

4.2.δ. Σεμινάρια:

 1. 4 συμμετοχές : 1 μόριο

4 και άνω συμμετοχές : 2 μόρια

5. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ : ΣΥΝΟΛΟ 10

5.1. Γονέας (αριθμός προστατευόμενων τέκνων και φοιτητών-σπουδαστών) : 2 μόριο για κάθε παιδί

5.2. Μονογονέας : 3 επιπλέον μόρια

5.3. Γονέας με προστατευόμενο μέλος ΑΜΕΑ : 2 επιπλέον μόρια

5.4 Πιστοποιημένη ανεργία πάνω από 6 μήνες : 1 μόριο

5.5. Πιστοποιημένη ανεργία πάνω από 12 μήνες : 2 μόρια

(προσοχή στο συγκεκριμένο άξονα η βαθμολογία των υποψηφίων είναι το μέγιστο 10, ακόμα και αν προκύπτουν από τα προσωπικά τους στοιχεία περισσότερα μόρια)

ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΧΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ (06)

1. ΣΠΟΥΔΕΣ : ΣΥΝΟΛΟ 30 μόρια

Βασικές Σπουδές:
1.2.α. Ανώτερη ή Ανώτατη Επαγγελματική Σχολή Χορού της Ημεδαπής ή Αλλοδαπής: 15 μόρια

1.2.β. Σεμινάρια εξειδίκευσης σε είδη χορού όπως (Hip-hop –Latin χορών-zumba):5 μόρια

1.2.γ Σεμινάρια εξειδίκευσης σε θεραπευτικές τεχνικές κίνησης όπως (yoga, pilates, feldenkreis): 5 μόρια

Επιμόρφωση

1.2.δ. Σεμινάρια

1-5 συμμετοχές: 1 μόριο

6-9 συμμετοχές: 2 μόρια

10 και άνω: 5 μόρια

2. ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ : ΣΥΝΟΛΟ 30 μόρια

2.1. προϋπηρεσία διδακτική (σε ακαδημαϊκά έτη)

2.1.α. 2 έτη: 4 μόρια

2.1.β. 3 έτη: 6 μόρια

2.1.γ. 5 έτη: 10 μόρια

2.1.δ. 6 έτη και άνω: 15 μόρια

2.2. προϋπηρεσία διδακτική σε τμήματα ενηλίκων με παρεμφερείς διδασκαλίες (σε ακαδημαϊκά έτη)

2.2.α. 2 έτη: 4 μόρια

2.2.β. 3 έτη: 6 μόρια

2.2.γ. 5 έτη: 10 μόρια

2.2.δ. 6 έτη και άνω: 15 μόρια

3. ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ : ΣΥΝΟΛΟ 10 μόρια

Καλλιτεχνική δραστηριότητα αποδεδειγμένη :

3.1. Συμμετοχή σε καλλιτεχνικές εκδηλώσεις του ιδίου

3.1.α. Συμμετοχή σε παραστάσεις ομάδων Χορού οι οποίες να έχουν εγγραφεί στο Σωματείο Ελλήνων χορογράφων ή και στο Σωματείο Ελλήνων Χορευτών: 2 μόρια

3.1.β. Συμμετοχή σε παραστάσεις αναγνωρισμένων σχολών χορού: 1 μόριο

3.1.γ. Συμμετοχή σε Φεστιβάλ και Πολιτιστικές εκδηλώσεις: 1 μόριο

3.2. Συμμετοχή σε καλλιτεχνικές εκδηλώσεις των μαθητών

3.2.α. Συμμετοχή σε παραστάσεις αναγνωρισμένων σχολών χορού: 2 μόρια

3.2.β. Συμμετοχή σε Φεστιβάλ – Πολιτιστικές εκδηλώσεις-Διαγωνισμούς: 1 μόριο

3.2.γ. Προγράμματα ανταλλαγών με μαθητές άλλων χωρών- Διαγωνισμούς: 1 μόριο

3.3. Διεθνές έργο (Συμμετοχή σε παραστάσεις χορού του εξωτερικού, Διδασκαλία- Εισηγήσεις σε σεμινάρια που διοργάνωσαν Σχολές Χορού του εξωτερικού) 1 μόριο

3.4. Βραβεύσεις σε διαγωνισμούς χορού 1 μόριο

4. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ : ΣΥΝΟΛΟ 20

4.1. Συνέντευξη μέγιστο: 15 μόρια

4.1.α. Συγκροτημένη παιδαγωγική προσέγγιση, προσωπικότητα, μέθοδος διδασκαλίας: 15 μόρια

4.2 Παιδαγωγικές σπουδές (μέγιστο 5 μόρια)

4.2.α ΑΕΙ : 3 μόρια

4.2.β. ΤΕΙ – πιστοποιημένη σχολή: 2 μόρια

4.2.γ. ΙΕΚ – Σχολές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης : 1 μόριο

4.2.δ. Σεμινάρια:

 1. 4 συμμετοχές : 1 μόριο

4 και άνω συμμετοχές : 2 μόρια

5. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ : ΣΥΝΟΛΟ 10

5.1. Γονέας (αριθμός προστατευόμενων τέκνων και φοιτητών-σπουδαστών) : 2 μόριο για κάθε παιδί

5.2. Μονογονέας : 3 επιπλέον μόρια

5.3. Γονέας με προστατευόμενο μέλος ΑΜΕΑ : 2 επιπλέον μόρια

5.4 Πιστοποιημένη ανεργία πάνω από 6 μήνες : 1 μόριο

5.5. Πιστοποιημένη ανεργία πάνω από 12 μήνες : 2 μόρια

(προσοχή στο συγκεκριμένο άξονα η βαθμολογία των υποψηφίων είναι το μέγιστο 10, ακόμα και αν προκύπτουν από τα προσωπικά τους στοιχεία περισσότερα μόρια)

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΔΑΣΚΑΛΩΝ YOGA (07)

1. ΣΠΟΥΔΕΣ : ΣΥΝΟΛΟ 30 μόρια

  1. Δ.Ε.(07 Δάσκαλοι για Yoga)

Βασικές Σπουδές

1.1.α. Πιστοποιημένη εξειδίκευση στη Yoga: 20 μόρια

Επιμόρφωση

1.1.β. Σεμινάρια

1-5 συμμετοχές : 1 μόριο

6-9 συμμετοχές : 3 μόρια

10 και άνω : 8 μόρια

1.1.γ Ξένες γλώσσες: 1 μόριο

1.1.δ. Γνώση Η/Υ: 1 μόρια

2. ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ : ΣΥΝΟΛΟ 30 μόρια

2.1. προϋπηρεσία διδακτική (σε ακαδημαϊκά έτη)

2.1.α. 5 έτη: 4 μόρια

2.1.β. 6 έτη: 6 μόρια

2.1.γ. 7 έτη: 10 μόρια

2.1.δ. 8 έτη και άνω: 15 μόρια

2.2. προϋπηρεσία διδακτική στον φορέα (σε ακαδημαϊκά έτη)

2.2.α. 4 έτη: 4 μόρια

2.2.β. 5 έτη: 6 μόρια

2.2.γ. 6 έτη: 10 μόρια

2.2.δ. 7 έτη και άνω: 15 μόρια

3. ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ/ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ : ΣΥΝΟΛΟ 10 μόρια

Καλλιτεχνική δραστηριότητα αποδεδειγμένη :

3.1. Συμμετοχή σε ημερίδες – συνέδρια

3.1.α. στο εσωτερικό: 4 μόρια

3.1.β. στο εξωτερικό: 6 μόρια

4. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ : ΣΥΝΟΛΟ 20

4.1. Συνέντευξη μέγιστο: 15 μόρια

4.1.α. Συγκροτημένη παιδαγωγική προσέγγιση, προσωπικότητα, μέθοδος διδασκαλίας: 15 μόρια

4.2 Παιδαγωγικές σπουδές (μέγιστο 5 μόρια)

4.2.α ΑΕΙ : 3 μόρια

4.1.β. ΤΕΙ – πιστοποιημένη σχολή: 2 μόρια

4.1.γ. ΙΕΚ – Σχολές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης : 1 μόριο

4.1.δ. Σεμινάρια:

1 – 4 συμμετοχές : 1 μόριο

4 και άνω συμμετοχές : 2 μόρια

5. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ : ΣΥΝΟΛΟ 10

5.1. Γονέας (αριθμός προστατευόμενων τέκνων και φοιτητών-σπουδαστών) : 2 μόρια για κάθε παιδί

5.2. Μονογονέας : 3 επιπλέον μόρια

5.3. Γονέας με προστατευόμενο μέλος ΑΜΕΑ : 2 επιπλέον μόρια

5.4 Πιστοποιημένη ανεργία πάνω από 6 μήνες : 1 μόριο

5.5. Πιστοποιημένη ανεργία πάνω από 12 μήνες : 2 μόρια

(προσοχή στο συγκεκριμένο άξονα η βαθμολογία των υποψηφίων είναι το μέγιστο 10, ακόμα και αν προκύπτουν από τα προσωπικά τους στοιχεία περισσότερα μόρια)

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΤΑΪ ΤΣΙ (08)

1. ΣΠΟΥΔΕΣ : ΣΥΝΟΛΟ 30 μόρια

  1. Δ.Ε.(08 Δάσκαλος Ταϊ Τσι)

Βασικές Σπουδές

1.1.α. Πιστοποιημένη αναγνώριση διδασκαλίας από επίσημο φορέα της Ημεδαπής ή Αλλοδαπής: 15 μόρια

1.1β Πιστοποίηση ενασχόλησης με συναφείς παραδοσιακές κινεζικές θεραπευτικές τεχνικές: 5 μόρια

Επιμόρφωση

1.1.γ. Σεμινάρια

1-5 συμμετοχές : 2 μόρια

6-9 συμμετοχές : 4 μόρια

10 και άνω : 9 μόρια

1.1.δ Ξένες γλώσσες: 1 μόριο

2. ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ : ΣΥΝΟΛΟ 30 μόρια

2.1. προϋπηρεσία διδακτική (σε ακαδημαϊκά έτη)

2.1.α. 4 έτη: 4 μόρια

2.1.β. 5 έτη: 6 μόρια

2.1.γ. 7 έτη: 10 μόρια

2.1.δ. 8 έτη και άνω: 15 μόρια

2.2. προϋπηρεσία διδακτική στο φορέα (σε ακαδημαϊκά έτη)

2.2.α. 4 έτη: 4 μόρια

2.2.β. 5 έτη: 6 μόρια

2.2.γ. 6 έτη: 10 μόρια

2.2.δ. 7 έτη και άνω: 15 μόρια

3. ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ : ΣΥΝΟΛΟ 10 μόρια

Καλλιτεχνική δραστηριότητα αποδεδειγμένη :

3.1. Συμμετοχή σε καλλιτεχνικές εκδηλώσεις του ιδίου

3.1.α. Συμμετοχή σε παραστάσεις ομάδων Χορού οι οποίες να έχουν εγγραφεί στο Σωματείο Ελλήνων χορογράφων ή και στο Σωματείο Ελλήνων Χορευτών 2 μόρια

3.1.β. Συμμετοχή σε παραστάσεις αναγνωρισμένων σχολών χορού 1 μόριο

3.1.γ. Συμμετοχή σε Φεστιβάλ και Πολιτιστικές εκδηλώσεις 1 μόριο

3.2. Συμμετοχή σε καλλιτεχνικές εκδηλώσεις των μαθητών

3.2.α. Συμμετοχή σε παραστάσεις αναγνωρισμένων σχολών χορού 2 μόρια

3.2.β. Συμμετοχή σε Φεστιβάλ – Πολιτιστικές εκδηλώσεις-Διαγωνισμούς 1 μόρια

3.2.γ. Προγράμματα ανταλλαγών με μαθητές άλλων χωρών- Διαγωνισμούς 1 μόριο

3.3. Διεθνές έργο (Συμμετοχή σε παραστάσεις χορού του εξωτερικού, Διδασκαλία- Εισηγήσεις σε σεμινάρια που διοργάνωσαν Σχολές Χορού του εξωτερικού) 2 μόρια

 

4. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ : ΣΥΝΟΛΟ 20

4.1. Συνέντευξη μέγιστο: 15 μόρια

4.1.α. Συγκροτημένη παιδαγωγική προσέγγιση, προσωπικότητα, μέθοδος διδασκαλίας: 15 μόρια

4.2 Παιδαγωγικές σπουδές (μέγιστο 5 μόρια)

4.2.α ΑΕΙ : 3 μόρια

4.1.β. ΤΕΙ – πιστοποιημένη σχολή: 2 μόρια

4.1.γ. ΙΕΚ – Σχολές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης : 1 μόριο

4.1.δ. Σεμινάρια:

1 – 4 συμμετοχές : 1 μόριο

5 και άνω συμμετοχές : 2 μόρια

5. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ : ΣΥΝΟΛΟ 10

5.1. Γονέας (αριθμός προστατευόμενων τέκνων και φοιτητών-σπουδαστών) : 2 μόρια για κάθε παιδί

5.2. Μονογονέας : 3 επιπλέον μόρια

5.3. Γονέας με προστατευόμενο μέλος ΑΜΕΑ : 2 επιπλέον μόρια

5.4 Πιστοποιημένη ανεργία πάνω από 6 μήνες : 1 μόριο

5.5. Πιστοποιημένη ανεργία πάνω από 12 μήνες : 2 μόρια

(προσοχή στο συγκεκριμένο άξονα η βαθμολογία των υποψηφίων είναι το μέγιστο 10, ακόμα και αν προκύπτουν από τα προσωπικά τους στοιχεία περισσότερα μόρια)

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ (09)

ΣΠΟΥΔΕΣ : ΣΥΝΟΛΟ 30 μόρια

1. Π.Ε. (09 ΠΕ/ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ)

Βασικές Σπουδές

1.α. Πτυχίο ΑΕΙ του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της Ημεδαπής ή της Αλλοδαπής: 20 μόρια

1.β. Μεταπτυχιακό : 4 μόρια

Επιμόρφωση

1.γ. Σεμινάρια

1-4 συμμετοχές: 1 μόριο

4-8 συμμετοχές: 2 μόρια

9 και άνω: 3 μόρια

1.δ. Ξένες γλώσσες 2 μόρια

1.ε. Γνώση Η/Υ 1 μόρια

2. ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ : ΣΥΝΟΛΟ 30 μόρια

 

2.1. προϋπηρεσία διδακτική (σε ακαδημαϊκά έτη)

2.1.α. 5 έτη: 4 μόρια

2.1.β. 6 έτη: 6 μόρια

2.1.γ. 7 έτη: 10 μόρια

2.1.δ. 8 έτη και άνω: 15 μόρια

 

2.2. προϋπηρεσία διδακτική στο φορέα (σε ακαδημαϊκά έτη)

2.2.α. 5 έτη: 4 μόρια

2.2.β. 6 έτη: 6 μόρια

2.2.γ. 7 έτη: 10 μόρια

2.2.δ. 8 έτη και άνω: 15 μόρια

 

3. ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ : ΣΥΝΟΛΟ 15 μόρια

Καλλιτεχνική δραστηριότητα αποδεδειγμένη :

3.1. Συμμετοχή σε καλλιτεχνικές εκδηλώσεις του ιδίου

3.1.α. Συμμετοχή σε παραστάσεις ομάδων Χορού: 3 μόρια

3.1.β. Συμμετοχή σε παραστάσεις αναγνωρισμένων σχολών χορού: 2 μόρια

3.1.γ. Συμμετοχή σε Φεστιβάλ και Πολιτιστικές εκδηλώσεις: 2 μόρια

 

3.2. Συμμετοχή σε καλλιτεχνικές εκδηλώσεις των μαθητών

3.2.α. Συμμετοχή σε παραστάσεις αναγνωρισμένων σχολών χορού: 3 μόρια

3.2.β. Συμμετοχή σε Φεστιβάλ – Πολιτιστικές εκδηλώσεις-Διαγωνισμούς: 2 μόρια

3.2.γ. Προγράμματα ανταλλαγών με μαθητές άλλων χωρών- Διαγωνισμούς: 1 μόριο

3.3. Διεθνές έργο (Συμμετοχή σε παραστάσεις χορού του εξωτερικού, Διδασκαλία- Εισηγήσεις σε σεμινάρια που διοργάνωσαν Σχολές Χορού του εξωτερικού): 1 μόριο

3.4. Βραβεύσεις σε διαγωνισμούς χορού: 1 μόριο

 

4. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ : ΣΥΝΟΛΟ 20

4.1. Συνέντευξη μέγιστο: 15 μόρια

4.1.α. Συγκροτημένη παιδαγωγική προσέγγιση, προσωπικότητα, μέθοδος διδασκαλίας: 15 μόρια

4.2 Παιδαγωγικές σπουδές (μέγιστο 5 μόρια)

4.2.α ΑΕΙ : 3 μόρια

4.1.β. ΤΕΙ – πιστοποιημένη σχολή: 2 μόρια

4.1.γ. ΙΕΚ – Σχολές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης : 1 μόριο

4.1.δ. Σεμινάρια:

1 – 4 συμμετοχές : 1 μόριο

4 και άνω συμμετοχές : 2 μόρια

 

 

5. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ : ΣΥΝΟΛΟ 10 ΜΟΡΙΑ

 

5.1. Γονέας (αριθμός προστατευόμενων τέκνων και φοιτητών-σπουδαστών) : 2 μόρια για κάθε παιδί

5.2. Μονογονέας : 3 επιπλέον μόρια

5.3. Γονέας με προστατευόμενο μέλος ΑΜΕΑ : 2 επιπλέον μόρια

5.4 Πιστοποιημένη ανεργία πάνω από 6 μήνες : 1 μόριο

5.5. Πιστοποιημένη ανεργία πάνω από 12 μήνες : 2 μόρια

(προσοχή στο συγκεκριμένο άξονα η βαθμολογία των υποψηφίων είναι το μέγιστο 10, ακόμα και αν προκύπτουν από τα προσωπικά τους στοιχεία περισσότερα μόρια)

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ (10)

1. ΣΠΟΥΔΕΣ : ΣΥΝΟΛΟ 30 μόρια

1.1.α. Πτυχίο Ρυθμικής (Μουσικοκινητικής Αγωγής) της Ημεδαπής ή Αλλοδαπής: 10 μόρια

1.1.β. Πτυχίο Μουσικής : 10 μόρια

Επιμόρφωση

1.1.γ. Σεμινάρια

χοροθεραπείας : 3 μόριο

μουσικοθεραπείας : 3 μόρια

κίνησης από 1 έως 3 : 2 μόρια

από 4 έως 10: 2 μόρια

1.1.δ Ξένες γλώσσες: 2 μόρια

2. ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ : ΣΥΝΟΛΟ 30 μόρια

2.1. προϋπηρεσία διδακτική (σε ακαδημαϊκά έτη)

2.1.α. 2 έτη: 4 μόρια

2.1.β. 3 έτη: 6 μόρια

2.1.γ. 5 έτη: 10 μόρια

2.1.δ. 6 έτη και άνω: 15 μόρια

2.2. προϋπηρεσία διδακτική στον φορέα (σε ακαδημαϊκά έτη)

2.2.α. 4 έτη: 4 μόρια

2.2.β. 5 έτη: 6 μόρια

2.2.γ. 6 έτη: 10 μόρια

3. ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ : ΣΥΝΟΛΟ 10 μόρια

Καλλιτεχνική δραστηριότητα αποδεδειγμένη :

3.1. Συμμετοχή σε καλλιτεχνικές εκδηλώσεις του ιδίου

3.1.α. Συμμετοχή σε Φεστιβάλ και Πολιτιστικές εκδηλώσεις: 3 μόρια

3.1.β. Συμμετοχή σε παραστάσεις Χορού: 2 μόρια

3.1.γ. Συμμετοχή σε παραστάσεις αναγνωρισμένων σχολών χορού: 1 μόριο

3.2. Συμμετοχή σε καλλιτεχνικές εκδηλώσεις των μαθητών.

3.2.α. Συμμετοχή σε παραστάσεις αναγνωρισμένων σχολών χορού: 2 μόρια

3.2.β. Συμμετοχή σε Φεστιβάλ – Πολιτιστικές εκδηλώσεις-Διαγωνισμούς: 1 μόριο

3.2.γ. Προγράμματα ανταλλαγών με μαθητές άλλων χωρών- Διαγωνισμούς 1 μόριο

3.3. Διεθνές έργο (Συμμετοχή σε καλλιτεχνικές δράσεις του εξωτερικού, Διδασκαλία- Εισηγήσεις σε σεμινάρια που διοργάνωσαν Πολιτιστικοί Φορείς του εξωτερικού) 1 μόριο

4. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ : ΣΥΝΟΛΟ 20

4.1. Συνέντευξη μέγιστο: 15 μόρια

4.1.α. Συγκροτημένη παιδαγωγική προσέγγιση, προσωπικότητα, μέθοδος διδασκαλίας: 15 μόρια

4.2 Παιδαγωγικές σπουδές: (μέγιστο 5 μόρια)

4.2.α ΑΕΙ : 3 μόρια

4.2.β. ΤΕΙ – πιστοποιημένη σχολή: 2 μόρια

4.2.γ. ΙΕΚ – Σχολές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή πιστοποιημένη εξειδίκευση στην τεχνική Ντάνκαν: 1 μόριο

4.2.δ. Σεμινάρια:

4 συμμετοχές : 1 μόριο

5 και άνω συμμετοχές : 2 μόρια

5. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ : ΣΥΝΟΛΟ 10

5.1. Γονέας (αριθμός προστατευόμενων τέκνων και φοιτητών-σπουδαστών) : 2 μόριο για κάθε παιδί

5.2. Μονογονέας : 3 επιπλέον μόρια

5.3. Γονέας με προστατευόμενο μέλος ΑΜΕΑ : 2 επιπλέον μόρια

5.4 Πιστοποιημένη ανεργία πάνω από 6 μήνες : 1 μόριο

5.5. Πιστοποιημένη ανεργία πάνω από 12 μήνες : 2 μόρια

(προσοχή στον συγκεκριμένο άξονα η βαθμολογία των υποψηφίων είναι το μέγιστο 10, ακόμα και αν από τα προσωπικά τους στοιχεία προκύπτουν περισσότερα μόρια)

 

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΝΟΔOY ΠΙΑΝΙΣΤΑ (11)

1. ΣΠΟΥΔΕΣ : ΣΥΝΟΛΟ 30 μόρια

 

1.1 Π.Ε. (10 ΠΕ/ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΙΑΝΙΣΤΑΣ) Βασικές Σπουδές

1.1.α Πτυχία Ανώτατων Μουσικών Σπουδών και Πανεπιστημίων της Ημεδαπής ή της Αλλοδαπής : 20 μόρια

1.1.β. Μεταπτυχιακό : 4 μόρια

Επιμόρφωση

1.1.γ. Σεμινάρια

1-4 συμμετοχές : 1 μόριο

5-8 συμμετοχές : 2 μόρια

9 και άνω : 3 μόρια

1.1.δ. Ξένες γλώσσες 2 μόρια

1.1.ε. Γνώση Η/Υ 1 μόρια

ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ : ΣΥΝΟΛΟ 30 μόρια

 

2.1. προϋπηρεσία διδακτική (σε ακαδημαϊκά έτη)

2.1.α. 5 έτη: 4 μόρια

2.1.β. 6 έτη: 6 μόρια

2.1.γ. 7 έτη: 10 μόρια

2.1.δ. 8 έτη και άνω: 15 μόρια

 

2.2. προϋπηρεσία διδακτική στο φορέα (σε ακαδημαϊκά έτη)

2.2.α. 5 έτη: 4 μόρια

2.2.β. 6 έτη: 6 μόρια

2.2.γ. 7 έτη: 10 μόρια

2.2.δ. 8 έτη και άνω: 15 μόρια

 

3. ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ : ΣΥΝΟΛΟ 10 μόρια

3.1.Καλλιτεχνική δραστηριότητα αποδεδειγμένη :

3.1.α. η συμμετοχή σε Ορχήστρα

1 έως 3 έτη 1 μόριο

3 έτη και άνω 2 μόρια

3.1 β. η συμμετοχή ως Σολίστ σε επαγγελματικές εκδηλώσεις (εκδηλώσεις με εισιτήριο εισόδου) υπό την αιγίδα έγκριτων φορέων όπως: ΚΟΑ, ΚΟΘ, Λυρική Σκηνή, Μ.Μ.Α, Μ.Μ.Θ., Φεστιβάλ Αθηνών κλπ.

έως 5 συμμετοχές 1 μόριο

5 συμμετοχές και άνω 2 μόρια

 

3.1.γ Σε περίπτωση Διεθνούς Καλλιτεχνικής σταδιοδρομίας ο υποψήφιος μοριοδοτείται με τον μέγιστο αριθμό μορίων (4) ανεξάρτητα από τη διάρκεια της Καλλιτεχνικής του σταδιοδρομίας.

!Δεν μοριοδοτούνται αθροιστικά οι παραπάνω 3 κατηγορίες καλλιτεχνικής δραστηριότητας και το μέγιστο του άξονα 3.1. ανέρχεται σε 4 μόρια

3.2.Ρεσιτάλ- συναυλίες –Φεστιβάλ 3 μόρια

3.3 Ειδικές δραστηριότητες Συμμετοχή σε συνέδρια – σεμινάρια 3

.++ μόρια

 

4. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ : ΣΥΝΟΛΟ 20 ΜΟΡΙΑ

 

4.1. Συνέντευξη μέγιστο: 15 μόρια

4.1.α. Συγκροτημένη παιδαγωγική προσέγγιση, προσωπικότητα, μέθοδος διδασκαλίας: 15 μόρια

4.2 Παιδαγωγικές σπουδές (μέγιστο 5 μόρια)

4.2.α ΑΕΙ : 3 μόρια

4.1.β. ΤΕΙ – πιστοποιημένη σχολή: 2 μόρια

4.1.γ. ΙΕΚ – Σχολές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης : 1 μόριο

4.1.δ. Σεμινάρια:

1 – 4 συμμετοχές : 1 μόριο

4 και άνω συμμετοχές : 2 μόρια

 

5. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ : ΣΥΝΟΛΟ 10 ΜΟΡΙΑ

 

5.1. Γονέας (αριθμός προστατευόμενων τέκνων και φοιτητών-σπουδαστών) : 2 μόριο για κάθε παιδί

5.2. Μονογονέας : 3 επιπλέον μόρια

5.3. Γονέας με προστατευόμενο μέλος ΑΜΕΑ : 2 επιπλέον μόρια

5.4 Πιστοποιημένη ανεργία πάνω από 6 μήνες : 1 μόριο

5.5. Πιστοποιημένη ανεργία πάνω από 12 μήνες : 2 μόρια

(προσοχή στο συγκεκριμένο άξονα η βαθμολογία των υποψηφίων είναι το μέγιστο 10, ακόμα και αν προκύπτουν από τα προσωπικά τους στοιχεία περισσότερα μόρια)

Σε περίπτωση επαναλαμβανόμενης ισοβαθμίας προκρίνεται το σύνολο των μορίων στις παρακάτω κατηγορίες με τη σειρά που παρουσιάζονται:

ΣΠΟΥΔΕΣ

ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΥΡΩΝΑ