ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΙΔΟΧ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  2021-22

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 7413

ΒΥΡΩΝΑΣ 3 Αυγούστου 2021

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΟΡΟΥ ΙΣΙΔΩΡΑΣ ΚΑΙ ΡΑΫΜΟΝΔΟΥ ΝΤΑΝΚΑΝ»

Σήμερα, 2/8/2021  και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία του Κέντρου Μελέτης Χορού Ι. και Ρ. Ντάνκαν συνεδρίασε η επιτροπή για την επιλογή καλλιτεχνικού προσωπικού ΙΔΟΧ. Η επιτροπή συστάθηκε με την υπ΄ αριθμ. 31/25-6-2021 (ΑΔΑ 9ΚΜΗΟΡΣΥ-306) απόφαση του Δ.Σ. και με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 90476/26-7-2021 (ΑΔΑ 65ΠΚΟΡ1Κ-ΒΩΑ) απόφαση έγκρισης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής «περί συγκρότησης επιτροπής επιλογής καλλιτεχνικού προσωπικού ΙΔΟΧ  έναντι αντιτίμου»,  για να καταγράψει, αξιολογήσει, μοριοδοτήσει τις υποβληθείσες αιτήσεις, και τελικώς να προτείνει τα προς επιλογή άτομα για την πλήρωση των δεκαεννιά  θέσεων που προκηρύχθηκαν. Η μοριοδότηση έγινε σύμφωνα με την προκήρυξη με ΑΔΑ: Ω1ΛΚΟΡΣΥ-ΑΨΘ της προκήρυξης. 

Η κ. Πηνελόπη Ηλιάσκου, κ. Μελίνα Μαρνέρου  και κ. Άννα Χατζηκωνσταντίνου, διενήργησαν την αξιολόγηση των δικαιολογητικών και μοριοδότηση των υποψηφίων, ενώ το μέλος της επιτροπής, η υπάλληλος Κατίνα Καλτσά, άσκησε καθήκοντα γραμματειακής υποστήριξης.

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Χατζηκωνσταντίνου Άννα, παρουσίασε στα μέλη τις σχετικές αιτήσεις με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά. Τα μέλη της Επιτροπής, αφού άκουσαν την πρόεδρο και έλαβαν υπόψη τους

  • την υπ΄ αριθ. 18/23-3-2021 απόφαση του Δ.Σ. του Κέντρου Ντάνκαν
  • την εγκριτική απόφαση με αρ. πρωτ. 39259/26-6-2021 του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
  • την προκήρυξη του Νομικού Προσώπου για την μοριοδότηση των υποψηφίων και την πλήρωση των θέσεων
  • τις αιτήσεις των υποψηφίων με τα επισυναπτόμενα σε αυτές δικαιολογητικά
  • τις διατάξεις του ν.2190/1994 του ν. 3812/2009 καθώς και του ΠΔ. 524/1980 καθώς και τις τροποποιήσεις όπως ισχύουν μέχρι σήμερα

 

καταρτίζει τους παρακάτω πίνακες:

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

 

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ

1 ΚΙΣΚΙΛΑ ΑΝΝΑ 03 ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΧΟΡΟ (ΜΠΑΛΕΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ) ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΑΠΟ 4 7376/14-7-2021
2 ΒΑΡΔΗ ΜΑΡΙΑ 03 ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΧΟΡΟ (ΜΠΑΛΕΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ) ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΑΠΟ 4 7377/14-7-2021
3 ΧΑΝΤΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 09 Π.Ε. ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ 7378/14-7-2021
4 ΜΠΟΥΜΠΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΑ 02 ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΧΟΡΟΥ 7379/14-7-2021
5 ΠΑΠΠΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 01 ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΜΠΑΛΕΤΟΥ 7380/14-7-2021
6 ΜΠΕΛΛΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 02 ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΧΟΡΟΥ 7381/14-7-2021
7  

ΣΠΥΡΑΚΗ ΟΛΓΑ

02 ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΧΟΡΟΥ 7382/16-7-2021
8 ΓΑΒΡΙΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 03 ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΧΟΡΟ (ΜΠΑΛΕΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ) ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΑΠΟ 4 7383/16-7-2021
9  

ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

04. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΜΕ ΓΝΩΣΕΙΣ ΔΙΑΣΚΑΛΙΑΣ ΧΟΡΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΙΣΙΔΩΡΑΣ ΝΤΑΝΚΑΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ 7386/19-7-2021
10 ΑΒΔΟΥΛΑ ΒΑΡΒΑΡΑ 07 ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ YOGA 7393/22-7-2021
11  

ΝΕΟΦΥΤΙΔΗΣ ΝΕΟΚΛΗΣ

11 Π.Ε. ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΣΥΝΟΔΟΣ 7394/22-7-2021
12 ΡΑΨΟΜΑΝΙΚΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ 07 ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ YOGA 7395/23-7-2021
13 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 09 Π.Ε. ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ 7398/26-7-2021
14 ΠΟΖΙΔΗ ΦΑΝΗ 02 ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΧΟΡΟΥ 7399/26-7-2021
15 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΖΩΗ 02 ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΧΟΡΟΥ 7400/26-7-2021
16 ΤΣΙΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 02 ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΧΟΡΟΥ  

7401/26-7-2021

17 ΑΓΑΠΙΟΥ ΑΝΤΡΙΑ 06 ΧΟΡΕΥΤΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ 7402/26-7-2021
18 ΑΝΤΩΝΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 01 ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΜΠΑΛΕΤΟΥ 7403/26-7-2021
19 ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 05 ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ HIP HOP 7404/26-7-2021

 

1.ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΜΠΑΛΕΤΟΥ (01)

(2 άτομα)

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
1  

ΠΑΠΠΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

82
2  

ΑΝΤΩΝΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

69

 

  • ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΜΠΑΛΕΤΟΥ

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
     

 

  • ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΜΠΑΛΕΤΟΥ
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ

 

   

 

2.ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ  ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ (02)
(4 άτομα).

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
1  

ΣΠΥΡΑΚΗ ΟΛΓΑ

93
2  

ΤΣΙΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

72
3  

ΜΠΟΥΜΠΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΑ

72
4  

ΜΠΕΛΛΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

70

 

 

2.1ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ 

 

A/A ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
       1 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΖΩΗ 66

 

 

2.2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ

1

ΠΟΖΙΔΗ ΦΑΝΗ Απαιτείται 5ετής διδακτική προϋπηρεσία για την οποία δεν προσκόμισε επαρκή στοιχεία (πτυχίο 2019)

 

 

3.ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ   ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΧΟΡΟ (ΜΠΑΛΕΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ) ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΑΠΟ 4ΑΡΩΝ (03) (4 άτομα)

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
1  

ΒΑΡΔΗ ΜΑΡΙΑ

69
 

2

ΚΙΣΚΙΛΑ ΑΝΝΑ 68
3  

ΓΑΒΡΙΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

68
     

 

 

3.1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΧΟΡΟ ΓΙΑ ΜΙΚΡΑ ΠΑΙΔΙΑ ΑΠΟ 4ΑΡΩΝ (03)

 

A/A ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
     

 

3.2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ  ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΧΟΡΟ ΓΙΑ ΜΙΚΡΑ ΠΑΙΔΙΑ ΑΠΟ 4ΑΡΩΝ  (03)

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ
     

 

4.ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ   ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΜΕ ΓΝΩΣΕΙΣ ΔΙΑΣΚΑΛΙΑΣ ΧΟΡΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΙΣΙΔΩΡΑΣ ΝΤΑΝΚΑΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ (04) (1 άτομο)

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
1  

ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

67

 

4.1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΜΕ ΓΝΩΣΕΙΣ ΔΙΑΣΚΑΛΙΑΣ ΧΟΡΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΙΣΙΔΩΡΑΣ ΝΤΑΝΚΑΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
     

 

 4.2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΜΕ ΓΝΩΣΕΙΣ ΔΙΑΣΚΑΛΙΑΣ ΧΟΡΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΙΣΙΔΩΡΑΣ ΝΤΑΝΚΑΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ

 

   

 

5.ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ HIP HOP (2 άτομα).

 

A/A ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
1  

ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

30

 

5.1ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ  ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ HIP HOP

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
     

 

5.2ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ HIP HOP

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ
     

 

6.ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ  ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΧΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ (1  άτομο).

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
1  

ΑΓΑΠΙΟΥ ΑΝΤΡΙΑ

47

 

6.1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΧΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
   

 

 

 

6.2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΧΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ
     

 

7.ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ  ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ YOGA (2 άτομα)

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
1  

ΑΒΔΟΥΛΑ ΒΑΡΒΑΡΑ

72
2 ΡΑΨΟΜΑΝΙΚΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ 46

 

 

7.1ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ YOGA

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
     

 

 

7.2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ YOGA

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ
     

 

 

 

8.ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ  ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑΪ ΤΣΙ

(1 άτομο)

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ

 

 

 

 

8.1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΪ ΤΣΙ

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
     

 

8.2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΪ ΤΣΙ

 

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ
     

 

 

9.ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ  (2 άτομα)

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
1
 

ΧΑΝΤΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

83
2
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
74

  

9.1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ  

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
   

 

 

 

9.2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ  

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ
     

 

10.ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΠΕ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΣΥΝΟΔΟΣ (1 άτομο)

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
1  

ΝΕΟΦΥΤΙΔΗΣ ΝΕΟΚΛΗΣ

73

 

 

10.1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΣΥΝΟΔΟΣ

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
     

 

10.2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΣΥΝΟΔΟΣ

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ
     

 

 

 

Το πρακτικό αυτό, αφού αναγνώσθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως

 

 

  1. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΝΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

 

  1. ΗΛΙΑΣΚΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ

 

 

 

  1. ΜΑΡΝΕΡΟΥ ΜΕΛΙΝΑ