ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΟΡΟΥ ΙΣΙΔΩΡΑΣ ΚΑΙ ΡΑΫΜΟΝΔΟΥ ΝΤΑΝΚΑΝ»

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΟΡΟΥ ΙΣΙΔΩΡΑΣ ΚΑΙ ΡΑΫΜΟΝΔΟΥ ΝΤΑΝΚΑΝ»

ΑΡ.ΠΡΩΤ.7045                                                                                                                                                                  ΒΥΡΩΝΑΣ 30 Σεπτεμβρίου 2020

Σήμερα, 30-9-2020  και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία του Κέντρου Μελέτης Χορού Ι. και Ρ. Ντάνκαν συνεδρίασε η επιτροπή για την επιλογή καλλιτεχνικού προσωπικού ΙΔΟΧ. Η επιτροπή συστάθηκε με την υπ΄ αριθμ. 23/26-6-2020 (ΑΔΑ Ω5Ζ0ΟΡΣΥ-Τ1Ο) απόφαση του Δ.Σ. και με την υπ’ αριθμ. 51086/13395 απόφαση έγκρισης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής «περί συγκρότησης επιτροπής επιλογής καλλιτεχνικού προσωπικού ΙΔΟΧ  έναντι αντιτίμου»,  για να καταγράψει, αξιολογήσει, μοριοδοτήσει τις υποβληθείσες αιτήσεις, και τελικώς να προτείνει τα προς επιλογή άτομα για την πλήρωση των είκοσι μία θέσεων που προκηρύχθηκαν. Η μοριοδότηση έγινε σύμφωνα με την επανάληψη της προκήρυξης με ΑΔΑ: 678ΣΟΡΣΥ-ΨΓ6. 

Η κ. Πηνελόπη Ηλιάσκου, κ. Μελίνα Μαρνέρου  και κ. Άννα Χατζηκωνσταντίνου, διενήργησαν την αξιολόγηση των δικαιολογητικών και μοριοδότηση των υποψηφίων, ενώ το μέλος της επιτροπής, η υπάλληλος Κατίνα Καλτσά, άσκησε καθήκοντα γραμματειακής υποστήριξης.

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Χατζηκωνσταντίνου Άννα, παρουσίασε στα μέλη τις σχετικές αιτήσεις με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά. Τα μέλη της Επιτροπής, αφού άκουσαν την πρόεδρο και έλαβαν υπόψη τους

  • την υπ΄ αριθ. 8/24-4-2020 απόφαση του Δ.Σ. του Κέντρου Ντάνκαν
  • την εγκριτική απόφαση με αρ. πρωτ. 38446/19-6-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
  • την προκήρυξη του Νομικού Προσώπου για την μοριοδότηση των υποψηφίων και την πλήρωση των θέσεων
  • τις αιτήσεις των υποψηφίων με τα επισυναπτόμενα σε αυτές δικαιολογητικά
  • τις διατάξεις του ν.2190/1994 του ν. 3812/2009 καθώς και του ΠΔ. 524/1980 καθώς και τις τροποποιήσεις όπως ισχύουν μέχρι σήμερα

 

 

 

 

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

 

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ

1 ΠΑΠΠΑ ΜΑΡΙΝΑ 01 ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ YOGA 7033/21-9-2020
2 ΞΑΝΘΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΑ 01 ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ YOGA 7035/23-9-2020

 

 

 

2.ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ  ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ YOGA (1 άτομο)

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
1  

ΠΑΠΠΑ ΜΑΡΙΝΑ

48

 

 

2.1ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ YOGA

 

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
 

2

ΞΑΝΘΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΑ 46

 

 

2.2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ YOGA

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ
     

 

Το πρακτικό αυτό, αφού αναγνώσθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως

  1. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΝΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
  2. ΗΛΙΑΣΚΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
  3. ΜΑΡΝΕΡΟΥ ΜΕΛΙΝΑ