ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη ωρομίσθιου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Βύρωνας 6 Ιουλίου 2020

Αρ. Πρωτ.: 6939

 

Το Κέντρο Μελέτης Χορού Ισιδώρας και Ραϋμόνδου Ντάνκαν, ΝΠΔΔ του Δήμου Βύρωνα ύστερα από την υπ’ αριθ.πρωτ.38446/19-6-2020Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών και λαμβάνοντας υπόψη:

 

 • την υπ’ αριθμ. 8/24-4-2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ
 • τις διατάξεις του Π.Δ. 524/1980 καθώς και τις τροποποιήσεις όπως ισχύουν μέχρι σήμερα
 • τις διατάξεις του ν. 2190/94 όπως ισχύει και τις όμοιες του ν. 3812/2009
 • τον κανονισμό του Ν.Π

 

ανακοινώνει ότι θα προσλάβει ωρομίσθιο καλλιτεχνικό – διδακτικό προσωπικό για τη λειτουργία της Σχολής Χορού του Ν.Π.Δ.Δ του Κέντρου Μελέτης Χορού Ισιδώρας και Ραϋμόνδου Ντάνκαν κατά τη διδακτική περίοδο 2020–2021, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και για το χρονικό διάστημα εννέα (9) μηνών, είκοσι (20)ατόμων δασκάλων χορού/κίνησης και (1) ενός μουσικού συνοδού- συνολικά 21 άτομα, για τις εξής κατά αριθμό ατόμων ειδικότητες, με τα αντίστοιχα τυπικά και ειδικά προσόντα καθώς και χρονική διάρκεια σύμβασης:

 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
01 ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΧΟΡΟΥ (ΜΠΑΛΕΤΟΥ) 2 9 μήνες
02 ΔΑΣΚΑΛΟΙ  ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΧΟΡΟΥ 4 9 μήνες
03 ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΧΟΡΟ (ΜΠΑΛΕΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ) ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΑΠΟ 4 ΕΤΩΝ 4 9 μήνες
04 ΔΑΣΚΑΛΑ ΜΕ ΓΝΩΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΧΟΡΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΙΣΙΔΩΡΑΣ ΝΤΑΝΚΑΝ 1 9 μήνες
05 ΔΑΣΚΑΛΟΙ HIP-HOP 2 9 μήνες
06 ΔΑΣΚΑΛΟΧΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ 1 9 μήνες
07 ΔΑΣΚΑΛΟΙ YOGA 2 9 μήνες
08 ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΤΑΪ ΤΣΙ 1 9 μήνες
09 ΠΕ/ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ 2 9 μήνες
10 ΔΑΣΚΑΛΟ ΑΡΧΑΙΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΧΟΡΙΚΩΝ 1 9 μήνες
11 ΠΕ/ΣΥΝΟΔΟΣΠΙΑΝΙΣΤΑΣ (συνοδεία μαθημάτων χορού) 1 9 μήνες

 

 

  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό)
Κωδικός θέσης Τίτλος Σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & ειδικά) Προσόντα
01 Τίτλοι σπουδών: Δίπλωμα ή πτυχίο αναγνωρισμένης Ανώτερης Επαγγελματικής Σχολής Χορού (Vaganova – Ρώσικο σύστημα) της Ημεδαπής ή αναγνωρισμένης Ανώτερης ή Ανώτατης Σχολής Χορού της Αλλοδαπής

Σχετική Επιμόρφωση: Σεμινάρια, Ξένες γλώσσες.

Προϋπηρεσία: Αναγνωρισμένη τουλάχιστον 5ετής προϋπηρεσία διδασκαλίας Κλασικού Χορού (Μπαλέτου) σε Εκπαιδευτήρια ή αναγνωρισμένες σχολές χορού του Δημοσίου ή του Ιδιωτικού Τομέα ή Ο.Τ.Α. ή Δημοτικές Επιχειρήσεις.

Καλλιτεχνική δραστηριότητα: Καλλιτεχνική δραστηριότητα αποδεδειγμένη: Συμμετοχή σε καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, φεστιβάλ και διαγωνισμούς  χορού.

Παιδαγωγικά και ειδικά προσόντα: Συνέντευξη (παιδαγωγική προσέγγιση, προσωπικότητα, μέθοδος διδασκαλίας, ικανότητες)

Παιδαγωγικές σπουδές: Από Ανώτερα ή Ανώτατα Εκπαιδευτικά ιδρύματα  της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, σεμινάρια.

Κοινωνικά, οικογενειακά και οικονομικά κριτήρια

02 Τίτλοι σπουδών: Βεβαίωση σπουδών αναγνωρισμένης Ανώτερης ή Ανώτατης σχολής  χορού (Graham, Limon, ReleaseTechnique, ContactImprovisation και Αυτοσχεδιασμός) της Ημεδαπής  ή Ανώτερης ή Ανώτατης  Σχολής της Αλλοδαπής με εξειδίκευση στο χορό.

Σχετική Επιμόρφωση: Σεμινάρια, Ξένες γλώσσες.

Προϋπηρεσία: Αναγνωρισμένη τουλάχιστον 5ετής προϋπηρεσία διδασκαλίας Σύγχρονου Χορού – Αυτοσχεδιασμού σε Εκπαιδευτήρια ή Σχολές χορού του Δημοσίου ή του Ιδιωτικού Τομέα ή Ο.Τ.Α. ή Δημοτικές Επιχειρήσεις.

Καλλιτεχνική δραστηριότητα:Καλλιτεχνική δραστηριότητα αποδεδειγμένη: Συμμετοχή σε καλλιτεχνικές εκδηλώσεις και διαγωνισμούς.

Παιδαγωγικά και ειδικά προσόντα: Συνέντευξη (παιδαγωγική προσέγγιση, προσωπικότητα, μέθοδος διδασκαλίας, ικανότητες)

Παιδαγωγικές σπουδές: Από Ανώτερα ή Ανώτατα Εκπαιδευτικά ιδρύματα  της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, σεμινάρια.

Κοινωνικά, οικογενειακά και οικονομικά κριτήρια

03 Τίτλοι σπουδών: Βεβαίωση σπουδών αναγνωρισμένης Ανώτερης ή Ανώτατης σχολής  χορού της Ημεδαπής  ή Ανώτερης ή Ανώτατης  Σχολής της Αλλοδαπής με εξειδίκευση στο χορό.

Σχετική Επιμόρφωση: Σεμινάρια, Ξένες γλώσσες.     

Προϋπηρεσία: Αναγνωρισμένη τουλάχιστον 5ετής προϋπηρεσία διδασκαλίας Χορού σε μικρά παιδιά σε Εκπαιδευτήρια ή Σχολές χορού του Δημοσίου ή του Ιδιωτικού Τομέα ή Ο.Τ.Α. ή Δημοτικές Επιχειρήσεις.

Καλλιτεχνική δραστηριότητα:Καλλιτεχνική δραστηριότητα αποδεδειγμένη: Συμμετοχή σε καλλιτεχνικές εκδηλώσεις και διαγωνισμούς ή και εμπειρία /μαθητεία κοντά σε αναγνωρισμένο δάσκαλο Ντάνκαν καθώς και συμμετοχή σε παραστάσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με βάση τη φιλοσοφία /τεχνική Ντάνκαν.

Παιδαγωγικά και ειδικά προσόντα: Συνέντευξη (παιδαγωγική προσέγγιση, προσωπικότητα, μέθοδος διδασκαλίας, ικανότητες)

Παιδαγωγικές σπουδές: Από Ανώτερα ή Ανώτατα Εκπαιδευτικά ιδρύματα  της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, σεμινάρια.

Κοινωνικά, οικογενειακά και οικονομικά κριτήρια

04 Τίτλοι σπουδών: Βεβαίωση σπουδών αναγνωρισμένης Ανώτερης ή Ανώτατης σχολής  χορού της Ημεδαπής  ή Ανώτερης ή Ανώτατης  Σχολής της Αλλοδαπής με εξειδίκευση στο χορό. Έγκαιρη βεβαίωση από αναγνωρισμένο φορέα του εξωτερικού για καταλληλόλητα στη διδασκαλία της τεχνικής και του ρεπερτορίου της Ντάνκαν.

Σχετική Επιμόρφωση: Σεμινάρια, Ξένες γλώσσες.     

Προϋπηρεσία: Αναγνωρισμένη τουλάχιστον 2ετής προϋπηρεσία διδασκαλίας Χορού σε μικρά παιδιά σε Εκπαιδευτήρια ή Σχολές χορού του Δημοσίου ή του Ιδιωτικού Τομέα (της ημεδαπής ή της αλλοδαπής) ή Ο.Τ.Α. ή Δημοτικές Επιχειρήσεις.

Καλλιτεχνική δραστηριότητα:Καλλιτεχνική δραστηριότητα αποδεδειγμένη: Συμμετοχή σε καλλιτεχνικές εκδηλώσεις και διαγωνισμούς ή και εμπειρία /μαθητεία κοντά σε αναγνωρισμένο δάσκαλο Ντάνκαν καθώς και συμμετοχή σε παραστάσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με βάση τη φιλοσοφία /τεχνική Ντάνκαν.

Παιδαγωγικά και ειδικά προσόντα: Συνέντευξη (παιδαγωγική προσέγγιση, προσωπικότητα, μέθοδος διδασκαλίας, ικανότητες)

Παιδαγωγικές σπουδές: Από Ανώτερα ή Ανώτατα Εκπαιδευτικά ιδρύματα  της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, σεμινάρια.

Κοινωνικά, οικογενειακά και οικονομικά κριτήρια

05 Τίτλοι σπουδών: Πιστοποιημένη εξειδίκευση στο Hip-hop και συμμετοχή σε Διαγωνισμούς Hip-hop Χορού.

Σχετική Επιμόρφωση: Σεμινάρια, Ξένες γλώσσες, Γνώση Η/Υ                 

Προϋπηρεσία: Αναγνωρισμένη 2ετής προϋπηρεσία διδασκαλίας χορού σε Εκπαιδευτήρια ή Σχολές χορού του Δημοσίου ή του Ιδιωτικού Τομέα ή Ο.Τ.Α. ή Δημοτικές Επιχειρήσεις.

Καλλιτεχνική δραστηριότητα: Καλλιτεχνική δραστηριότητα αποδεδειγμένη: Συμμετοχή σε καλλιτεχνικές εκδηλώσεις και διαγωνισμούς χορού.

Παιδαγωγικά και ειδικά προσόντα: Συνέντευξη (παιδαγωγική προσέγγιση, προσωπικότητα, μέθοδος διδασκαλίας, ικανότητες)

Παιδαγωγικές σπουδές: Από Ανώτερα ή Ανώτατα Εκπαιδευτικά ιδρύματα  της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, σεμινάρια.

Κοινωνικά, οικογενειακά και οικονομικά κριτήρια

06 Τίτλοι σπουδών:Βεβαίωση σπουδών αναγνωρισμένης Ανώτερης ή Ανώτατης σχολής  χορού της Ημεδαπής  ή Ανώτερης ή Ανώτατης  Σχολής της Αλλοδαπής.  εξειδίκευση στο χορό.

Σεμινάρια εξειδίκευσης σε διάφορα είδη χορού. Σεμινάρια εξειδίκευση σε θεραπευτικές τεχνικές κίνησης.

Σχετική Επιμόρφωση: Άλλα Σεμινάρια, Ξένες γλώσσες

Προϋπηρεσία: Αναγνωρισμένη 3ετής προϋπηρεσία διδασκαλίας χορού σε Εκπαιδευτήρια ή Σχολές χορού του Δημοσίου ή του Ιδιωτικού Τομέα ή Ο.Τ.Α. ή Δημοτικές Επιχειρήσεις.

Καλλιτεχνική δραστηριότητα: Καλλιτεχνική δραστηριότητα αποδεδειγμένη: Συμμετοχή σε καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, και διαγωνισμούς.

Παιδαγωγικά και ειδικά προσόντα: Συνέντευξη (παιδαγωγική προσέγγιση, προσωπικότητα, μέθοδος διδασκαλίας, ικανότητες)

Παιδαγωγικές σπουδές: Από Ανώτερα ή Ανώτατα Εκπαιδευτικά ιδρύματα  της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, σεμινάρια.

Κοινωνικά, οικογενειακά και οικονομικά κριτήρια

07 Τίτλοι σπουδών: Πιστοποιημένη εξειδίκευση στη διδασκαλία Yoga.

Σχετική Επιμόρφωση: Σεμινάρια, Ξένες γλώσσες, Γνώση Η/Υ                 

Προϋπηρεσία: Αναγνωρισμένη τουλάχιστον 5ετής προϋπηρεσία διδασκαλίας Yoga σε Εκπαιδευτήρια ή Σχολές χορού του Δημοσίου ή του Ιδιωτικού Τομέα ή Ο.Τ.Α. ή Δημοτικές Επιχειρήσεις.

Παιδαγωγικά και ειδικά προσόντα: Συνέντευξη (παιδαγωγική προσέγγιση, προσωπικότητα, μέθοδος διδασκαλίας, ικανότητες)

Παιδαγωγικές σπουδές: Από Ανώτερα ή Ανώτατα Εκπαιδευτικά ιδρύματα  της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, σεμινάρια.

Κοινωνικά, οικογενειακά και οικονομικά κριτήρια

08 Τίτλοι σπουδών: Πιστοποιημένη αναγνώριση διδασκαλίας από επίσημο φορέα.

Σχετική Επιμόρφωση – πιστοποίηση ενασχόλησης με συναφείς παραδοσιακές κινεζικές θεραπευτικές τεχνικές : Σεμινάρια, Ξένες γλώσσες, Γνώση Η/Υ                        

Προϋπηρεσία: Αναγνωρισμένη τουλάχιστον 4ετής προϋπηρεσία σε Εκπαιδευτήρια ή αναγνωρισμένες σχολές χορού του Δημοσίου ή του Ιδιωτικού Τομέα ή Ο.Τ.Α. ή Δημοτικές Επιχειρήσεις.

Καλλιτεχνική δραστηριότητα: Καλλιτεχνική δραστηριότητα αποδεδειγμένη: Συμμετοχή σε πολιτιστικές εκδηλώσεις.

Παιδαγωγικά και ειδικά προσόντα: Συνέντευξη (παιδαγωγική προσέγγιση, προσωπικότητα, μέθοδος διδασκαλίας, ικανότητες)

Παιδαγωγικές σπουδές: Από Ανώτερα ή Ανώτατα Εκπαιδευτικά ιδρύματα  της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, σεμινάρια.

Κοινωνικά, οικογενειακά και οικονομικά κριτήρια

09 Τίτλοι σπουδών: Πτυχίο Ανώτατης Σχολής του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού με ειδικότητα στους παραδοσιακούς χορούς της Ημεδαπής ή της Αλλοδαπής.

Σχετική Επιμόρφωση: Σεμινάρια, Ξένες γλώσσες, Γνώση Η/Υ

Προϋπηρεσία: Αναγνωρισμένη τουλάχιστον 5ετής προϋπηρεσία διδασκαλίας παραδοσιακών χορών σε Εκπαιδευτήρια ή αναγνωρισμένες σχολές χορού του Δημοσίου ή του Ιδιωτικού Τομέα ή Ο.Τ.Α. ή Δημοτικές Επιχειρήσεις.

Καλλιτεχνική δραστηριότητα: Καλλιτεχνική δραστηριότητα αποδεδειγμένη: Συμμετοχή σε καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, φεστιβάλ και διαγωνισμούς  χορού.

Παιδαγωγικά και ειδικά προσόντα: Συνέντευξη (παιδαγωγική προσέγγιση, προσωπικότητα, μέθοδος διδασκαλίας, ικανότητες)

Παιδαγωγικές σπουδές: Από Ανώτερα ή Ανώτατα Εκπαιδευτικά ιδρύματα  της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, σεμινάρια.

Κοινωνικά, οικογενειακά και οικονομικά κριτήρια

10 Τίτλοι σπουδών: Πτυχίο Δραματικής Τέχνης με εξειδίκευση στο αρχαίο δράμα ή Πτυχίο παραστατικών τεχνών

Προϋπηρεσία:Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία  στο αντικείμενο της ειδικότητας.Εξειδίκευση στο αρχαίο δράμα και αποδεδειγμένες γνώσεις χορού, εμπειρία στη σκηνοθεσία αρχαίου δράματος, διδακτική εμπειρία χορικών.

Καλλιτεχνική δραστηριότητα: Καλλιτεχνική δραστηριότητα αποδεδειγμένη Συμμετοχή σε εκδηλώσεις, φεστιβάλ και παραστάσεις στο εξωτερικό.

Εκπαιδευτικά και ειδικά προσόντα: Συνέντευξη (εκπαιδευτική προσέγγιση, προσωπικότητα, μέθοδος διδασκαλίας, ικανότητες)

Παιδαγωγικές σπουδές: Από Ανώτερα ή Ανώτατα Εκπαιδευτικά ιδρύματα  της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, σεμινάρια.

Κοινωνικά, οικογενειακά και οικονομικά κριτήρια

11 Τίτλοι σπουδών: Δίπλωμα πιάνου, Πτυχίο Ανώτερων Θεωρητικών (Αρμονία, αντίστιξη), Αναγνωρισμένου Μουσικού Ιδρύματος του  Εσωτερικού ή του Εξωτερικού.

Σχετική Επιμόρφωση: Σεμινάρια, Ξένες γλώσσες, Γνώση Η/Υ       

Προϋπηρεσία: Αποδεδειγμένη τουλάχιστον 5ετής προϋπηρεσία στο αντικείμενο της ειδικότητας.

Καλλιτεχνική δραστηριότητα: Καλλιτεχνική δραστηριότητα αποδεδειγμένη: Συναυλίες (συμμετοχή σε ορχήστρα, συμμετοχή ως σολίστ, σε παραστάσεις χορού, διεθνής καλλιτεχνική σταδιοδρομία, ρεσιτάλ, φεστιβάλ, συνέδρια, διαλέξεις, δημοσιεύσεις, σεμινάρια, ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα).

Παιδαγωγικά και ειδικά προσόντα: Συνέντευξη (παιδαγωγική προσέγγιση, προσωπικότητα, μέθοδος διδασκαλίας, ικανότητες).

Παιδαγωγικές σπουδές: Από Ανώτερα ή Ανώτατα Εκπαιδευτικά ιδρύματα  της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, σεμινάρια.

 

Κοινωνικά, οικογενειακά και οικονομικά κριτήρια

 

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει με βάση τον  παρακάτω πίνακα. Στην τελευταία στήλη παρουσιάζεται η βαρύτητα του κάθε άξονα κριτηρίων στην τελική βαθμολογία όλων των υποψηφίων.

 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ
Σπουδές Βασικές και παρεμφερείς καλλιτεχνικές σπουδές

Σχετική Επιμόρφωση

30%
Εμπειρία – Προϋπηρεσία Διδακτική Προϋπηρεσία-

Προϋπηρεσία στον φορέα

30%
Καλλιτεχνικό έργο  Καλλιτεχνική δραστηριότητα 10%
Παιδαγωγικά και ειδικά προσόντα. Παιδαγωγικά και εκπαιδευτικά προσόντα και δεξιότητες, παιδαγωγική προσέγγιση, μέθοδος διδασκαλίας. Παιδαγωγικές σπουδές & επιμόρφωση Σεμινάρια. 20%
Κοινωνικά, οικογενειακά και οικονομικά κριτήρια Οικογενειακή κατάσταση (πολύτεκνος – μονογονέας – γονέας – μέλος οικογένειας ΑΜΕΑ)

Χρόνος  Ανεργίας

10%

 

Σε περίπτωση που σε οποιονδήποτε κωδικό θέσης κανένας υποψήφιος δεν διαθέτει την απαιτούμενη προϋπηρεσία, θα επιλεγεί αυτός που συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό μορίων.

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

Οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν συμμετοχή συμπληρώνοντας αίτηση στην οποία αναφέρουν ρητά τον κωδικό της θέσης που διεκδικούν. Έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση σε έναν (1)  μόνο κωδικό θέσης. Μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
 2. Φωτοαντίγραφο των τίτλων των σπουδών τους συμπεριλαμβανομένης και της επιμόρφωσης. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, επίσημη μετάφραση αυτού στην ελληνική γλώσσα, όπως ορίζουν οι κείμενες διατάξεις ( άρθρο 29 ΠΔ 50/2001).

3 . Βεβαίωση προϋπηρεσίας στο αντικείμενο.  Γίνεται δεκτή η προϋπηρεσία  με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου σε αναγνωρισμένες σχολές ή εκπαιδευτήρια του Δημόσιου ή Ιδιωτικού Τομέα ή Δημοτικές Επιχειρήσεις σε καθήκοντα συναφή προς το αντικείμενο των προς πλήρωση θέσεων.

 1. Αποδεικτικά καλλιτεχνικής εμπειρίας στο αντικείμενο της ειδικότητας. Πλήρης φάκελος επαγγελματικών καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων. Καλλιτεχνικές δραστηριότητες για τις οποίες δεν κατατίθενται αποδεικτικά στοιχεία όπως φωτοαντίγραφα από προγράμματα παραστάσεων (με σημειωμένες τις αναφορές στον υποψήφιο), κ.λπ., δεν θα λαμβάνονται υπόψη.
 2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πρόσφατης έκδοσης.
 3. Αποδεικτικό προστατευόμενου μέλους ΑΜΕΑ. Βεβαίωση σπουδών τέκνου.
 4. Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ πρόσφατης έκδοσης. Αποκλείεται η απόδειξη με υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης και κάρτας ανεργίας.
 5. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, όπου δηλώνεται τυχόν απασχόληση σε Δημόσιο ή ιδιωτικό εκπαιδευτικό ίδρυμα (παράλληλη απασχόληση).
 6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται:
 • Η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων (μόνο για άνδρες) ή η νόμιμη απαλλαγή και η αιτία απαλλαγής. Κάθε πράξη του βίου του η οποία θα ασκούσε επιρροή στην κρίση της καταλληλότητάς του για την υπηρεσία που προορίζεται, ιδιαίτερα δε εάν τυχόν έχει καταδικαστεί λόγω ποινικού αδικήματος.
 • Ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη και
 • Ότι δεν παραπέμφθηκε με τελεσίδικο Βούλευμα για κάποιο από τα αναφερόμενα στο άρθρο 22 του Π. Δ/τος 611/77 εγκλήματα έστω και εάν δεν επακολούθησε ποινική δίκη λόγω παραγραφής, καθώς και εάν εκκρεμεί εναντίον του κατηγορία για οποιοδήποτε πλημμέλημα ή κακούργημα.

Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται με τη σειρά που εμφανίζονται στην ανακοίνωση και γίνονται δεκτά, εφόσον  κατατίθενται εμπρόθεσμα.

 

 

ΕΠΙΛΟΓΗ – ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

 • Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από την επιτροπή επιλογής προσωπικού που συστάθηκε με την υπ’ αριθ. 40/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Μελέτης Χορού Ισιδώρας και Ραϋμόνδου Ντάνκαν. Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων του Νομικού Προσώπου. Η πρόσληψη των επιλεγέντων θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των προσερχόμενων ατόμων στα τμήματα που θα λειτουργήσει η Σχολή Χορού του Κέντρου Μελέτης Χορού Ισιδώρας και Ραϋμόνδου Ντάνκαν. Κατά των ανωτέρω πινάκων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ενστάσεις, ενώπιον του Δ.Σ. του Κέντρου Μελέτης Χορού Ισιδώρας και Ραϋμόνδου Ντάνκαν μέσα σε αποκλειστική προθεσμία, η οποία λήγει μετά την πάροδο πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση.

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Oι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν τη σχετική προκήρυξη στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.duncandancecenter.orgτου Κέντρου Ντάνκαν  ή στη Γραμματεία του Νομικού Προσώπου (Διεύθυνση: Χρυσάφης 34 και Δικαιάρχου, τηλ. 210.7621234).Η υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών θα  πραγματοποιηθεί στα γραφεία του Νομικού Προσώπου καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες Δευτέρα-Παρασκευή και ώρες από 9.00 π.μ έως 13.00 μ.μ και για δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας σε δύο ημερήσιες εφημερίδες του Νομού Αττικής.
Γίνεται δεκτή και η ταχυδρομική αποστολή της αίτησης με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά. Το εμπρόθεσμο της ταχυδρομικής αποστολής κρίνεται με βάση τη σφραγίδα ταχυδρομείου.

 

                                                                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

           

 

 

                                                                                                                ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΥΡΩΝΑ

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΔΑΣΚΑΛΩΝ

(ΜΠΑΛΕΤΟΥ – ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ- ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΧΟΡΟ ΓΙΑ ΜΙΚΡΑ ΠΑΙΔΙΑ –  ΧΟΡΥΤΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ, HIP-HOP,YOGA,ΧΟΡΟ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ & ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΙΔΩΡΑΣ ΝΤΑΝΚΑΝ,ΤΑΪ ΤΣΙ, ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ, ΑΡΧΑΙΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΧΟΡΙΚΩΝ  & ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΥΝΟΔΟΥ)

 

ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΧΟΡΟΥ-ΜΠΑΛΕΤΟΥ (01), ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΧΟΡΟΥ (02)&ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΧΟΡΟ (ΜΠΑΛΕΤΟ & ΣΥΓΧΡΟΝΟ) ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΑΠΟ 4 ΕΤΩΝ (03)

1. ΣΠΟΥΔΕΣ : ΣΥΝΟΛΟ 30 μόρια

 

1.1.α. Ανώτερη ή Ανώτατη Επαγγελματική Σχολή Χορού της Ημεδαπής ή Αλλοδαπής: 20 μόρια

1.1.β. Μεταπτυχιακό : 2 μόρια

Επιμόρφωση

1.1.γ. Σεμινάρια

1-5 συμμετοχές : 2 μόριο

6-9 συμμετοχές : 3 μόρια

10 και άνω : 6 μόρια

1.1.δ Ξένες γλώσσες: 2 μόρια

 

2. ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ : ΣΥΝΟΛΟ 30 μόρια

 

2.1. προϋπηρεσία διδακτική (σε ακαδημαϊκά έτη)

2.1.α. 4 έτη: 4 μόρια

2.1.β. 5 έτη: 6 μόρια

2.1.γ. 6 έτη: 10 μόρια

2.1.δ. 7 έτη και άνω: 15 μόρια

 

2.2. προϋπηρεσία διδακτική στον φορέα (σε ακαδημαϊκά έτη)

2.2.α. 4 έτη: 4 μόρια

2.2.β. 5 έτη: 6 μόρια

2.2.γ. 6 έτη: 10 μόρια

2.2.δ. 7 έτη και άνω: 15 μόρια

 

 

3. ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ : ΣΥΝΟΛΟ 10 μόρια

 

Καλλιτεχνική δραστηριότητα αποδεδειγμένη :

3.1. Συμμετοχή σε καλλιτεχνικές εκδηλώσεις του ιδίου

3.1.α. Συμμετοχή σε παραστάσεις ομάδων Χορού οι οποίες να έχουν εγγραφεί στο Σωματείο Ελλήνων χορογράφων ή και στο Σωματείο Ελλήνων Χορευτών: 2 μόρια

3.1.β. Συμμετοχή σε παραστάσεις αναγνωρισμένων σχολών χορού: 1 μόριο

3.1.γ. Συμμετοχή σε Φεστιβάλ και Πολιτιστικές εκδηλώσεις: 1 μόρια

 

3.2. Συμμετοχή σε καλλιτεχνικές εκδηλώσεις των μαθητών

3.2.α. Συμμετοχή σε παραστάσεις αναγνωρισμένων σχολών χορού: 2 μόρια

3.2.β. Συμμετοχή σε Φεστιβάλ – Πολιτιστικές εκδηλώσεις-Διαγωνισμούς: 1 μόριο

3.2.γ. Προγράμματα ανταλλαγών με μαθητές άλλων χωρών- Διαγωνισμούς 1 μόριο

 

3.3. Διεθνές έργο (Συμμετοχή σε παραστάσεις χορού του εξωτερικού, Διδασκαλία- Εισηγήσεις σε σεμινάρια που διοργάνωσαν Σχολές Χορού του εξωτερικού) 2 μόρια

 

4. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ : ΣΥΝΟΛΟ 20

 

4.1. Συνέντευξη μέγιστο: 15 μόρια

4.1.α. Συγκροτημένη παιδαγωγική προσέγγιση, προσωπικότητα, μέθοδος διδασκαλίας: 15 μόρια

 

4.2 Παιδαγωγικές σπουδές (μέγιστο 5 μόρια)

4.2.α ΑΕΙ : 3 μόρια

4.2.β. ΤΕΙ – πιστοποιημένη σχολή: 2 μόρια

4.2.γ. ΙΕΚ – Σχολές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης : 1 μόριο

4.2.δ. Σεμινάρια:

 • 4 συμμετοχές : 1 μόριο

5 και άνω συμμετοχές : 2 μόρια

 

5. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ : ΣΥΝΟΛΟ 10

 

5.1. Γονέας (αριθμός προστατευόμενων τέκνων και φοιτητών-σπουδαστών) : 2 μόρια για κάθε παιδί

5.2. Μονογονέας : 3 επιπλέον μόρια

5.3. Γονέας με προστατευόμενο μέλος ΑΜΕΑ : 2 επιπλέον μόρια

5.4 Πιστοποιημένη ανεργία πάνω από 6 μήνες : 1 μόριο

5.5. Πιστοποιημένη ανεργία πάνω από 12 μήνες : 2 μόρια

(προσοχή: στον συγκεκριμένο άξονα η βαθμολογία των υποψηφίων είναι το μέγιστο 10, ακόμα και αν προκύπτουν από τα προσωπικά τους στοιχεία περισσότερα μόρια)

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΧΟΡΟ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ & ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΙΔΩΡΑΣ ΝΤΑΝΚΑΝ (04)

1. ΣΠΟΥΔΕΣ : ΣΥΝΟΛΟ 30 μόρια

 

1.1.α. Ανώτερη ή Ανώτατη Επαγγελματική Σχολή Χορού της Ημεδαπής ή Αλλοδαπής: 20 μόρια

1.1.β. Μεταπτυχιακό : 2 μόρια

Επιμόρφωση

1.1.γ. Σεμινάρια

1-5 συμμετοχές : 2 μόριο

6-9 συμμετοχές : 3 μόρια

10 και άνω : 6 μόρια

1.1.δ Ξένες γλώσσες: 2 μόρια

 

2. ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ : ΣΥΝΟΛΟ 30 μόρια

 

2.1. προϋπηρεσία διδακτική (σε ακαδημαϊκά έτη)

2.1.α. 3 έτη: 4 μόρια

2.1.β. 4 έτη: 6 μόρια

2.1.γ. 5 έτη: 10 μόρια

2.1.δ. 6 έτη και άνω: 15 μόρια

 

2.2. προϋπηρεσία διδακτική στον φορέα (σε ακαδημαϊκά έτη)

2.2.α. 4 έτη: 4 μόρια

2.2.β. 5 έτη: 6 μόρια

2.2.γ. 6 έτη: 10 μόρια

 

3. ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ : ΣΥΝΟΛΟ 10 μόρια

 

Καλλιτεχνική δραστηριότητα αποδεδειγμένη :

3.1. Συμμετοχή σε καλλιτεχνικές εκδηλώσεις του ιδίου

3.1.α. Συμμετοχή σε παραστάσεις ομάδων Χορού οι οποίες να έχουν εγγραφεί στο Σωματείο Ελλήνων χορογράφων ή και στο Σωματείο Ελλήνων Χορευτών: 2 μόρια

3.1.β. Συμμετοχή σε παραστάσεις αναγνωρισμένων σχολών χορού: 1 μόριο

3.1.γ. Συμμετοχή σε Φεστιβάλ και Πολιτιστικές εκδηλώσεις: 1 μόρια

3.1.δ. Εμπειρία / μαθητεία σε αναγνωρισμένο δάσκαλο Ντάνκαν: 5 μόρια

 

3.2. Συμμετοχή σε καλλιτεχνικές εκδηλώσεις των μαθητών.

3.2.α. Συμμετοχή σε παραστάσεις αναγνωρισμένων σχολών χορού: 2 μόρια

3.2.β. Συμμετοχή σε Φεστιβάλ – Πολιτιστικές εκδηλώσεις-Διαγωνισμούς: 1 μόριο

3.2.γ. Προγράμματα ανταλλαγών με μαθητές άλλων χωρών- Διαγωνισμούς 1 μόριο

3.2.δ Αποδεδειγμένη συμμετοχή σε παραστάσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό μαζί με αναγνωρισμένο δάσκαλο Ντάνκαν  5 μόρια

 

3.3. Διεθνές έργο (Συμμετοχή σε παραστάσεις χορού του εξωτερικού, Διδασκαλία- Εισηγήσεις σε σεμινάρια που διοργάνωσαν Σχολές Χορού του εξωτερικού) 1 μόριο

 

3.4. Βραβεύσεις σε διαγωνισμούς χορού: 1 μόριο

 

4. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ : ΣΥΝΟΛΟ 20

 

4.1. Συνέντευξη μέγιστο: 15 μόρια

4.1.α. Συγκροτημένη παιδαγωγική προσέγγιση, προσωπικότητα, μέθοδος διδασκαλίας: 15 μόρια
4.2 Παιδαγωγικές σπουδές: (μέγιστο 5 μόρια)

4.2.α ΑΕΙ : 3 μόρια

4.2.β. ΤΕΙ – πιστοποιημένη σχολή: 2 μόρια

4.2.γ. ΙΕΚ – Σχολές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή πιστοποιημένη εξειδίκευση στην τεχνική Ντάνκαν: 1 μόριο

4.2.δ. Σεμινάρια:

 • 4 συμμετοχές : 1 μόριο

5  και άνω συμμετοχές : 2 μόρια

 

 

 

 

 

5. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ : ΣΥΝΟΛΟ 10

 

5.1. Γονέας (αριθμός προστατευόμενων τέκνων και φοιτητών-σπουδαστών) : 2 μόριο για κάθε παιδί

5.2. Μονογονέας : 3 επιπλέον μόρια

5.3. Γονέας με προστατευόμενο μέλος ΑΜΕΑ : 2 επιπλέον μόρια

5.4 Πιστοποιημένη ανεργία πάνω από 6 μήνες : 1 μόριο

5.5. Πιστοποιημένη ανεργία πάνω από 12 μήνες : 2 μόρια

(προσοχή στον συγκεκριμένο άξονα η βαθμολογία των υποψηφίων είναι το μέγιστο 10, ακόμα και αν από τα προσωπικά τους στοιχεία προκύπτουν περισσότερα μόρια)

 

 

ΔΑΣΚΑΛΟΙ HIP-HOP (05)

Βασικές Σπουδές:
1.2.α. Πιστοποιημένη εξειδίκευση ή Δίπλωμα  για διδασκαλία HipHop, Latin Χορών/Tango: 10 μόρια

1.2.β. Σεμινάρια εξειδίκευσης στα συγκεκριμένα είδη (Hip-hop –Latin χορών/Tango):10 μόρια

1.2.γ. Συμμετοχή σε Διαγωνισμούς Χορού (Hip-hop-Latin Χορού): 10 μόρια

!Δεν μοριοδοτούνται αθροιστικά οι παραπάνω 3 κατηγορίες βασικών σπουδών και το μέγιστο ανέρχεται σε 20 μόρια

 

Επιμόρφωση

1.2.δ. Σεμινάρια

1-5 συμμετοχές: 1 μόριο

6-9 συμμετοχές: 2 μόρια

10 και άνω: 4 μόρια

1.2.ε. Ξένες γλώσσες 2 μόρια

1.2.στ. Γνώση Η/Υ 1 μόρια

 

2. ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ : ΣΥΝΟΛΟ 30 μόρια

 

2.1. προϋπηρεσία διδακτική (σε ακαδημαϊκά έτη)

2.1.α. 2 έτη: 4 μόρια

2.1.β. 3 έτη: 6 μόρια

2.1.γ. 5 έτη: 10 μόρια

2.1.δ. 6 έτη και άνω: 15 μόρια

 

2.2. προϋπηρεσία διδακτική στον φορέα (σε ακαδημαϊκά έτη)

2.2.α. 4 έτη: 4 μόρια

2.2.β. 5 έτη: 6 μόρια

2.2.γ. 6 έτη: 10 μόρια

2.2.δ. 7 έτη και άνω: 15 μόρια

 

3. ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ : ΣΥΝΟΛΟ 10 μόρια

 

Καλλιτεχνική δραστηριότητα αποδεδειγμένη :

3.1. Συμμετοχή σε καλλιτεχνικές εκδηλώσεις του ιδίου

3.1.α. Συμμετοχή σε παραστάσεις ομάδων Χορού οι οποίες να έχουν εγγραφεί στο Σωματείο Ελλήνων χορογράφων ή και στο Σωματείο Ελλήνων Χορευτών: 2 μόρια

3.1.β. Συμμετοχή σε παραστάσεις αναγνωρισμένων σχολών χορού: 1 μόριο

3.1.γ. Συμμετοχή σε Φεστιβάλ και Πολιτιστικές εκδηλώσεις: 1 μόριο

 

3.2. Συμμετοχή σε καλλιτεχνικές εκδηλώσεις των μαθητών

3.2.α. Συμμετοχή σε παραστάσεις αναγνωρισμένων σχολών χορού: 2 μόρια

3.2.β. Συμμετοχή σε Φεστιβάλ – Πολιτιστικές εκδηλώσεις-Διαγωνισμούς: 1 μόριο

3.2.γ. Προγράμματα ανταλλαγών με μαθητές άλλων χωρών- Διαγωνισμούς: 1 μόριο

 

3.3. Διεθνές έργο (Συμμετοχή σε παραστάσεις χορού του εξωτερικού, Διδασκαλία- Εισηγήσεις σε σεμινάρια που διοργάνωσαν Σχολές Χορού του εξωτερικού) 1 μόριο

 

3.4. Βραβεύσεις σε διαγωνισμούς χορού 1 μόριο

 

 

4. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ : ΣΥΝΟΛΟ 20

 

4.1. Συνέντευξη μέγιστο: 15 μόρια

4.1.α. Συγκροτημένη παιδαγωγική προσέγγιση, προσωπικότητα, μέθοδος διδασκαλίας: 15 μόρια

 

4.2 Παιδαγωγικές σπουδές (μέγιστο 5 μόρια)

4.2.α ΑΕΙ : 3 μόρια

4.2.β. ΤΕΙ – πιστοποιημένη σχολή: 2 μόρια

4.2.γ. ΙΕΚ – Σχολές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης : 1 μόριο

4.2.δ. Σεμινάρια:

 • 4 συμμετοχές : 1 μόριο

4 και άνω συμμετοχές : 2 μόρια

 

 

 

5. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ : ΣΥΝΟΛΟ 10

 

5.1. Γονέας (αριθμός προστατευόμενων τέκνων και φοιτητών-σπουδαστών) : 2 μόριο για κάθε παιδί

5.2. Μονογονέας : 3 επιπλέον μόρια

5.3. Γονέας με προστατευόμενο μέλος ΑΜΕΑ : 2 επιπλέον μόρια

5.4 Πιστοποιημένη ανεργία πάνω από 6 μήνες : 1 μόριο

5.5. Πιστοποιημένη ανεργία πάνω από 12 μήνες : 2 μόρια

(προσοχή στο συγκεκριμένο άξονα η βαθμολογία των υποψηφίων είναι το μέγιστο 10, ακόμα και αν προκύπτουν από τα προσωπικά τους στοιχεία περισσότερα μόρια)

 

ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΧΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ (06)

1. ΣΠΟΥΔΕΣ : ΣΥΝΟΛΟ 30 μόρια

 

Βασικές Σπουδές:
1.2.α. Ανώτερη ή Ανώτατη Επαγγελματική Σχολή Χορού της Ημεδαπής ή Αλλοδαπής: 15 μόρια

1.2.β. Σεμινάρια εξειδίκευσης σε είδη χορού όπως (Hip-hop –Latin χορών-zumba):5 μόρια

1.2.γΣεμινάρια εξειδίκευσης σε θεραπευτικές τεχνικές κίνησηςόπως (yoga, pilates, feldenkreis): 5 μόρια

 

 

 

Επιμόρφωση

1.2.δ. Σεμινάρια

1-5 συμμετοχές: 1 μόριο

6-9 συμμετοχές: 2 μόρια

10 και άνω: 5 μόρια

 

2. ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ : ΣΥΝΟΛΟ 30 μόρια

 

2.1. προϋπηρεσία διδακτική (σε ακαδημαϊκά έτη)

2.1.α. 2 έτη: 4 μόρια

2.1.β. 3 έτη: 6 μόρια

2.1.γ. 5 έτη: 10 μόρια

2.1.δ. 6 έτη και άνω: 15 μόρια

 

2.2. προϋπηρεσία διδακτική σε τμήματα ενηλίκων με παρεμφερείς διδασκαλίες (σε ακαδημαϊκά έτη)

2.2.α. 2 έτη: 4 μόρια

2.2.β. 3 έτη: 6 μόρια

2.2.γ. 5 έτη: 10 μόρια

2.2.δ. 6 έτη και άνω: 15 μόρια

 

3. ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ : ΣΥΝΟΛΟ 10 μόρια

 

Καλλιτεχνική δραστηριότητα αποδεδειγμένη :

3.1. Συμμετοχή σε καλλιτεχνικές εκδηλώσεις του ιδίου

3.1.α. Συμμετοχή σε παραστάσεις ομάδων Χορού οι οποίες να έχουν εγγραφεί στο Σωματείο Ελλήνων χορογράφων ή και στο Σωματείο Ελλήνων Χορευτών: 2 μόρια

3.1.β. Συμμετοχή σε παραστάσεις αναγνωρισμένων σχολών χορού: 1 μόριο

3.1.γ. Συμμετοχή σε Φεστιβάλ και Πολιτιστικές εκδηλώσεις: 1 μόριο

 

3.2. Συμμετοχή σε καλλιτεχνικές εκδηλώσεις των μαθητών

3.2.α. Συμμετοχή σε παραστάσεις αναγνωρισμένων σχολών χορού: 2 μόρια

3.2.β. Συμμετοχή σε Φεστιβάλ – Πολιτιστικές εκδηλώσεις-Διαγωνισμούς: 1 μόριο

3.2.γ. Προγράμματα ανταλλαγών με μαθητές άλλων χωρών- Διαγωνισμούς: 1 μόριο

 

3.3. Διεθνές έργο (Συμμετοχή σε παραστάσεις χορού του εξωτερικού, Διδασκαλία- Εισηγήσεις σε σεμινάρια που διοργάνωσαν Σχολές Χορού του εξωτερικού) 1 μόριο

 

3.4. Βραβεύσεις σε διαγωνισμούς χορού 1 μόριο

 

 

4. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ : ΣΥΝΟΛΟ 20

 

4.1. Συνέντευξη μέγιστο: 15 μόρια

4.1.α. Συγκροτημένη παιδαγωγική προσέγγιση, προσωπικότητα, μέθοδος διδασκαλίας: 15 μόρια

 

4.2 Παιδαγωγικές σπουδές (μέγιστο 5 μόρια)

4.2.α ΑΕΙ : 3 μόρια

4.2.β. ΤΕΙ – πιστοποιημένη σχολή: 2 μόρια

4.2.γ. ΙΕΚ – Σχολές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης : 1 μόριο

4.2.δ. Σεμινάρια:

 • 4 συμμετοχές : 1 μόριο

4 και άνω συμμετοχές : 2 μόρια

 

 

 

5. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ : ΣΥΝΟΛΟ 10

 

5.1. Γονέας (αριθμός προστατευόμενων τέκνων και φοιτητών-σπουδαστών) : 2 μόριο για κάθε παιδί

5.2. Μονογονέας : 3 επιπλέον μόρια

5.3. Γονέας με προστατευόμενο μέλος ΑΜΕΑ : 2 επιπλέον μόρια

5.4 Πιστοποιημένη ανεργία πάνω από 6 μήνες : 1 μόριο

5.5. Πιστοποιημένη ανεργία πάνω από 12 μήνες : 2 μόρια

(προσοχή στο συγκεκριμένο άξονα η βαθμολογία των υποψηφίων είναι το μέγιστο 10, ακόμα και αν προκύπτουν από τα προσωπικά τους στοιχεία περισσότερα μόρια)

 

 

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΔΑΣΚΑΛΩΝ YOGA (07)

1. ΣΠΟΥΔΕΣ : ΣΥΝΟΛΟ 30 μόρια

 

 • Δ.Ε.(07 Δάσκαλοι για Yoga)

 Βασικές Σπουδές

1.1.α. Πιστοποιημένη εξειδίκευση στη Yoga: 20 μόρια

 

Επιμόρφωση

1.1.β. Σεμινάρια

1-5 συμμετοχές : 1 μόριο

6-9 συμμετοχές : 3 μόρια

10 και άνω : 8 μόρια

1.1.γ Ξένες γλώσσες: 1 μόριο

1.1.δ. Γνώση Η/Υ: 1 μόρια

 

2. ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ : ΣΥΝΟΛΟ 30 μόρια

 

2.1. προϋπηρεσία διδακτική (σε ακαδημαϊκά έτη)

2.1.α. 4 έτη: 4 μόρια

2.1.β. 5 έτη: 6 μόρια

2.1.γ. 6 έτη: 10 μόρια

2.1.δ. 7 έτη και άνω: 15 μόρια

 

2.2. προϋπηρεσία διδακτική στον φορέα (σε ακαδημαϊκά έτη)

2.2.α. 4 έτη: 4 μόρια

2.2.β. 5 έτη: 6 μόρια

2.2.γ. 6 έτη: 10 μόρια

2.2.δ. 7 έτη και άνω: 15 μόρια

 

3. ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ/ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ : ΣΥΝΟΛΟ 10 μόρια

 

Καλλιτεχνική δραστηριότητα αποδεδειγμένη :

3.1. Συμμετοχή σε ημερίδες – συνέδρια

3.1.α. στο εσωτερικό: 4 μόρια

3.1.β. στο εξωτερικό: 6 μόρια

 

 

4. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ : ΣΥΝΟΛΟ 20

 

4.1. Συνέντευξη μέγιστο: 15 μόρια

4.1.α. Συγκροτημένη παιδαγωγική προσέγγιση, προσωπικότητα, μέθοδος διδασκαλίας: 15 μόρια

 

4.2 Παιδαγωγικές σπουδές (μέγιστο 5 μόρια)

4.2.α ΑΕΙ : 3 μόρια

4.1.β. ΤΕΙ – πιστοποιημένη σχολή: 2 μόρια

4.1.γ. ΙΕΚ – Σχολές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης : 1 μόριο

4.1.δ. Σεμινάρια:

1 – 4 συμμετοχές : 1 μόριο

4 και άνω συμμετοχές : 2 μόρια

 

5. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ : ΣΥΝΟΛΟ 10

 

5.1. Γονέας (αριθμός προστατευόμενων τέκνων και φοιτητών-σπουδαστών) : 2 μόρια για κάθε παιδί

5.2. Μονογονέας : 3 επιπλέον μόρια

5.3. Γονέας με προστατευόμενο μέλος ΑΜΕΑ : 2 επιπλέον μόρια

5.4 Πιστοποιημένη ανεργία πάνω από 6 μήνες : 1 μόριο

5.5. Πιστοποιημένη ανεργία πάνω από 12 μήνες : 2 μόρια

(προσοχή στο συγκεκριμένο άξονα η βαθμολογία των υποψηφίων είναι το μέγιστο 10, ακόμα και αν προκύπτουν από τα προσωπικά τους στοιχεία περισσότερα μόρια)

 

 

 

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΤΑΪ ΤΣΙ  (08)

1. ΣΠΟΥΔΕΣ : ΣΥΝΟΛΟ 30 μόρια

 

 • Δ.Ε.(08 Δάσκαλος Ταϊ Τσι)

 Βασικές Σπουδές

1.1.α. Πιστοποιημένη αναγνώριση διδασκαλίας από επίσημο φορέα της Ημεδαπής ή Αλλοδαπής: 15 μόρια

1.1β Πιστοποίηση ενασχόλησης με συναφείς παραδοσιακές κινεζικές θεραπευτικές  τεχνικές: 5 μόρια

Επιμόρφωση

1.1.γ. Σεμινάρια

1-5 συμμετοχές : 2 μόρια

6-9 συμμετοχές : 4 μόρια

10 και άνω : 9 μόρια

1.1.δ Ξένες γλώσσες: 1 μόριο

 

2. ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ : ΣΥΝΟΛΟ 30 μόρια

 

2.1. προϋπηρεσία διδακτική (σε ακαδημαϊκά έτη)

2.1.α. 4 έτη: 4 μόρια

2.1.β. 5 έτη: 6 μόρια

2.1.γ. 6 έτη: 10 μόρια

2.1.δ. 7 έτη και άνω: 15 μόρια

 

 

2.2. προϋπηρεσία διδακτική στο φορέα (σε ακαδημαϊκά έτη)

2.2.α. 4 έτη: 4 μόρια

2.2.β. 5 έτη: 6 μόρια

2.2.γ. 6 έτη: 10 μόρια

2.2.δ. 7 έτη και άνω: 15 μόρια

 

3. ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ : ΣΥΝΟΛΟ 10 μόρια

 

Καλλιτεχνική δραστηριότητα αποδεδειγμένη :

3.1. Συμμετοχή σε καλλιτεχνικές εκδηλώσεις του ιδίου

3.1.α. Συμμετοχή σε παραστάσεις ομάδων Χορού οι οποίες να έχουν εγγραφεί στο Σωματείο Ελλήνων χορογράφων ή και στο Σωματείο Ελλήνων Χορευτών 2 μόρια

3.1.β. Συμμετοχή σε παραστάσεις αναγνωρισμένων σχολών χορού 1 μόριο

3.1.γ. Συμμετοχή σε Φεστιβάλ και Πολιτιστικές εκδηλώσεις 1 μόριο

 

3.2. Συμμετοχή σε καλλιτεχνικές εκδηλώσεις των μαθητών

3.2.α. Συμμετοχή σε παραστάσεις αναγνωρισμένων σχολών χορού 2 μόρια

3.2.β. Συμμετοχή σε Φεστιβάλ – Πολιτιστικές εκδηλώσεις-Διαγωνισμούς 1 μόρια

3.2.γ. Προγράμματα ανταλλαγών με μαθητές άλλων χωρών- Διαγωνισμούς 1 μόριο

 

3.3. Διεθνές έργο (Συμμετοχή σε παραστάσεις χορού του εξωτερικού, Διδασκαλία- Εισηγήσεις σε σεμινάρια που διοργάνωσαν Σχολές Χορού του εξωτερικού) 2 μόρια

 

 

 

4. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ : ΣΥΝΟΛΟ 20

 

4.1. Συνέντευξη μέγιστο: 15 μόρια

4.1.α. Συγκροτημένη παιδαγωγική προσέγγιση, προσωπικότητα, μέθοδος διδασκαλίας: 15 μόρια

 

4.2 Παιδαγωγικές σπουδές (μέγιστο 5 μόρια)

4.2.α ΑΕΙ : 3 μόρια

4.1.β. ΤΕΙ – πιστοποιημένη σχολή: 2 μόρια

4.1.γ. ΙΕΚ – Σχολές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης : 1 μόριο

4.1.δ. Σεμινάρια:

1 – 4 συμμετοχές : 1 μόριο

5 και άνω συμμετοχές : 2 μόρια

 

5. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ : ΣΥΝΟΛΟ 10

 

5.1. Γονέας (αριθμός προστατευόμενων τέκνων και φοιτητών-σπουδαστών) : 2 μόρια για κάθε παιδί

5.2. Μονογονέας : 3 επιπλέον μόρια

5.3. Γονέας με προστατευόμενο μέλος ΑΜΕΑ : 2 επιπλέον μόρια

5.4 Πιστοποιημένη ανεργία πάνω από 6 μήνες : 1 μόριο

5.5. Πιστοποιημένη ανεργία πάνω από 12 μήνες : 2 μόρια

(προσοχή στο συγκεκριμένο άξονα η βαθμολογία των υποψηφίων είναι το μέγιστο 10, ακόμα και αν προκύπτουν από τα προσωπικά τους στοιχεία περισσότερα μόρια)

 

 

 ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ (09)

ΣΠΟΥΔΕΣ : ΣΥΝΟΛΟ 30 μόρια

 

 1. Π.Ε. (09 ΠΕ/ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ)

Βασικές Σπουδές

1.α. Πτυχίο ΑΕΙ του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της Ημεδαπής ή της Αλλοδαπής: 20 μόρια

1.β. Μεταπτυχιακό : 4 μόρια

Επιμόρφωση

1.γ. Σεμινάρια

1-4 συμμετοχές: 1 μόριο

4-8 συμμετοχές: 2 μόρια

9 και άνω: 3 μόρια

1.δ. Ξένες γλώσσες 2 μόρια

1.ε. Γνώση Η/Υ 1 μόρια

 

 

2. ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ : ΣΥΝΟΛΟ 30 μόρια

 

2.1. προϋπηρεσία διδακτική (σε ακαδημαϊκά έτη)

2.1.α. 4 έτη: 4 μόρια

2.1.β. 5 έτη: 6 μόρια

2.1.γ. 6 έτη: 10 μόρια

2.1.δ. 7 έτη και άνω: 15 μόρια

 

2.2. προϋπηρεσία διδακτική στο φορέα (σε ακαδημαϊκά έτη)

2.2.α. 4 έτη: 4 μόρια

2.2.β. 5 έτη: 6 μόρια

2.2.γ. 6 έτη: 10 μόρια

2.2.δ. 7 έτη και άνω: 15 μόρια

 

3. ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ : ΣΥΝΟΛΟ 15 μόρια

Καλλιτεχνική δραστηριότητα αποδεδειγμένη :

3.1. Συμμετοχή σε καλλιτεχνικές εκδηλώσεις του ιδίου

3.1.α. Συμμετοχή σε παραστάσεις ομάδων Χορού:  3 μόρια

3.1.β. Συμμετοχή σε παραστάσεις αναγνωρισμένων σχολών χορού: 2 μόρια

3.1.γ. Συμμετοχή σε Φεστιβάλ και Πολιτιστικές εκδηλώσεις: 2 μόρια

 

3.2. Συμμετοχή σε καλλιτεχνικές εκδηλώσεις των μαθητών

3.2.α. Συμμετοχή σε παραστάσεις αναγνωρισμένων σχολών χορού: 3 μόρια

3.2.β. Συμμετοχή σε Φεστιβάλ – Πολιτιστικές εκδηλώσεις-Διαγωνισμούς: 2 μόρια

3.2.γ. Προγράμματα ανταλλαγών με μαθητές άλλων χωρών- Διαγωνισμούς: 1 μόριο

3.3. Διεθνές έργο (Συμμετοχή σε παραστάσεις χορού του εξωτερικού, Διδασκαλία- Εισηγήσεις σε σεμινάρια που διοργάνωσαν Σχολές Χορού του εξωτερικού): 1 μόριο

3.4. Βραβεύσεις σε διαγωνισμούς χορού: 1 μόριο

 

4. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ : ΣΥΝΟΛΟ 20

 

4.1. Συνέντευξη μέγιστο: 15 μόρια

4.1.α. Συγκροτημένη παιδαγωγική προσέγγιση, προσωπικότητα, μέθοδος διδασκαλίας: 15 μόρια

 

4.2 Παιδαγωγικές σπουδές (μέγιστο 5 μόρια)

 

4.2.α ΑΕΙ : 3 μόρια

4.1.β. ΤΕΙ – πιστοποιημένη σχολή: 2 μόρια

4.1.γ. ΙΕΚ – Σχολές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης : 1 μόριο

4.1.δ. Σεμινάρια:

1 – 4 συμμετοχές : 1 μόριο

4 και άνω συμμετοχές : 2 μόρια

 

5. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ : ΣΥΝΟΛΟ 10 ΜΟΡΙΑ

 

5.1. Γονέας (αριθμός προστατευόμενων τέκνων και φοιτητών-σπουδαστών) : 2 μόρια για κάθε παιδί

5.2. Μονογονέας : 3 επιπλέον μόρια

5.3. Γονέας με προστατευόμενο μέλος ΑΜΕΑ : 2 επιπλέον μόρια

5.4 Πιστοποιημένη ανεργία πάνω από 6 μήνες : 1 μόριο

5.5. Πιστοποιημένη ανεργία πάνω από 12 μήνες : 2 μόρια

(προσοχή στο συγκεκριμένο άξονα η βαθμολογία των υποψηφίων είναι το μέγιστο 10, ακόμα και αν προκύπτουν από τα προσωπικά τους στοιχεία περισσότερα μόρια)

 

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΧΟΡΙΚΩΝ (10)

1. ΣΠΟΥΔΕΣ : ΣΥΝΟΛΟ 30 μόρια

 

 1. Π.Ε. (10 ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΑΡΧΑΙΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ -ΧΟΡΙΚΑ)

Βασικές Σπουδές

1.α. Πτυχίο Σχολής Δραματικής Τέχνης ή Παραστατικών Τεχνών της Ημεδαπής ή της Αλλοδαπής: 20μόρια

1.β. Αποδεδειγμένη εξειδίκευση στο αρχαίο δράμα : 6 μόρια

Επιμόρφωση

1.γ. Σεμινάρια

1-4 συμμετοχές: 1 μόριο

4-8 συμμετοχές: 2 μόρια

9 και άνω: 4 μόρια

 

2. ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ : ΣΥΝΟΛΟ 30 μόρια

 

2.1. προϋπηρεσία διδακτική (σε ακαδημαϊκά έτη)

2.1.α. 3 έτη: 4 μόρια

2.1.β. 4 έτη: 6 μόρια

2.1.γ. 5 έτη: 10 μόρια

2.1.δ. 6 έτη και άνω: 15 μόρια

 

2.2. προϋπηρεσία διδακτική στον φορέα (σε ακαδημαϊκά έτη)

2.2.α. 4 έτη: 4 μόρια

2.2.β. 5 έτη: 6 μόρια

2.2.γ. 6 έτη: 10 μόρια

 

3. ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ : ΣΥΝΟΛΟ 10 μόρια

 

Καλλιτεχνική δραστηριότητα αποδεδειγμένη :

3.1. Συμμετοχή σε καλλιτεχνικές εκδηλώσεις του ιδίου

3.1.α. Συμμετοχή σε παραστάσεις χορομουσικοθεατρικών ομάδων: 2 μόρια

3.1.β. Συμμετοχή σε Φεστιβάλ και Πολιτιστικές εκδηλώσεις: 2 μόρια

 

3.2. Συμμετοχή σε καλλιτεχνικές εκδηλώσεις των μαθητών

3.2.α. Συμμετοχή σε παραστάσεις αρχαίου δράματος: 2 μόρια

3.2.β. Συμμετοχή σε Φεστιβάλ – Πολιτιστικές εκδηλώσεις-Διαγωνισμούς: 2 μόρια

 

3.3. Διεθνές έργο (Συμμετοχή σε παραστάσεις του εξωτερικού, Διδασκαλία- Εισηγήσεις σε σεμινάρια που διοργανώθηκανσε Πανεπιστήμια του εξωτερικού) 2 μόριο

 

 

4. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ : ΣΥΝΟΛΟ 20

 

4.1. Συνέντευξη μέγιστο: 15 μόρια

4.1.α. Συγκροτημένη εκπαιδευτική προσέγγιση, προσωπικότητα, μέθοδος διδασκαλίας: 15 μόρια

 

4.2 Παιδαγωγικές σπουδές (μέγιστο 5 μόρια)

4.2.α ΑΕΙ : 3 μόρια

4.2.β. ΤΕΙ – πιστοποιημένη σχολή: 2 μόρια

4.2.γ. ΙΕΚ – Σχολές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης : 1 μόριο

4.2.δ. Σεμινάρια:

4 συμμετοχές : 1 μόριο

5 και άνω συμμετοχές : 2 μόρια

 

 

 

 

5. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ : ΣΥΝΟΛΟ 10

 

5.1. Γονέας (αριθμός προστατευόμενων τέκνων και φοιτητών-σπουδαστών) : 2 μόρια για κάθε παιδί

5.2. Μονογονέας : 3 επιπλέον μόρια

5.3. Γονέας με προστατευόμενο μέλος ΑΜΕΑ : 2 επιπλέον μόρια

5.4 Πιστοποιημένη ανεργία πάνω από 6 μήνες : 1 μόριο

5.5. Πιστοποιημένη ανεργία πάνω από 12 μήνες : 2 μόρια

(προσοχή: στον συγκεκριμένο άξονα η βαθμολογία των υποψηφίων είναι το μέγιστο 10, ακόμα και αν προκύπτουν από τα προσωπικά τους στοιχεία περισσότερα μόρια)

 

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΝΟΔOY ΠΙΑΝΙΣΤΑ (11)

1. ΣΠΟΥΔΕΣ : ΣΥΝΟΛΟ 30 μόρια

 

1.1 Π.Ε. (10 ΠΕ/ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΙΑΝΙΣΤΑΣ) Βασικές Σπουδές

1.1.α Πτυχία Ανώτατων Μουσικών Σπουδών και Πανεπιστημίων της Ημεδαπής ή της Αλλοδαπής : 20 μόρια

1.1.β. Μεταπτυχιακό : 4 μόρια

Επιμόρφωση

1.1.γ. Σεμινάρια

1-4 συμμετοχές : 1 μόριο

5-8 συμμετοχές : 2 μόρια

9 και άνω : 3 μόρια

1.1.δ. Ξένες γλώσσες 2 μόρια

1.1.ε. Γνώση Η/Υ 1 μόρια

ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ : ΣΥΝΟΛΟ 30 μόρια

 

2.1. προϋπηρεσία διδακτική (σε ακαδημαϊκά έτη)

2.1.α. 4 έτη: 4 μόρια

2.1.β. 5 έτη: 6 μόρια

2.1.γ. 6 έτη: 10 μόρια

2.1.δ. 7 έτη και άνω: 15 μόρια

 

2.2. προϋπηρεσία διδακτική στο φορέα (σε ακαδημαϊκά έτη)

2.2.α. 4 έτη: 4 μόρια

2.2.β. 5 έτη: 6 μόρια

2.2.γ. 6 έτη: 10 μόρια

2.2.δ. 7 έτη και άνω: 15 μόρια

 

3.  ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ : ΣΥΝΟΛΟ 10 μόρια

3.1.Καλλιτεχνική δραστηριότητα αποδεδειγμένη :

3.1.α. η συμμετοχή σε Ορχήστρα

1 έως 3 έτη 1 μόριο

3 έτη και άνω 2 μόρια

3.1 β. η συμμετοχή ως Σολίστ σε επαγγελματικές εκδηλώσεις (εκδηλώσεις με εισιτήριο εισόδου) υπό την αιγίδα έγκριτων φορέων όπως: ΚΟΑ, ΚΟΘ, Λυρική Σκηνή, Μ.Μ.Α, Μ.Μ.Θ., Φεστιβάλ Αθηνών κλπ.

έως 5 συμμετοχές 1 μόριο

5 συμμετοχές και άνω 2 μόρια

 

3.1.γ Σε περίπτωση Διεθνούς Καλλιτεχνικής σταδιοδρομίας ο υποψήφιος μοριοδοτείται με τον μέγιστο αριθμό μορίων (4) ανεξάρτητα από τη διάρκεια της Καλλιτεχνικής του σταδιοδρομίας.

!Δεν μοριοδοτούνται αθροιστικά οι παραπάνω 3 κατηγορίες καλλιτεχνικής δραστηριότητας και το μέγιστο του άξονα 3.1. ανέρχεται σε 4 μόρια

3.2.Ρεσιτάλ- συναυλίες –Φεστιβάλ 3 μόρια

3.3 Ειδικές δραστηριότητες Συμμετοχή σε συνέδρια – σεμινάρια 3

.++ μόρια

 

4. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ : ΣΥΝΟΛΟ 20 ΜΟΡΙΑ

 

4.1. Συνέντευξη μέγιστο: 15 μόρια

4.1.α. Συγκροτημένη παιδαγωγική προσέγγιση, προσωπικότητα, μέθοδος διδασκαλίας: 15 μόρια

 

4.2 Παιδαγωγικές σπουδές (μέγιστο 5 μόρια)

 

4.2.α ΑΕΙ : 3 μόρια

4.1.β. ΤΕΙ – πιστοποιημένη σχολή: 2 μόρια

4.1.γ. ΙΕΚ – Σχολές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης : 1 μόριο

4.1.δ. Σεμινάρια:

1 – 4 συμμετοχές : 1 μόριο

4 και άνω συμμετοχές : 2 μόρια

 

5. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ : ΣΥΝΟΛΟ 10 ΜΟΡΙΑ

 

5.1. Γονέας (αριθμός προστατευόμενων τέκνων και φοιτητών-σπουδαστών) : 2 μόριο για κάθε παιδί

5.2. Μονογονέας : 3 επιπλέον μόρια

5.3. Γονέας με προστατευόμενο μέλος ΑΜΕΑ : 2 επιπλέον μόρια

5.4 Πιστοποιημένη ανεργία πάνω από 6 μήνες : 1 μόριο

5.5. Πιστοποιημένη ανεργία πάνω από 12 μήνες : 2 μόρια

(προσοχή στο συγκεκριμένο άξονα η βαθμολογία των υποψηφίων είναι το μέγιστο 10, ακόμα και αν προκύπτουν από τα προσωπικά τους στοιχεία περισσότερα μόρια)

Σε περίπτωση επαναλαμβανόμενης ισοβαθμίας προκρίνεται το σύνολο των μορίων στις παρακάτω κατηγορίες με τη σειρά που παρουσιάζονται:

ΣΠΟΥΔΕΣ

ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΥΡΩΝΑ

 

 

ΣΟΧ: 1/2020   ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

για πρόσληψη σε υπηρεσίες
ή σε νομικά πρόσωπα του Δημοσίου
ή σε ΟΤΑ ή σε νομικά πρόσωπα των OTA με

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

 

  ……………………………..
 
Αριθ. ανακοίνωσης

[συμπληρώνεται
από τον υποψήφιο]

    Αριθ. πρωτ/λου αίτησης

[συμπληρώνεται
από το φορέα πρόσληψης]

 

 

 

Α.  ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΟΡΟΥ ΙΣΙΔΩΡΑΣ ΚΑΙ ΡΑΫΜΟΝΔΟΥ ΝΤΑΝΚΑΝ (N.Π.Δ.Δ)

 

Β.  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ [συμπληρώστε με κεφαλαία γράμματα τα ατομικά σας στοιχεία]
1. Επώνυμο:   2. Όνομα:   3. Όν. πατέρα:  
4. Όν. μητέρας:   5.Ημ/νία γέννησης:   /   /     6. Φύλο: Α     Γ    
       
7. Α.Δ.Τ.:   8. Τόπος κατοικίας:

 

     
9. Οδός:   10. Αριθ.:   11. Τ.Κ.:    
12. Τηλέφωνο (με κωδικό):   13. Κινητό:   14. e-mail:    
                                                         

 

 

 

Γ.   ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΗ ΘΕΣΗ
α. Κωδικός θέσης [αναγράψτε για κάθε προτίμησή σας
τον αντίστοιχο κωδικό θέσης από την ανακοίνωση]
 

 

 

Δ.  ΣΠΟΥΔΕΣ
α/α  

α.ονομασία τίτλου

 

Βαθμός πτυχίου

Έτος κτήσης
1.      
       
       
       
       
       

 

 

 

Ε.   ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ – ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ – ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ – ΓΝΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
   
   
   
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΤ. ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΣΕ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΕΤΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ ΣΕ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΕΤΗ
   
   
   
   
   
   
   

 

 

 

Ε.   ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

 

 

 

 

ΣΤ. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
   
   
   
   
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΤ. ΛΟΙΠΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

 

 
α. Χρόνος ανεργίας

                                                       [αριθμ. μηνών]

        δ. Ανήλικα τέκνα

                 [αριθμ. ανήλικων τέκνων του υποψηφίου]

       
 
 
β. Γονέας με προστατευόμενο μέλος ΑΜΕΑ         ε. Γονέας μονογονεϊκής οικογένειας

               [αριθμ. τέκνων του μονογονέα υποψηφίου]

       
 
               
               
           
 
 

 

 

 

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
  [αριθμήστε σε εμφανές σημείο καθένα από τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά και τα υπόλοιπα έγγραφα που επισυνάπτετε
για την υποστήριξη της υποψηφιότητάς σας και καταγράψτε τα εδώ, ακολουθώντας την ίδια σειρά αρίθμησης]
 
           
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
       
     
     
       
       
       
       
       
       
       
       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
   

 

 

 

 

 

Η ακρίβεια των στοιχείων που αναφέρονται σε αυτή την αίτηση-δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών
(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

 
  Με ατομική μου ευθύνη καιγνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρ. 22 του Ν. 1599/1986, δηλαδή: «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Επίσης εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών», δηλώνω ότι:

1.   Όλα τα στοιχεία της αίτησής μου είναι ακριβή και αληθή και κατέχω όλα τα απαιτούμενα προσόντα για κάθε επιδιωκόμενο κωδικό θέσης, όπως αυτά αναφέρονται στην ανακοίνωση και αναγράφονται στην παρούσα αίτηση. Σε περίπτωση ανακρίβειας γνωρίζω ότι θα έχω τις συνέπειες που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 1599/1986.

2.          Έχω δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής καθότι δεν έχω(με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου) κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα, σύμφωνα με το οποίο δεν μπορεί να επιλεγεί όποιος: α)έχει καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ’ υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής· β)είναι υπόδικος και έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε· γ) έχει, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή· δ)τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση.

3.     Έχω εκπληρπώσει ή έχω απαλλαγεί των στρατιωτικών μου υποχρεώσεων.

 

 

Ημερομηνία: ………………………                                      Ο/Η υποψήφι….

 

 

Ονοματεπώνυμο: ………………………………..

 

                                                                                                                                                          [υπογραφή]

 

 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

 

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι πολύ σημαντική για το Κέντρο Μελέτης Χορού Ισιδώρας & Ραϋμόνδου Ντάνκαν   και για το λόγο αυτό αιτούμαστε την συγκατάθεσή σας για την διατήρηση στο αρχείο μας των δεδομένων που συλλέγουμε από εσάς κατά τη διαδικασία πρόσληψης νέου προσωπικού. Τα δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς είναι οποιαδήποτε πληροφορία αναγράφεται μέσα στη διαδικασία αίτησης καθώς και τα δικαιολογητικά τα οποία ενδεχομένως θα προσκομίσετε.

Σκοπός της διατήρησης των δεδομένων αυτών είναι η τήρηση αρχείου υποψήφιων εργαζομένων, προκειμένου να διευκολύνεται η εύρεση και η πρόσληψη νέου προσωπικού.

Τα δεδομένα σας θα διατηρηθούν για χρονικό διάστημα 9 μηνών. Για τα προσωπικά σας δεδομένα, σας παρέχεται το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής και λήθης, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης στην επεξεργασία και φορητότητας μετά από σχετικό σας αίτημα στο Κέντρο Μελέτης Χορού Ισιδώρας & Ραϋμόνδου Ντάνκαν. 

Το Κέντρο Μελέτης Χορού Ισιδώρας & Ραϋμόνδου Ντάνκαν λαμβάνοντας υπόψη τη φύση, το πεδίο εφαρμογής, το πλαίσιο και τους σκοπούς της επεξεργασίας, καθώς και τους κινδύνους διαφορετικής πιθανότητας επέλευσης και σοβαρότητας για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων, έχει ενσωματώσει στα συστήματα, στις πολιτικές και στις εσωτερικές διαδικασίες του όλα τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που αποβλέπουν στην εξασφάλιση της νομιμότητας, της αντικειμενικότητας της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, της δικαιοσύνης και της διαφάνειας, του περιορισμού του σκοπού της ως άνω επεξεργασίας, της ελαχιστοποίησης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, της ακρίβειας, του περιορισμού της περιόδου αποθήκευσης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, της ακεραιότητας και εμπιστευτικότητας και είναι σε πλήρη συμμόρφωση με όλες τις αρχές που πρέπει να διέπουν την επεξεργασία του συνόλου των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαχειρίζεται και επεξεργάζεται σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ και την εθνική νομοθεσία όπως ισχύουν.

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι το Κέντρο Μελέτης Χορού Ισιδώρας & Ραϋμόνδου Ντάνκαν δεν έχει ανταποκριθεί ως όφειλε σε κάποιο ή όλα τα δικαιώματά ή για οποιοδήποτε λόγο δεν έχετε ικανοποιηθεί αναφορικά με θέματα διαχείρισης ή επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, παρακαλούμε πριν από την άσκηση του δικαιώματός σας να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, να απευθυνθείτε στο e-mailcomplains@dpa.gr τηλ 210 6475600 ή και στη γραμματεία του Κέντρου Ντάνκαν e-mailddrcathens@gmail.com τηλ 210 7621234 προκειμένου να λάβετε οποιαδήποτε πληροφορία καθώς και οποιοδήποτε αντίγραφο των τηρούμενων από το Κέντρο Μελέτης Χορού Ισιδώρας & Ραϋμόνδου Ντάνκαν αρχείων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

 

 

 

 

 

Ημερομηνία: ………………………                                      Ο/Η υποψήφι….

 

Ονοματεπώνυμο: ………………………………..

 

 

 

]