ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (Για τη αποκατάσταση και επισκευή σχαρών δαπέδου σε όλους τους χώρους Κέντρου Ντάνκαν)

Βύρωνας 1-4-2021

Αρ. Πρωτ.: 7255

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Μελέτης Χορού Ισιδώρας & Ραϋμόνδου Ντάνκαν», προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του για την αποκατάσταση επισκευή των σχαρών δαπέδου συνολικού μήκους 110m που είναι τοποθετημένες στις αίθουσες χορού & στα γραφεία του Κέντρου Ντάνκαν σας αναφέρουμε τις εργασίες που θα εκτελεσθούν:

  1. Αποξήλωση όλων των σχαρών δαπέδου, αντικατάσταση των φθαρμένων σχαρών.
  2. Ενίσχυση βάσεων στήριξης σχάρας δαπέδου.
  3. Καθαρισμός σχαρών, επίστρωση με εποξειδικό αντισκουριακό αστάρι μετάλλων (antirust marine coatings).
  4. Βαφή σχαρών με μεταλλικό χρώμα σιδήρων.
  5. Τοποθέτηση, στερέωση σχαρών στις βάσεις τους.

Οι εργασίες για τη συντήρηση και επισκευή των κλιματιστικών μονάδων θα γίνει με τη διαδικασία απ’ ευθείας ανάθεσης και κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά. Η δαπάνη για την εν λόγω υπηρεσία θα πρέπει να είναι έως του ποσού των 3.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Ο προμηθευτής ευθύνεται για την πληρότητα και την ποιότητα των

προμηθευόμενων ειδών.

Ο προμηθευτής υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την περίοδο της διενέργειας της προμήθειας.

Κατόπιν αυτών, παρακαλούμε να μας καταθέσετε οικονομικές προσφορές στη γραμματεία του Κέντρου Μελέτης Χορού Ι. & Ρ. Ντάνκαν

(Χρυσάφης 34 & Δικαιάρχου Βύρωνας) για τα ανωτέρω έως και την Τετάρτη 7 Απριλίου 2021.

Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Κέντρου Μελέτης Χορού Ι. & Ρ. Ντάνκαν και στην ιστοσελίδα του Κέντρου Μελέτης Χορού Ντάνκαν.

 

Ο Πρόεδρος

Γρηγόρης Κατωπόδης

Δήμαρχος Βύρωνα