ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (Προμήθεια 1 κλιματιστικού μηχανήματος για την μεγάλη αίθουσα του Ντάνκαν144 τετραγωνικών μέτρων ).

Βύρωνας 24-8-2020

Αρ. Πρωτ.: 6994

 

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Μελέτης Χορού Ισιδώρας & Ραϋμόνδου Ντάνκαν», προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του για την κλιματιστικού μηχανήματος για τη μεγάλη αίθουσα 144 τετραγωνικών μέτρων προβαίνει στην πρόσκληση για υποβολή προσφορών. Η προμήθεια του κλιματιστικού θα γίνει με τη διαδικασία απ’ ευθείας ανάθεσης και κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά είναι τα εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1 ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΛΥΨΕΙ ΑΙΘΟΥΣΑ 144 ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

  • Κλιματιστικό μηχάνημα τύπου κασέτας ονομαστικής απόδοσης 57.000 btu / 66.000Btu ψύξης / θέρμανσης
  • Αντλία θερμότητας 3φ/380 Volt ονομαστικής απόδοσης 57000 btu / 66.000Btu
  • Εγκατάσταση κλιματιστικού και αντλίας στην αίθουσα καθώς και παρελκόμενα υλικά για την εγκατάσταση.

Η δαπάνη για την εν λόγω προμήθεια θα πρέπει να είναι έως του ποσού των 5.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Ο προμηθευτής ευθύνεται για την πληρότητα και την ποιότητα των

προμηθευόμενων ειδών.

Ο προμηθευτής υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την περίοδο της διενέργειας της προμήθειας.

Κατόπιν αυτών, παρακαλούμε να μας καταθέσετε οικονομικές προσφορές στη γραμματεία του Κέντρου Μελέτης Χορού Ι. & Ρ. Ντάνκαν

(Χρυσάφης 34 & Δικαιάρχου Βύρωνας) για τα ανωτέρω έως και την Πέμπτη 27 Αυγούστου 2020.

Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Κέντρου Μελέτης Χορού Ι. & Ρ. Ντάνκαν και στην ιστοσελίδα του Κέντρου Μελέτης Χορού Ντάνκαν.

 

Ο Πρόεδρος

Γρηγόρης Κατωπόδης

Δήμαρχος Βύρωνα