ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (Προμήθειας λογισμικού διαχείρισης συνδρομών και γενικότερης μηχανοργάνωσης γραφείου).

Βύρωνας 14/9/2020

Αρ. Πρωτ.: 7025

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Μελέτης Χορού Ισιδώρας & Ραϋμόνδου Ντάνκαν», προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του προμήθειας λογισμικού για τη μηχανοργάνωση του Κέντρου έτσι ώστε να μπορεί το κέντρο να ανταπεξέρχεται άμεσα στις υποχρεώσεις του απέναντι στα μέλη του. Η παροχή της υπηρεσίας αυτής θα γίνει με τη διαδικασία απ’ ευθείας ανάθεσης και κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του λογισμικού προγράμματος μηχανοργάνωσης είναι τα εξής:

· Πλήρης οικονομική παρακολούθηση

· Αυτοματοποίηση εμφάνισης οικονομικών στοιχείων

· Συναλλαγές και στατιστικά

· Διαδικασία ελέγχου διαχείρισης και είσπραξης συνδρομών των μελών

· Εκτύπωση αποδείξεων συνδρομών

· Εκτύπωση απουσιολογίου μελών

· Τιμοκατάλογοι

· Δυνατότητα Παραμετροποίηση μεταβλητών λογισμικού σύμφωνα με τις ανάγκες του Κέντρου

· Πιστοποίηση και συμμόρφωση 100% με τον ευρωπαϊκό κανονισμό προστασίας προσωπικών δεδομένων

· Απομακρυσμένη υποστήριξη

· Περιοδικός έλεγχος λογισμικού

· Παρελκόμενα/βοηθητικά λογισμικά

· Σε περίπτωση ανάγκης να υπάρχει τηλεφωνική υποστήριξη του προσωπικού για την επίλυση προβλημάτων ή και αποριών που προκύπτουν από την χρήση του προγράμματος.

· Επίσκεψη τεχνικού δις ετησίως διαρκείας 6 ωρών συνολικά

· Δυνατότητα αποστολής μέχρι 3.000 SMS για ενημέρωση των μαθητών μας.

Η δαπάνη για την εν λόγω υπηρεσία θα πρέπει να είναι έως του ποσού των 1.324,76€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Ο προμηθευτής ευθύνεται για την πληρότητα και την ποιότητα των

προμηθευόμενων υπηρεσιών.

Ο προμηθευτής υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την περίοδο της διενέργειας της προμήθειας.

Κατόπιν αυτών, παρακαλούμε να μας καταθέσετε οικονομικές προσφορές στη γραμματεία του Κέντρου Μελέτης Χορού Ι. & Ρ. Ντάνκαν

(Χρυσάφης 34 & Δικαιάρχου Βύρωνας) ή στο mail ddrcathens@gmail.com για τα ανωτέρω έως και την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2020.

Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Κέντρου Μελέτης Χορού Ι. & Ρ. Ντάνκαν και στην ιστοσελίδα του Κέντρου Μελέτης Χορού Ντάνκαν.

Ο Πρόεδρος

Γρηγόρης Κατωπόδης

Δήμαρχος Βύρωνα