ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (Υπηρεσία διαμόρφωσης του site του Κέντρου Μελέτης Χορού Ντάνκαν σύμφωνα με το Ν. 4591/2019 (ΦΕΚ 19/Α/12-2-2019).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (Υπηρεσία διαμόρφωσης του site του Κέντρου Μελέτης Χορού Ντάνκαν σύμφωνα με το Ν. 4591/2019 (ΦΕΚ 19/Α/12-2-2019).

Βύρωνας 17 Δεκεμβρίου 2020

Αρ. Πρωτ.: 7147

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Μελέτης Χορού Ισιδώρας & Ραϋμόνδου Ντάνκαν», προκειμένου να καλύψει την ανάγκη του για την διαμόρφωση του site σύμφωνα με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την προσβασιμότητά του από φορητές συσκευές, με έμφαση στην κατηγορία των ΑΜΕΑ , με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης και κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά, απευθύνει πρόσκληση υποβολής προσφορών.

Η δαπάνη για την εν λόγω υπηρεσία θα πρέπει να είναι μέχρι του ποσού των 400,00€ συμπεριλαμβανομένου όλων των νόμιμων κρατήσεων.

Ο προμηθευτής υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας της προμήθειας.

Κατόπιν αυτών, παρακαλούμε να μας καταθέσετε οικονομική προσφορά στη γραμματεία του Κέντρου Μελέτης Χορού Ι. & Ρ. Ντάνκαν

(Χρυσάφης 34 & Δικαιάρχου Βύρωνας) για τα ανωτέρω έως και την Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2020.

Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Κέντρου Μελέτης Χορού Ι. & Ρ. Ντάνκαν και στην ιστοσελίδα του Κέντρου Μελέτης Χορού Ντάνκαν.

 

 

Ο Πρόεδρος

Γρηγόρης Κατωπόδης

Δήμαρχος Βύρωνα