ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (Υπηρεσία αγγλικής μετάφρασης και υποτιτλισμού δέκα διαδικτυακών διαλέξεων που διοργάνωσε το Ντάνκαν ανοικτών στο κοινό, που επικεντρώθηκαν στην καλλιτεχνική έρευνα στο πεδίο του χορού μέσα από τις πρακτικές των ίδιων των χορογράφων και τη σκέψη τους. (Οκτώβριος 2020 –Ιανουάριος 2021) και που θα αναρτηθούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Κέντρου Ντάνκαν)

Βύρωνας 1-4-2021

Αρ. Πρωτ.: 7256

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Μελέτης Χορού Ισιδώρας & Ραϋμόνδου Ντάνκαν», προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του αγγλικής μετάφρασης και υποτιτλισμού δέκα διαδικτυακών διαλέξεων (υλικό περίπου 12 ωρών) που διοργάνωσε το Ντάνκαν ανοικτών  στο κοινό, που επικεντρώθηκαν στην καλλιτεχνική έρευνα στο πεδίο του χορού μέσα από τις πρακτικές των ίδιων των χορογράφων και τη σκέψη τους (Οκτώβριος 2020 –Ιανουάριος 2021) και θα αναρτηθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του φορέα (facebook, twitter, Instagram, youtube) με σκοπό την προώθηση και ευρύτερη γνωστοποίηση του αντικειμένου των διαλέξεων τόσο στο ελληνικό όσο και στο ξένο κοινό, δημοσιεύει πρόσκληση υποβολής προσφορών.

Τονίζεται ότι κριτήριο ανάθεσης για την παρούσα παροχή υπηρεσίας θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Η εκτιμώμενη αξία της παροχής υπηρεσίας ανέρχεται έως του ποσού των 2.000,00 €  συμπεριλαμβανομένου όλων των νόμιμων κρατήσεων.

Ο εξειδικευμένος επαγγελματίας θα υπόκεινται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την περίοδο της διενέργειας του σεμιναρίου.

Κατόπιν αυτών, παρακαλούμε να μας καταθέσετε οικονομική προσφορά στη γραμματεία του Κέντρου Μελέτης Χορού Ι. & Ρ. Ντάνκαν

(Χρυσάφης 34 & Δικαιάρχου Βύρωνας) για τα ανωτέρω έως και την Τετάρτη 7 Απριλίου 2021.

Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Κέντρου Μελέτης Χορού Ι. & Ρ. Ντάνκαν και στην ιστοσελίδα του Κέντρου Μελέτης Χορού Ντάνκαν.

 

Ο Πρόεδρος

Γρηγόρης Κατωπόδης

Δήμαρχος Βύρωνα